Εγκύκλιος Συλλόγου 1/2015 – Αρχαιρεσίες Συλλόγου έτους 2015

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» θα διενεργηθούν την Κυριακή 31 Μαΐου 2015 και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 (καθόσον η Δευτέρα είναι αργία λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος) αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου για την τριετία 2015 έως 2018.

Όσοι εκ των μελών του Συλλόγου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ως Πρόεδροι ή Σύμβουλοι, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Συλλόγου εντός του πρώτου (α΄) εικοσαημέρου του μηνός Απριλίου 2015 (δηλ. από την 1η έως 20-4-2015), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.1 του Π.Δ.36/1999 «Αρχαιρεσίες Συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 42/ Α’/4-3-1999).

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ.36/1999, δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δικαίωμα να εκλέγονται Πρόεδρος ή σύμβουλοι έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία συμβολαιογράφου. Επισημαίνεται ότι στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται εκείνοι οι οποίοι διατελούν κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων ή διενεργείας των αρχαιρεσιών σε προσωρινή παύση ή σε αργία (άρθρο 2 παρ. 3 του ΠΔ. 36/1999).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συλλόγου 8/2014 – Σχετικά με έκθεση απογραφής θυρίδος

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων για το εάν η έκθεση απογραφής θυρίδος υπάγεται στις διατάξεις περί κρατικών ή τραπεζικών συμβολαίων των άρθρων 115 και 117 του Ν.2830/2000, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας κατά τη συνεδρίασή του την 17η Νοεμβρίου 2014 ομόφωνα αποδέχθηκε σημείωμα της Νομικής μας Υπηρεσίας, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα ακόλουθα:

«….δια να χαρακτηρισθεί εν συμβόλαιον ως κρατικόν (και συμβόλαια είναι και αι πράξεις απογραφής) πρέπει κατά την αληθή έννοιαν του νόμου «συνυπογράφει, συναινεί …» το συνυπογράφον ή συναινούν νομικόν πρόσωπον, εκ των αναφερομένων εις τα άρθρα 115 και 117 του Ν. 2830/2000 να προβαίνη εις τινα δήλωσιν βουλήσεως ενέχουσαν δικαιοπραξίαν. Εις τας πράξεις απογραφής θυρίδων και εν γένει περιουσιών η παράστασις εκπροσώπου της Τραπέζης ή του Ελληνικού Δη-μοσίου και συνυπογραφή υπ’ αυτών της εκθέσεως απογραφής είναι καθαρώς τυπική, επιβαλλομένη είτε κατ’ ανάγκην δια το άνοιγμα της θυρίδος είτε εκ του νόμου δια το Ελληνικόν Δημόσιον. Κατ’ αυτήν οι εν λόγω εκπρόσωποι εις ουδεμίαν δήλωσιν βουλή-σεως ενέχουσαν δικαιοπραξίαν προβαίνουν, αλλά συνυπογράφουν την έκθεσιν κατά τα οριζόμενα υπό του άρθρ. 117 ΚΠολΔικ».

Κατά συνέπεια η συγκεκριμένη κατηγορία πράξεων δεν εμπίπτει στα κρατικά ή τραπεζικά συμβόλαια των άρθρων 115 και 117 του Ν.2830/2000.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Εγκύκλιος Συλλόγου 7/2014 – Κοινοποίηση Ν.4302/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4302/2014 (ΦΕΚ 225/8-10-2014 τευχ. Α’), με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις», τον οποίο και σας κοινοποιούμε και σας εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στο άρθρο 24.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Εγκύκλιος Συλλόγου 5/2014 – Διαβίβαση διευκρινιστικής εγκυκλίου για Ν.4250-2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014 για την προσκόμιση επικυρωμένων εγγράφων ή αντιγράφων εγγράφων στους συμβολαιογράφους, σας κοινοποιούμε τη με αριθμό ΔΙΑΔΠ/ΦΑ.2.3/21119/01.09.2014 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης & Διαδικασιών) με θέμα «Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων», για να λάβετε γνώση.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Εγκύκλιος Συλλόγου 4/2014 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1207 2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1207/18.09.2014 (ΦΕΚ Β’ 2604/30.09.2014) της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Εγκύκλιος Συλλόγου 3/2014 – Θερινό ωράριο 2014

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, δυνάμει της από 27.05.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία ελήφθη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 παρ. 1 εδ. ζ’ του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων», καθορίσθηκε ο χρόνος λειτουργίας των Συμβολαιογραφείων της περιφέρειας των Ειρηνοδικείων Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου (εκτός Κέας), Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Νέων Λιοσίων, Νίκαιας, Πειραιώς, Περιστερίου, Σαλαμίνας, και Χαλανδρίου ως εξής: α) από 1 Ιουνίου 2014 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 καθημερινά από 08.00 μέχρι 16.00 και β) από 1 Οκτωβρίου 2014 μέχρι 31 Μαΐου 2015 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη πρωί, από 08.00 μέχρι 14.00 και το απόγευμα, από 17.00 μέχρι 20.30, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από 08.00 έως 15.00.

Επισημαίνεται ότι, τα συμβολαιογραφεία των συναδέλφων, των οποίων τα ονόματα (με απόλυτη αλφαβητική σειρά) και η συγκεκριμένη ημερομηνία λειτουργίας των γραφείων τους, αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, θα λειτουργούν από 1 Ιουνίου 2014 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 και τις απογευματινές ώρες, ήτοι από 17.00 μέχρι 20.30.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης
Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Σημείωση, κατεβάστε το συνημμένο αρχείο της εγκυκλίου στο κάτω μέρος της σελίδας για καλύτερη προβολή των στηλών.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ,
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Δευτέρα 02.06.2014 από ΑΒΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ έως ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
Πέμπτη 06.06.2014 από ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΡΙΛΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ έως ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ-ΧΟΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πέμπτη 12.06.2014 από ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ έως ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Δευτέρα 16.06.2014 από ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ έως ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
Πέμπτη 19.06.2014 από ΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΡΟΠΗ έως ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δευτέρα 23.06.2014 από ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ έως ΔΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πέμπτη 26.06.2014 από ΔΑΛΛΑ-ΠΟΛΥΖΩΗ ΘΗΡΕΣΙΑ έως ΔΟΝΤΑ ΑΜΑΛΙΑ
Πέμπτη 03.07.2014 από ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ έως ΖΟΜΠΟΛΑ ΕΛΕΝΗ
Δευτέρα 07.07.2014 από ΖΟΥΒΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ έως ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη 10.07.2014 από ΚΑΖΝΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ έως ΚΑΡΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Δευτέρα 14.07.2014 από ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΝΙΟΒΗ έως ΚΑΡΩΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πέμπτη 17.07.2014 από ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έως ΚΕΧΑΓΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΕΤΣΙΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Δευτέρα 21.07.2014 από ΚΙΜΙΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ έως ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ-ΠΟΛΥΜΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
Πέμπτη 24.07.2014 από ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ έως ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Δευτέρα 28.07.2014 από ΚΩΝΣΤΑΝΤΕ ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ έως ΛΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Πέμπτη 31.07.2014 από ΛΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ έως ΜΑΝΔΡΑΚΟΥΚΑ-ΝΩΤΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
Δευτέρα 04.08.2014 από ΜΑΝΔΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ έως ΜΑΥΡΟΥ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
Πέμπτη 07.08.2014 από ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έως ΜΟΥΝΔΡΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δευτέρα 11.08.2014 από ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΖΩΗ έως ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
Πέμπτη 14.08.2014 από ΜΠΛΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ έως ΝΑΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
Δευτέρα 18.08.2014 από ΝΕΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ έως ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Πέμπτη 21.08.2014 από ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ έως ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δευτέρα 25.08.2014 από ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ έως ΠΑΤΕΡΑΚΗ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πέμπτη 28.08.2014 από ΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ έως ΠΡΟΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Δευτέρα 01.09.2014 από ΠΩΒΑΡΕΤΟΥ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΛΟΥΔΑ έως ΣΑΝΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Πέμπτη 04.09.2014 από ΣΑΞΩΝΗ-ΒΛΑΣΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ έως ΣΜΥΡΝΗ ΦΛΩΡΑ
Δευτέρα 08.09.2014 από ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ έως ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Πέμπτη 11.09.2014 από ΣΤΑΜΟΛΕΚΑ-ΓΟΛΕΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ έως ΤΑΣΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Δευτέρα 15.09.2014 από ΤΑΣΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ έως ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πέμπτη 18.09.2014 από ΤΣΕΡΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ έως ΦΟΥΡΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Δευτέρα 22.09.2014 από ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ έως ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πέμπτη 25.09.2014 από ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ έως ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Δευτέρα 29.09.2014 από ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ έως ΨΩΜΑΔΗ-ΒΙΔΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΝΙΚΑΙΑΣ
Δευτέρα 02.06.2014 από ΑΔΑΜ-ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ έως ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Πέμπτη 06.06.2014 από ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ έως ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πέμπτη 12.06.2014 από ΒΑΛΑΝΙΔΑ ΑΘΗΝΑ έως ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Δευτέρα 16.06.2014 από ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ έως ΒΙΓΚΟΥ-ΔΡΥΜΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Πέμπτη 19.06.2014 από ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δευτέρα 23.06.2014 από ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ έως ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Πέμπτη 26.06.2014 από ΓΚΕΓΚΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έως ΓΚΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
Πέμπτη 03.07.2014 από ΓΚΟΥΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ έως ΔΗΜΑ ΜΑΡΙΝΑ
Δευτέρα 07.07.2014 από ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έως ΔΡΑΓΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πέμπτη 10.07.2014 από ΖΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ έως ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Δευτέρα 14.07.2014 από ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ έως ΚΑΛΤΣΑ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Πέμπτη 17.07.2014 από ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ έως ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Δευτέρα 21.07.2014 από ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ έως ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Πέμπτη 24.07.2014 από ΚΕΛΤΕΜΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ έως ΚΟΥΚΑ-ΤΡΑΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δευτέρα 28.07.2014 από ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ έως ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πέμπτη 31.07.2014 από ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ έως ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
Δευτέρα 04.08.2014 από ΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ έως ΜΑΝΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πέμπτη 07.08.2014 από ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ έως ΜΑΥΡΟΠΛΗ ΚΟΡΑΛΙΑ
Δευτέρα 11.08.2014 από ΜΑΥΡΟΥΔΕΑ-ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ έως ΜΗΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
Πέμπτη 14.08.2014 από ΜΠΑΛΑΣΚΑ-ΠΡΙΓΚΗΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ έως ΜΠΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δευτέρα 18.08.2014 από ΜΩΡΟΥ-ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ έως ΝΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πέμπτη 21.08.2014 από ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ-ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ έως ΠΑΝΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δευτέρα 25.08.2014 από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΛΕΜ. έως ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Πέμπτη 28.08.2014 από ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ-ΠΑΡΣΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ έως ΠΟΛΟΝΥΦΗ-ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
Δευτέρα 01.09.2014 από ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως ΣΑΡΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Πέμπτη 04.09.2014 από ΣΓΟΥΡΔΑ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ έως ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΟΥ-ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
Δευτέρα 08.09.2014 από ΣΟΥΓΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ έως ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
Πέμπτη 11.09.2014 από ΤΑΓΚΑΛΗ-ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ έως ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δευτέρα 15.09.2014 από ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ έως ΤΣΙΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Πέμπτη 18.09.2014 από ΤΣΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ έως ΦΥΤΑΝΙΔΟΥ-ΕΥΔΑΙΜΟΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Δευτέρα 22.09.2014 από ΦΥΤΡΑΚΗ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑ-ΕΛΕΥΘ. έως ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΜΟΥΡΤΖΗ ΜΑΚΡΙΝΑ
Πέμπτη 25.09.2014 από ΧΗΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑ έως ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Δευτέρα 29.09.2014 από ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ έως ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

02.06.2014 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΑΡΕΛΑ ΙΣΙΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
05.06.2014 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΛΙΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
12.06.2014 ΔΕΔΕ ΟΛΓΑ ΔΕΔΕ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ.
16.06.2014 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19.06.2014 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ-ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΡΔΕΝΙΩΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑ
23.06.2014 ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
26.06.2014 ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΙΚΑ-ΜΑΝΤΖΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
03.07.2014 ΛΙΟΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
07.07.2014 ΜΗΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΛΛΙΡΗ ΦΑΝΗ
10.07.2014 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝ. ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
14.07.2014 ΤΖΕΜΠΕΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΕΛΑ ΙΣΙΔΩΡΑ ΚΑΡΝΑΜΠΑΚΟΥ-ΚΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
17.07.2014 ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ ΣΤΥΛ. ΓΚΟΥΛΙΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
21.07.2014 ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΔΕΔΕ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΚΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
24.07.2014 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28.07.2014 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
31.07.2014 ΔΕΔΕ ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤ.
04.08.2014 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΓΑ
07.08.2014 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ-ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
11.08.2014 ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
14.08.2014 ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
18.08.2014 ΛΙΟΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΕΛΑ ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΟΡΤΙΑ-ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΟΞΑ
21.08.2014 ΜΗΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΟΥΛΙΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
25.08.2014 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝ. ΔΕΔΕ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
28.08.2014 ΤΖΕΜΠΕΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΖΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
01.09.2014 ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ ΣΤΥΛ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
04.09.2014 ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
08.09.2014 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11.09.2014 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
15.09.2014 ΔΕΔΕ ΟΛΓΑ ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ.
18.09.2014 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22.09.2014 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ-ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΒΑΡΕΛΑ ΙΣΙΔΩΡΑ ΓΑΡΔΕΝΙΩΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑ
25.09.2014 ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΚΟΥΛΙΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
29.09.2014 ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΚΙΚΑ-ΜΑΝΤΖΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΛΑΥΡΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

 

02.06.2014 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΙΔΙΝΙΑΝ-ΠΑΠΑΖΙΑΝ ΤΑΚΟΥΧΗ
05.06.2014 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
12.06.2014 ΙΑΤΡΟΥ-ΞΟΥΡΑ ΔΑΦΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
16.06.2014 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΥΔΙΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
19.06.2014 ΚΟΤΟΡΛΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΗΣ ΘΩΜΑΣ
23.06.2014 ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26.06.2014 ΜΕΓΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
03.07.2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΑΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
07.07.2014 ΤΣΟΠΑΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
10.07.2014 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ΑΙΔΙΝΙΑΝ-ΠΑΠΑΖΙΑΝ ΤΑΚΟΥΧΗ
14.07.2014 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
17.07.2014 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
21.07.2014 ΙΑΤΡΟΥ-ΞΟΥΡΑ ΔΑΦΝΗ ΒΑΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
24.07.2014 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΠΕΗΣ ΘΩΜΑΣ
28.07.2014 ΚΟΤΟΡΛΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31.07.2014 ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΡΦΑΝΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
04.08.2014 ΜΕΓΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
07.08.2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
11.08.2014 ΤΣΟΠΑΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΙΔΙΝΙΑΝ-ΠΑΠΑΖΙΑΝ ΤΑΚΟΥΧΗ
14.08.2014 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
18.08.2014 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
21.08.2014 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
25.08.2014 ΙΑΤΡΟΥ-ΞΟΥΡΑ ΔΑΦΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΕΗΣ ΘΩΜΑΣ
28.08.2014 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
01.09.2014 ΚΟΤΟΡΛΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΟΡΦΑΝΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
04.09.2014 ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΥΔΙΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΑΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
08.09.2014 ΜΕΓΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
11.09.2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΙΔΙΝΙΑΝ-ΠΑΠΑΖΙΑΝ ΤΑΚΟΥΧΗ
15.09.2014 ΤΣΟΠΑΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
18.09.2014 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
22.09.2014 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
25.09.2014 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ΜΠΕΗΣ ΘΩΜΑΣ
29.09.2014 ΙΑΤΡΟΥ-ΞΟΥΡΑ ΔΑΦΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 

02.06.2014 ΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
05.06.2014 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
12.06.2014 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
16.06.2014 ΜΟΥΖΑΚ ΤΖΙΝΗ-ΝΤΟΛ
19.06.2014 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΩ
23.06.2014 ΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
26.06.2014 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
03.07.2014 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
07.07.2014 ΜΟΥΖΑΚ ΤΖΙΝΗ-ΝΤΟΛ
10.07.2014 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΩ
14.07.2014 ΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
17.07.2014 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
21.07.2014 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
24.07.2014 ΜΟΥΖΑΚ ΤΖΙΝΗ-ΝΤΟΛ
28.07.2014 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΩ
31.07.2014 ΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
04.08.2014 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
07.08.2014 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
11.08.2014 ΜΟΥΖΑΚ ΤΖΙΝΗ-ΝΤΟΛ
14.08.2014 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΩ
18.08.2014 ΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
21.08.2014 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
25.08.2014 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
28.08.2014 ΜΟΥΖΑΚ ΤΖΙΝΗ-ΝΤΟΛ
01.09.2014 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΩ
04.09.2014 ΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
08.09.2014 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
11.09.2014 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
15.09.2014 ΜΟΥΖΑΚ ΤΖΙΝΗ-ΝΤΟΛ
18.09.2014 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΩ
22.09.2014 ΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
25.09.2014 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
29.09.2014 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Εγκύκλιος Συλλόγου 2/2014 – Στατιστικοί πίνακες 2013

ΘΕΜΑ: Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον στατιστικό πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2013, σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο αρχείο Σας και το άλλο αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Ε.Σ.Υ.Ε.-Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (Πειραιώς 46 και Επονιτών Τ.Κ. 18510 Πειραιάς, τηλ. 213-13.52.135) μέχρι την 31η Μαΐου 2014.
Σας ενημερώνουμε ότι η συμπλήρωση του αναφερόμενου πίνακα μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά σε μορφή excel και για το λόγο αυτό σας τον αποστέλλουμε συνημμένα και σε ηλεκτρονική μορφή. Όσοι δε συνάδελφοι αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το στατιστικό πίνακα δεν υποχρεούνται να τον αποστείλουν και σε έντυπη μορφή. Η ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να γίνει μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις theodok@statistics.gr ή xrispan@statistics.gr.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του ετήσιου στατιστικού πίνακα και η παροχή των ζητουμένων στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 15 του Ν. 2830/2000 και των Ν.Δ. 3627/1956, Ν. 2392/1996 και Ν.3470/2006. Τα στοιχεία, που θα δοθούν, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και για το λόγο αυτό πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι στήλες, σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις κατηγορίες, που αναφέρονται στο έντυπο.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Εγκύκλιος Συλλόγου 1/2014 – Διαβίβαση Απόφασης υπ’ αριθμ. 7581 του ΥΠΕΚΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμό οικ. 7581/11-2-2014 Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΦΕΚ Β΄ 405/20-2-2014 με την οποία χορηγούνται οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν.4178/13  «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», που αφορά στο Δελτίο Δομικής Τρωτότητας και στη Μελέτη Στατικής Επάρκειας και της οποίας απόφασης η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου