Εγκύκλιος 7/2015 – Κοινοποίηση διατάξεων

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω για να λάβετε γνώση :

1. Τη διάταξη του άρθρου 39 του Ν.2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α.», όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 251 του Ν.4281/2014.
2. Την με αριθμό πρωτ. Δ14Β 1000985 ΕΞ 2015/7.1.2015 εγκύκλιο (Τμήμα Α΄- Φ.Π.Α., Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης) με θέμα «Προθεσμία υποβολής δήλωσης μεταβολών για μετάταξη υποκείμενων στο φόρο από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο του άρθρου 39 του Κώδικα Φ.Π.Α. και αντίστροφα» και
3. Το από 12.1.2015 Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, για παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων μεταβολών χωρίς την επιβολή προστίμων ή άλλων κυρώσεων μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης