Εγκύκλιος Συντονιστικής 4/2015 – Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικών Γραφείων για ακίνητα περιοχών Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Ξάνθης και Κιλκίς

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τα με αριθμούς πρωτ. ΟΙΚ.1500797/ΔΛΚ 26, 1500801/ΔΛΚ 27, 1500803/ΔΛΚ 28 και 1500804/ΔΛΚ 29/13.01.2015 έγγραφα της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. που κοινοποιήθηκαν στην Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., υπενθυμίζεται ότι:
Με την υπ’ αριθμ. 56294/08.12.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 3393 Β΄/17.12.2014), διαπιστώθηκε η περαίωση των εργασιών κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 και καταχώρισης πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα των περιοχών:
α) Τοπικού Διαμερίσματος Αλεξανδρουπόλεως του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Νομού Έβρου (νυν Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
β) Τοπικού Διαμερίσματος Δράμας του Δήμου Δράμας του Νομού Δράμας (νυν Δημοτικής Κοινότητας Δράμας της Δημοτικής Ενότητας Δράμας του Δήμου Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης),
γ) Τοπικού Διαμερίσματος Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης του Νομού Ξάνθης (νυν Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και
δ) Τοπικού Διαμερίσματος Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς (νυν Δημοτικής Κοινότητας Κιλκίς της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)
και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 306/05.01.2015 όμοιας απόφασης ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στις ως άνω περιοχές η Πέμπτη 15.01.2015.
Κατόπιν τούτων, από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής παύει να ισχύει για τα εν λόγω ακίνητα το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα μεταγραφών και υποθηκών και αντικαθίσταται με το σύστημα Κτηματολογίου, κατά τις διατάξεις του ν. 2664/1998.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης