Εγκύκλιος Συντονιστικής 60/2014 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1168/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1168/24.06.2014 (ΦΕΚ Β’ 1724/27.06.2014) του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, Τμήμα Α), με θέμα: «Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1119/2014 AYO (ΦΕΚ Β΄1035/25.04.2014) ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας και καθορισμός τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν για την εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013.».

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης