Εγκύκλιος Συντονιστικής 96/2014 – Περαίωση κτηματογράφησης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από τα κατωτέρω αποσταλθέντα έγγραφα της ΕΚΧΑ προς την Σ.Σ.Ε., ήτοι:

α) Με αριθμό πρωτ. 1437737/ΝΔ 4229/9-12-2014 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. με θέμα: «Περαίωση της κτηματογράφησης και ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα του Τοπικού Διαμερίσματος Δράμας του Δήμου Δράμας του Νομού Δράμας, νυν Δημοτικής Κοινότητας Δράμας της Δημοτικής Ενότητας Δράμας του Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»,

β) Με αριθμό πρωτ. 1437743/ΝΔ 4230/9-12-2014 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. με θέμα: «Περαίωση της κτηματογράφησης και ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα του Τοπικού Διαμερίσματος Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς, νυν Δημοτικής Κοινότητας Κιλκίς της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

γ) Με αριθμό πρωτ. 1437744/ΝΔ 4231/9-12-2014 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. με θέμα: «Περαίωση της κτηματογράφησης και ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα του Τοπικού Διαμερίσματος Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και

δ) Με αριθμό πρωτ. 1437745/ΝΔ 4232/9-12-2014 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. με θέμα: «Περαίωση της κτηματογράφησης και ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα του Τοπικού Διαμερίσματος Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Νομού Έβρου, νυν Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»,

προκύπτει ότι με την υπ’ αριθμ. 56294/8-12-2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα των προαναφερθέντων περιοχών και ότι κατόπιν τούτου, από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις παραπάνω περιοχές, που η ημερομηνία της θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από πρόταση της ΕΚΧΑ Α.Ε., θα ισχύσουν οι διατάξεις του Ν. 2664/1998 για τη σύνταξη και καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία, καθώς και για τη συζήτηση αγωγών ενώπιον των Δικαστηρίων.

Επισημαίνουμε ότι κατόπιν των ανωτέρω:

1.- Αίρεται η κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 υποχρέωση για τη μνεία και επισύναψη πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου σε συμβόλαια που θα συνταχθούν μετά την 8-12-2014 με περιεχόμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγ-ματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των περιοχών αυτών και δεν ισχύει για αυτά η προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη ποινή ακυρό-τητας.

Ομοίως, παύει να ισχύει η απαγόρευση της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όταν πρόκειται για δικαιοπραξίες που περιέχονται σε έγγραφα και έχουν συνταχθεί μετά την ίδια ημερομηνία.

2.- Παύει η υποχρέωση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 για την προσκόμιση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου κατά τη συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου που έχει ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα και διεξάγεται μετά την 8-12-2014.

3.- Η μεταγραφή και η εν γένει καταχώρηση στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου των εγγραπτέων πράξεων κατά το διάστημα που θα διανυθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου για τις παραπάνω κτηματογραφούμενες περιοχές, θα εξακολουθεί να διενεργείται ακώλυτα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου.

Οι πράξεις αυτές, όπως προβλέπεται στην διάταξη του άρθρου 6 παρ. 4α του Ν. 2664/1998, θα καταχωριστούν αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες των Κτηματολογικών Γρα-φείων στα κτηματολογικά βιβλία κατά την πρώτη ημέρα της έναρξης ισχύος του Κτημα-τολογίου κατά τα ειδικώτερα οριζόμενα στη διάταξη αυτή.

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω και μόνο για λόγους διευκόλυνσης του ορθού εντοπισμού των ακινήτων που αφορούν οι εγγραπτές πράξεις που θα μεταγραφούν ή εγγραφούν στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου από 9-12-2014 έως και την προηγούμενη ημέρα έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, θα ήταν χρήσιμο να συνυποβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης οιοδήποτε έγγραφο έχει τυχόν εκδοθεί από το Γραφείο Κτηματογράφησης κατά το προηγού-μενο διάστημα, από το οποίο προκύπτει ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης