Εγκύκλιος Συλλόγου 18/2018 – Ν.4531/2018 Αμοιβές χαρτόσημο στα συναινετικά διαζύγια

ΘΕΜΑ: Ν. 4531/2018 (ΦΕΚ 62/5-4-2018 τευχ. Α’) – Συναινετικά διαζύγια (Παράσταση δικηγόρων, συμβολαιογραφικά δικαιώματα και χαρτόσημο)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 62/5-4-2018 Α’) ο Ν. 4531/2018 με τίτλο «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης–πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση–πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».

Στο άρθρο 28 του ως άνω Ν. 4531/2018 περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στις δικηγορικές αμοιβές, τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα και το χαρτόσημο στη συμβολαιογραφική πράξη βεβαίωσης της συναινετικής λύσης γάμου. Το κείμενο του άρθρου 28 έχει ως κατωτέρω:


Άρθρο 28 Διατάξεις που αφορούν τα συναινετικά διαζύγια

 1. Στο Παράρτημα ΙΙ με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ» του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208) προστίθεται η φράση: «ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ 321 ευρώ».
 2. Στην περίπτωση δ’ του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 111376/11.1.2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων» (Β’ 13), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Για την πράξη με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου και επικυρώνονται οι έγγραφες συμφωνίες των συζύγων οφείλονται πάγια δικαιώματα και δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου για αυτές».

Η ισχύς του παραπάνω άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ (άρθρο 47).


Με τιμή

             Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη

Εγκύκλιος Συντονιστικής 10/2018 – Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

 1. Το από 05.04.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με το οποίο παρατείνεται μέχρι και την 9η Ιουλίου 2018, μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στον Προκαποδιστριακό Δήμο Σχηματαρίου του Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αφρατίου, Βαθέος, Καλοχωρίου-Παντειχίου, Νέας Αρτάκης, Νέας Λαμψάκου, Παραλίας Αυλίδος, Φάρου και Φύλλων του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Επισημαίνεται  ότι στην ίδια ημερομηνία, ήτοι 9 Ιουλίου 2018, λήγει και η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο. 

 1. Το με Αρ.Πρωτ. 1818408/ΔΚ 170/10.04.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με το οποίο ορίζεται η Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 ως η τελευταία ημέρα ενημέρωσης της τηρούμενης βάσης κτηματολογικών δεδομένων για τις κτηματογραφούμενες περιοχές:
 • της Κοινότητας Δαλαμανάρας του Νομού Αργολίδας (νυν Τοπικής Κοινότητας Δαλαμανάρας της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),
 • της Κοινότητας Ελληνικού του Νομού Αργολίδας (νυν Τοπικής Κοινότητας Ελληνικού της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),
 • της Κοινότητας Ήρας του Νομού Αργολίδας (νυν Τοπικής Κοινότητας Ήρας της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),
 • της Κοινότητας Ινάχου του Νομού Αργολίδας (νυν Τοπικής Κοινότητας Ινάχου της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),
 • της Κοινότητας Κουρτακίου του Νομού Αργολίδας (νυν Τοπικής Κοινότητας Κουρτακίου της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),
 • της Κοινότητας Λάλουκα του Νομού Αργολίδας (νυν Τοπικής Κοινότητας Λάλουκα της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),
 • της Κοινότητας Πυργέλλας του Νομού Αργολίδας (νυν Τοπικής Κοινότητας Πυργέλλας της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου) και
 • της Κοινότητας Νέου Ηραίου του Νομού Αργολίδας (νυν Τοπικής Κοινότητας Νέου Ηραίου της Δημοτικής Ενότητας Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),

            και παρέχεται ενημέρωση για την εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου.

 1. Το με Αρ.Πρωτ. 1818412/ΔΚ 171/10.04.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με το οποίο ορίζεται η Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 ως η τελευταία ημέρα ενημέρωσης της τηρούμενης βάσης κτηματολογικών δεδομένων για τις κτηματογραφούμενες περιοχές:
 • της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Νομού Αρκαδίας (νυν Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου της Δημοτικής Ενότητας Τριπόλεως του Δήμου Τριπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),
 • της Κοινότητας Μερκοβουνίου του Νομού Αρκαδίας (νυν Τοπικής Κοινότητας Μερκοβουνίου της Δημοτικής Ενότητας Τριπόλεως του Δήμου Τριπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου) και
 • της Κοινότητας Σκοπής του Νομού Αρκαδίας (νυν Τοπικής Κοινότητας Σκοπής της Δημοτικής Ενότητας Τριπόλεως του Δήμου Τριπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου),

            και παρέχεται ενημέρωση για την εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συλλόγου 17/2018 – Μεταφορά έδρας

Θ Ε Μ Α:  Μεταφορά έδρας μιας θέσης συμβολαιογράφου από τη Δημοτική Ενότητα

                    Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του

                    Δήμου Φυλής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι με το υπ’ αριθμ. 23/2018 Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 45/τ.Α΄/15.03.2018 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μεταφέρθηκε η έδρα μιας θέσης συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Αχαρνών από τη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Φ.Ε.Κ. 96/Α΄/2000), όπως μας πληροφόρησε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το υπ’ αρ. πρωτ. 16262/20.03.2018 έγγραφό της.

            Οι ενδιαφερόμενοι (συμβολαιογράφοι Ειρηνοδικείου Αχαρνών, με έδρα τις Αχαρνές), που επιθυμούν να μετακινηθούν στη νέα έδρα, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μεταφοράς της έδρας τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Γεν. Διεύθυνση Α΄, Διεύθυνση Δ1, Τμήμα Α4, Μεσογείων 96 – 115 27 Αθήνα).

            Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (τηλ. 210 7767234, fax 210 7767450).

   Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                            Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                        Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 16-2018-Αρχαιρεσίες 2018

ΘΕΜΑ: Αρχαιρεσίες Συλλόγου έτους 2018

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Kατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» θα διενεργηθούν την Κυριακή 27 Μαΐου 2018 και την Τρίτη  29 Μαΐου 2018 (λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος) αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου για την τριετία 2018 έως 2021.

            Όσοι εκ των μελών του Συλλόγου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ως Πρόεδροι ή Σύμβουλοι, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Συλλόγου εντός του πρώτου (α΄) εικοσαημέρου του μηνός Απριλίου 2018 (δηλ. από την 1η έως 20-4-2018), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.1 του Π.Δ.36/1999 «Αρχαιρεσίες Συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 42/ Α’/4-3-1999).

            Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ.36/1999, δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δικαίωμα να εκλέγονται Πρόεδρος ή σύμβουλοι έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία συμβολαιογράφου. Επισημαίνεται ότι στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται εκείνοι οι οποίοι διατελούν κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων ή διενεργείας των αρχαιρεσιών σε προσωρινή παύση ή σε αργία (άρθρο 2 παρ. 3 του ΠΔ. 36/1999).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συλλόγου 15/2018 – Επαγγελματικά Ταμεία Ασφάλισης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στο παρακάτω link παρέχονται πληροφορίες για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Link: https://opf.gr/interest/index.html

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί ανατρέχοντας στο παρακάτω link (το οποίο εμπεριέχει μια  σύντομη παρουσίαση), να ενημερωθεί για το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα (λειτουργία, φορολογικό πλαίσιο, οφέλη συμμετοχής, διαδικασία σύστασης) και να εκδηλώσει, εφόσον το επιθυμεί, την πρόθεσή συμμετοχής του, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, στο πεδίο «Δήλωση Ενδιαφέροντος»

     Κατωτέρω αναφέρονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Ταμείου Επαγγελματι- κής Ασφάλισης:

 • Τα ΤΕΑ αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αυτορρυθμιζόμενα και αυτοδιοικούμενα, με σκοπό την παροχή επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
 • Τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας ως προς την νομιμότητα, φερεγγυότητα και προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων και υπό στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ως προς την βιωσιμότητα σε σχέση με το πρόγραμμα παροχών και επενδύσεων.
 • Δεν έχουν καμία σύνδεση με τον ΕΦΚΑ και αποτελούν συμπληρωματική ασφαλιστική προστασία πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης.
 • Συστήνονται σε εθελοντική βάση.
 • Βασίζονται στην επαγγελματική ιδιότητα (κλάδος απασχόλησης των μελών).
 • Βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 100 μελών.
 • Λειτουργούν με βάση το Κεφαλαιοποιητικό σύστημα.
 • Οι επενδύσεις εποπτεύονται και ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 • Τα οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές.
 • Η λειτουργία τους ρυθμίζεται από καταστατικό το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στον Ν.3029/2002.
 • Η στρατηγική του ΤΕΑ αποφασίζεται, εκφράζεται και κρίνεται από τα ίδια του τα μέλη.
 • Υπάρχει άμεση ενημέρωση και απόλυτη διαφάνεια καθώς όλες οι πληροφορίες αναρτώνται στο site του ταμείου.
 • Συμφέρει φορολογικά καθώς προβλέπεται από τον Νόμο και παρέχεται 100% Φορολογική Έκπτωση των εισφορών των μελών καθώς και 100% Φορολογική Απαλλαγή των Εφάπαξ Παροχών.

 Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                                     Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                               Ευτυχία Καραστάθη

Εγκύκλιος Συλλόγου 14-2018-Κυρώσεις δασικών χαρτών (συνέχεια)

ΘΕΜΑ: Κυρώσεις δασικών χαρτών (Συνέχεια)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 13/9-3-2018 Εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε, ότι έχουν εκδοθεί αποφάσεις κύρωσης δασικών χαρτών και για τις παρακάτω περιοχές:

A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ
1 ΛΑΡΙΣΑΣ 14/2-2-2018 τευχ. Δ’
2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 54/14-2-2018 τευχ. Δ’

[Μπορείτε να κατεβάσετε τα ΦΕΚ αυτά από τον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr].

Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι ως προς τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων εφαρμογή έχει το άρθρο 142 του Ν. 4483/2017, όπως ισχύει.

Με τιμή

          Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

        Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη

Εγκύκλιος Συλλόγου 13/2018 – Κυρώσεις δασικών χαρτών

ΘΕΜΑ: Κυρώσεις δασικών χαρτών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε, ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί αποφάσεις κύρωσης δασικών χαρτών για διάφορες περιοχές της χώρας, τις οποίες σας παραθέτουμε κατωτέρω σε μορφή πίνακα μαζί με το αντίστοιχο ΦΕΚ, το οποίο περιέχει τους χάρτες για την κάθε περιοχή. [Μπορείτε να κατεβάσετε τα ΦΕΚ αυτά από τον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr].

A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ
1 ΑΘΗΝΩΝ 33/8-2-2018 τευχ. Δ’
2 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 52/14-2-2018 τευχ. Δ’
3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 33/8-2-2018 τευχ. Δ’
4 ΑΧΑΪΑΣ 456/29-12-2017 τευχ. Δ’
5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 73/16-2-2018 τευχ. Δ’
6 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 15/2-2-2018 τευχ. Δ’
7 ΕΥΒΟΙΑΣ 30/8-2-2018 τευχ. Δ’
8 ΗΛΕΙΑΣ 39/9-2-2018 τευχ. Δ’
9 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8/2-2-2018 τευχ. Δ’
10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 71/16-2-2018 τευχ. Δ’
11 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 37/9-2-2018 τευχ. Δ’
12 ΚΑΒΑΛΑΣ 12/2-22018 τευχ. Δ’
13 ΚΟΖΑΝΗΣ 50/14-2-2018 τευχ. Δ’
14 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 28/7-2-2018 τευχ. Δ’
15 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 52/14-2-2018 τευχ. Δ’
16 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 31/8-2-2018 τευχ. Δ’
17 ΞΑΝΘΗΣ 68/16-2-2018 τευχ. Δ’
18 ΠΙΕΡΙΑΣ 20/6-2-2018 τευχ. Δ’
19 ΡΟΔΟΠΗΣ 70/16-2-2018 τευχ. Δ’
20 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 25/7-2-2018 τευχ. Δ’
21 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5/1-2-2018 τευχ. Δ’
22 ΧΙΟΥ 27/7-2-2018 τευχ. Δ’

Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι ως προς τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων εφαρμογή έχει το άρθρο 142 του Ν. 4483/2017, όπως ισχύει.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                             Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                    Ευτυχία Καραστάθη

Εγκύκλιος Συλλόγου 12/2018 – Έλεγχος πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ & φορολογικής ενημερότητας

ΘΕΜΑ: Έλεγχος πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ και φορολογικής ενημερότητας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

επειδή έχουν διαπιστωθεί πολλαπλά κρούσματα προσκόμισης στους συμβολαιογράφους πλαστών πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ ή/και φορολογικής ενημερότητας, παρακαλείστε, πριν από την υπογραφή των σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων, να ελέγχετε τη γνησιότητα των προαναφερθέντων πιστοποιητικών χρησιμοποιώντας τις διαδικτυακές εφαρμογές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Συγκεκριμένα:

 1. Για τον έλεγχο του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, η αντίστοιχη εφαρμογή συνοδευόμενη με πλήρεις οδηγίες χρήσης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.aade.gr/epicheireseis/yperesies-pros-symbolaiographoys/egkyroteta-oristikopoiese-pistopoietikoy-enphia

 1. Για τον έλεγχο του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, η αντίστοιχη εφαρμογή συνοδευόμενη με πλήρεις οδηγίες χρήσης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.aade.gr/polites/egkyroteta/egkyroteta-apodeiktikoy-enemerotetas

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                       Ευτυχία Καραστάθη

Εγκύκλιος Συντονιστικής 6/2018 – Αποστολή καταλόγου συμβολαίων αγοραπωλησιών ακινήτων με συμβαλλομένους αλλοδαπούς

ΘΕΜΑ: Αποστολή καταλόγου συμβολαίων αγοραπωλησιών ακινήτων με συμβαλλομένους αλλοδαπούς

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλεται συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12259/14-2-2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 442/23-1-2018 εντολή της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρ. 7 Ν. 3691/2008) κ. Άννας Ζαΐρη, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για την αποστολή στοιχείων σχετικά με συμβόλαια αγοραπωλησιών ακινήτων με συμβαλλομένους αλλοδαπούς.

Ειδικότερα, κάθε συμβολαιογράφος θα πρέπει άμεσα να συντάξει κατάλογο των σχετικών συμβολαίων, αναφέροντας τον αριθμό και την ημερομηνία κάθε συμβολαίου, τα ονόματα των συμβαλλομένων, των δικηγόρων και μεσιτών που ενεπλάκησαν στη σύμβαση, καθώς και την αξία του πωληθέντος ακινήτου, και να τον αποστείλει στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, για τη δημιουργία σχετικού καταλόγου.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

 

Εγκύκλιος Συλλόγου 11/2018-Μερική κύρωση δασικού χάρτη Ευβοίας

ΘΕΜΑ: Μερική κύρωση του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (ΦΕΚ 30 τευχ. Δ’)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 30/8-2-2018 τευχ. Δ’) η υπ’ αριθμ. 4371/227441/19-12-2017 απόφαση θεώρησης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 7Ν00ΟΡ10–ΚΛΜ) για μερική κύρωση του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Από την ημερομηνία δημοσίευσης (8-2-2018), οι δασικοί χάρτες για όσα τμήματα θεωρήθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 17 παρ. 2 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α), καθίστανται οριστικοί και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ έναντι κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής. (Οι οριστικοί δασικοί χάρτες φυλάσσονται και τηρούνται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.. Τα υπόλοιπα τμήματα των αναρτημένων δασικών χαρτών, για τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις ή εξαιρέθηκαν βάσει της ως άνω υπ’ αριθμ. 4371/ 227441/19-12-2017 απόφασης θεώρησης της Δ/νσης Δασών Ευβοίας, εμφαίνονται στους προσωρινούς δασικούς χάρτες του άρθρ. 17 παρ. 7 Ν. 3889/2010. Η υπ’ αριθμ. 4371/227441/19-12-2017 απόφαση θεώρησης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας που σας αποστέλλεται δεν περιέχει (λόγω μεγέθους) τους κυρωμένους χάρτες, τους οποίους μπορείτε να κατεβάσετε από το Εθνικό Τυπογραφείο).

Τα τμήματα που θεωρήθηκαν με την ως άνω απόφαση αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρ. 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει. Επί των εκτάσεων αυτών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παραγρ. 5 του προαναφερθέντος άρθρ. 3 Ν. 998/1979 ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της ως άνω παραγράφου.

Περαιτέρω, ως προς τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων εφαρμογή έχει το άρθρο 142 του Ν. 4483/2017, όπως ισχύει, το οποίο τροποποιεί τα άρθρα 17 κα  20 του Ν. 3889/2010, του οποίου το κείμενο  έχει ως κατωτέρω:

Άρθρο 142 [ν. 4483/2017]

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3889/2010

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Για τις εκτάσεις που δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, για τις οποίες δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις και δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του παρόντος άρθρου, το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη θεωρείται οριστικό και βεβαιώνεται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δασών ότι δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις».

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν περιλαμβάνονται στις δασικές εν γένει εκτάσεις».

 1. Στην παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Για περιοχές που στο δασικό χάρτη δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A’ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να μνημονεύεται στις πράξεις που συντάσσονται από τους συμβολαιογράφους.

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων».

 1. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 20 του ν. 3889/2010 ως εξής:

«6. Δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του δασικού χάρτη είτε είναι αναρτημένος είτε κυρωμένος μερικά ή ολικά, παρέχεται σε κάθε δημόσια αρχή μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου της παραγράφου 11 του άρθρου 13. Αν απαιτείται από κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένης της διάταξης της παραγράφου 4, η βεβαίωση του δασικού εν γένει ή μη χαρακτήρα έκτασης ενώπιον του Δημοσίου, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, αυτή πραγματοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A’ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο από τον συντάκτη του. Στη δήλωση αναφέρεται υποχρεωτικά αν ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής ή μη έχει προσωρινή ή οριστική ισχύ, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης».

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                               Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                            Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: