ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ -ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΣΕΣΣΕ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΘΕΜΑ: «Συνάντηση αντιπροσωπείας ΣΕΣΣΕ με τον κ. Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση αντιπροσωπίας της ΣΕΣΣΕ με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Αμυρά. Εκ μέρους της ΣΕΣΣΕ στην συνάντηση έλαβαν μέρος οι κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας, Πρόεδρος της ΣΕΣΣΕ και του ΣΣΕΑΠΑΔ, Δημήτριος Τζήμας, Πρόεδρος του ΣΣΕΘεσσαλονίκης και Ιωάννης Παππάς, Πρόεδρος του ΣΣΕΙωαννίνων. Στην συνάντηση συμμετείχε και η Βουλευτής Ιωαννίνων με τη ΝΔ κα Μαρία Κεφαλά.

Το θέμα της συνάντησης ήταν οι επιπτώσεις της ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών στις συναλλαγές ιδίως μετά τις τελευταίες παρεμβάσεις των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας διά σχετικών εγγράφων που εξέδωσαν.

Συγκεκριμένα συζητήθηκε:

1) Η δεσμευτικότητα των αναρτημένων δασικών χαρτών ως προς το χαρακτηρισμό των ακινήτων που περιλαμβάνονται σε αυτό ιδίως υπό το πρίσμα της σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων.

Εκ μέρους της ΣΕΣΣΕ διατυπώθηκε η άποψη ότι ο αναρτημένος δασικός χάρτης δεν έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ όπως προβλέπεται για τον κυρωμένο δασικό χάρτη από την ημερομηνία δημοσίευσής του στο ΦΕΚ στην παρ.3 του άρθρου 19 του ανωτέρω νόμου. Συνεπώς, θα μπορούσαν σε εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο δασικό χάρτη και έχουν αλλάξει με την πάροδο των ετών μορφή να μπορούν να συνταχθούν συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης υπό τον όρο της υποβολής αντιρρήσεων ή της υποβολής αιτήσεως διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη.

2) Το ζήτημα που ανέκυψε μετά από σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αν οι πράξεις αποδοχής κληρονομιάς υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 4 και 5 του άρθρ. 20 του ν. 3889/2010, ως ισχύει.

Εκ μέρους της ΣΕΣΣΕ επαναδιατυπώθηκε η πάγια θέση των Συμβολαιογράφων ήτοι, συνοπτικά, ότι οι πράξεις αποδοχής κληρονομιάς δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 4 και 5 του άρθρ. 20 του ν. 3889/2010, καθόσον με το άρθρο 1846 Α.Κ. κτήση της κυριότητας αποκτάται αυτοδικαίως από τον κληρονόμο με την επιφύλαξη των περί μεταγραφής διατάξεων. Η συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομίας είναι καθαρά διαπιστωτική και δεν διαπλάθει, μεταβιβάζει, συνιστά, αλλοιώνει και γενικά μεταβάλλει εμπράγματα δικαιώματα, καθόσον ο νομοθέτης,. Τονίστηκε δε ότι το καθ’ ύλην αρμόδιο για τις δασικές εκτάσεις ΥΠΕΝ, έχει ήδη ερμηνεύσει αυθεντικά την διάταξη της παρ. 5 του άρθρ. 20 του ν. 3889/2010, ως ισχύει, με το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/54730/2468/03.09.2020 έγγραφό του, ότι δεν θεωρεί τις πράξεις αποδοχής κληρονομιάς ως υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 4 και 5 του άρθρ. 20 του ν. 3889/2010, ως ισχύει. Την ίδια άποψη ότι οι αποδοχές κληρονομιάς δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της δασικής του ακινήτου φύσης της παρ. 4 του άρθρ. 20 του ν. 3889/2010 εκφράζει παγίως δια της νομικής του Υπηρεσίας ο Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Επιπλέον δε επισημάνθηκε ότι η σύνταξη και μεταγραφή των πράξεων αποδοχής κληρονομίας είναι αναγκαία εκ του νόμου προϋπόθεση για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος ως στοιχείο του παραδεκτού για το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων ή της υποβολής αιτήσεως διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη. Συνεπώς δεν θα μπορούσε και εξ αυτού του λόγου οι πράξεις αποδοχής κληρονομιάς να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 4 και 5 του άρθρ. 20 του ν. 3889/2010.

Σημαντική υπήρξε η παρέμβαση της Βουλευτή κας Κεφαλά, η οποία μετέφερε στον κ. Υφυπουργό τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη Περιφέρεια από την ανάρτηση των δασικών χαρτών συνεισφέροντας στη συζήτηση με απτά παραδείγματα και επιχειρήματα για την εξεύρεση λύσης εντός του πλαισίου όπως ορίζεται από το Σύνταγμα και τη πάγια νομολογία του ΣτΕ.

Από πλευράς του κ. Υφυπουργού και των συνεργατών του εκφράστηκε η έντονη βούληση για την επίλυση των θεμάτων και ειδικότερα για τις πράξεις αποδοχής κληρονομίας καθώς και για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο δασικό χάρτη και έχουν αλλάξει με την πάροδο των ετών μορφή.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας