Ανακοίνωση Συλλόγου-Απόφαση Δ.Σ. ΣΣΕΑΠΑΔ 20.3.2020-Λειτουργία Συμβολαιογραφείων

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. της 20.03.2020

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα, 20.03.2020, συνήλθε το ΔΣ του Συλλόγου, με μοναδικό θέμα συζήτησης τη λειτουργία των συμβολαιογραφείων στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας, που έχει διαμορφωθεί με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και κατέληξε, ομόφωνα, σε απόφαση, που έχει ως εξής:

Η Ελληνική Πολιτεία, ενεργώντας βάσει σχεδίου, λαμβάνει καθημερινώς μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αξιολογώντας την εκάστοτε κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα μέτρα λήφθηκαν στους χώρους των δημοσίων υπηρεσιών, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κοκ., περιορίζοντας τη συναλλαγή με το κοινό στον απολύτως απαραίτητο βαθμό. Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στη λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για τα οποία προβλέφθηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας τους, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020» (Β΄864), καθώς και η αναστολή α) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, γ) των κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών. Τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κλιμακώθηκαν με την δημοσίευση στο ΦΕΚ (Β΄936/19.03.2020) της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19738/ 19.03.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 20.3.2020 έως και 2.4.2020.

Ο Έλληνας Συμβολαιογράφος, ως άμισθος δημόσιος λειτουργός και έχοντας συνείδηση του λειτουργήματός του και της ευθύνης και υποχρέωσης που το συνοδεύει, δεν έχει «κλείσει» το γραφείο του ούτε έχει λάβει μονομερείς αποφάσεις. Στις τάξεις της ελληνικής συμβολαιογραφίας δραστηριοποιούνται πολλοί συμβολαιογράφοι και βοηθητικό αυτών προσωπικό, που ανήκουν στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται, κατά κύριο λόγο, από τον ιό, όπως και οι συναλλασσόμενοι έχουν στο στενό τους περιβάλλον αγαπημένους ανθρώπους που ανήκουν στις ευαίσθητες αυτές ομάδες.

Ο Συμβολαιογράφος, λόγω της φύσης του λειτουργήματός του, δεν μπορεί να εφαρμόσει προληπτικά μέτρα λ.χ. ένα άτομο ανά τετραγωνικό μέτρο του γραφείου του, ούτε να περιορίσει τον κύκλο των προσώπων που θα λάβει μέρος σε μία συμβολαιογραφική πράξη. Επιπλέον,  κάθε συναλλαγή που διεκπεραιώνει περιλαμβάνει πλήθος εγγράφων που παραλαμβάνονται  στο γραφείο του. Συνεπώς, ο κίνδυνος διασποράς του ιού εντός του συμβολαιογραφείου είναι υπαρκτός και σοβαρός.

Ήδη πολλά συμβολαιογραφεία υπολειτουργούν, καθώς είτε συμβολαιογράφοι που ανήκουν στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού είτε το απαραίτητο για την λειτουργία του, βοηθητικό προσωπικό, έχει μείνει σπίτι του, λόγω των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί.

Ως προς την ίδια την συναλλαγή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την πραγματοποίησή της απαιτείται, στις περισσότερες των περιπτώσεων, η συνέργεια δημοσίων υπηρεσιών (Εφορίες, Υπηρεσίες Υπουργείων, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία, Δήμοι, Πολεοδομίες κοκ), οι οποίες λόγω των μέτρων του κορωνοϊού COVID-19, είτε λειτουργούν στον απολύτως απαραίτητο βαθμό είτε η λειτουργία τους έχει ανασταλεί ή απαγορευτεί.

Οι Έλληνες Συμβολαιογράφοι σήκωσαν και σηκώνουν μεγάλο βάρος στον δύσκολο αγώνα της Χώρας να εξέλθει της κρίσης και εξακολουθούν να συμβάλλουν συνεργατικά με την Πολιτεία για την ανάπτυξη και ευημερία της Χώρας. Οι Έλληνες Συμβολαιογράφοι έχουν αίσθηση του καθήκοντός τους που εκπορεύεται από το λειτούργημά τους, αλλά δεν είναι απρόσβλητοι από τον ιό, όπως δεν είναι απρόσβλητοι από τον ιό τα οικεία τους πρόσωπα.

Με τη συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθ. πρωτ. 134/20.03.2020 επιστολή της προς τους κ.κ. Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών, η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας ζήτησε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας των συμβολαιογραφείων.

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) ότι με το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων στο σύνολο της Επικράτειας, τόσο ο αναγκαίος νομικός έλεγχος όσο και η εκ του νόμου επιβαλλόμενη μεταγραφή / εγγραφή των πράξεων στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία / Κτηματολογικά Γραφεία καθίσταται για μακρό χρονικό διάστημα αδύνατος, δημιουργώντας, εκτός των άλλων, ανασφάλεια δικαίου.

β) όλα τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που η Ελληνική Πολιτεία έχει νομοθετήσει, καθώς  και ότι η δημόσια υγεία αποτελεί το υπέρτατο αγαθό και καμία συναλλαγή δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.

Ο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. έχοντας συναίσθηση της ευθύνης του έναντι των μελών του και του κοινωνικού συνόλου, και προκειμένου να προστατέψει αυτούς από τη πανδημία, καλεί τα μέλη του, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας που έχουν ήδη νομοθετηθεί από την Ελληνική Πολιτεία, να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη ή ενέργεια, εκτός από:

1) σύνταξη δημόσιας διαθήκης

2) κατάθεση / ανάληψη ιδιόγραφης διαθήκης

3) κατάρτιση / ανάκληση μυστικής διαθήκης

4) σύνταξη πληρεξουσίων

5) διαδικασία εγγυοδοσίας κατ’ άρθρο 295 ΚΠΔ

Με τιμή

         O Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                       Θεόδωρος Χαλκιδης