Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2014

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Επιτροπής Ελεγκτών και διαχείρισης του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων του Έτους 2014
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, παρεσχέθη σε μας η εντολή για έλεγχο της διαχείρισης του Συλλόγου, του έτους 2014.
Κατόπιν της άνω εντολής, οι υπογεγραμμένοι Χαράλαμπος Βαρίτης, Λάζαρος Εγγονόπουλος και Χαρίκλεια Μητροπούλου, συνταξιούχοι, μέλη της δύναμης του Συλλόγου για την υπό έλεγχο διαχείριση, πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο της διαχείρισης αυτής και το πόρισμά μας έχει ως κατωτέρω το οποίο και θέτουμε υπό την κρίση σας.

 

Απολογισμός έτους 2014

Α. ΕΣΟΔΑ
1.- Υπόλοιπο Ταμείου 31-12-2013 – 12.114,94
2.- Συνδρομές – Εγγραφές νέων μελών – 3.535,00
3.- Τόκοι – 24,73
————-
ΣΥΝΟΛΟ – 15.674,67

Β. ΕΞΟΔΑ
1.- Αμοιβές παροχής υπηρεσιών προς τρίτους – 4.800,00
2.- Γενικά έξοδα – 369,00
3.- Ταχυδρομικά τέλη – 369,68
4.- Έξοδα εκδηλώσεων – 1.479,00
5.- Φωτοτυπίες – 21,10
———–
ΣΥΝΟΛΟ – 7.038,78

Για νέα χρήση ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ – 8.635,89

ΣΥΝΟΛΟ – 15.674,67

Σύνολο περιουσίας του Συλλόγου την 31-12-2014 κατά το βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου είναι 8.635,89 Ευρώ.

Για τα πραγματοποιηθέντα ως άνω έσοδα και έξοδα της διαχείρισης του Συλλόγου του έτους 2014 , εξεδόθησαν για μεν τα έσοδα τα σχετικά γραμμάτια είσπραξης, για δε τα γενόμενα έξοδα τα αποδεικνύοντα την νομιμότητα των πληρωμών, υφίστανται και ελέγχθησαν τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις , έχουν δε καταχωρηθεί όλα κατά χρονική σειρά στο βιβλίο του Ταμείου κατά σύννομο τρόπο.

Δεν παρατηρήσαμε διαχειριστική ανωμαλία.

Προτείνουμε προς την Γενική Συνέλευση, να εγκρίνει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για την περίοδο του έτους 2014 και επίσης να εγκρίνει τον άνω οικονομικό απολογισμό.

 

Αθήνα , 16 Ιαναουρίου 2015

 

Οι Ελεγκτές
1.- Χαράλαμπος Βαρίτης
2.-Λάζαρος Εγγονόπουλος
3.-Χαρίκλεια Μητροπούλου