Εγκύκλιος Συλλόγου 27/2018 – Διαβίβαση ΥΑ για τον καθορισμό του τρόπου υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

ΘΕΜΑ: Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/2018 «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/ 1752/2018, με τίτλο «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2216/14-6-2018 τευχ. Β’.

Η ως άνω Υ.Α. εκδόθηκε σε εκτέλεση της παρ. 4 του άρθρ. 40 του Ν. 4409/2016 (το οποίο σας συγκοινοποιείται), και από της ενάρξεως ισχύος τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του προαναφερθέντος άρθρου 40. Κατά το άρθρ. 4 της ανωτέρω Υ.Α., η ισχύς των υποχρεώσεων και συνεπειών που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρ. 40 του Ν. 4409/2016 αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της εν λόγω Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. από 14-7-2018.

Στην παρ. 1 του άρθρ. 40 του Ν. 4409/2016 ορίζεται ότι όπου υποχρεωτικά επιβάλλεται από οποιαδήποτε διάταξη νόμου η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και προσάρτηση αυτού σε πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά βιβλία, τότε αυτό υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον συντάκτη – μηχανικό στη βάση δεδομένων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Στη συντασσόμενη συμβολαιογραφική πράξη, γίνεται μνεία των στοιχείων της ηλεκτρονικής υποβολής και προσαρτάται επί ποινή ακυρότητας, το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» πιστοποιητικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος. Στο δε αντίγραφο προς μεταγραφή ή καταχώριση, μαζί με την αίτηση μεταγραφής / καταχώρισης συνυποβάλλεται απλό αντίγραφο του προαναφερθέντος αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής. Κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρ. 3 της Υ.Α., στο τοπογραφικό διάγραμμα που προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο από τον μηχανικό σε αναλογική μορφή, τίθεται με ευθύνη του μηχανικού επισημείωση με μνεία του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος και της ημερομηνίας υποβολής, που έλαβε το διάγραμμα κατά την ηλεκτρονική του υποβολή.

Στην παρ. 3 του άρθρ. 40 του Ν. 4409/2016 ορίζεται ότι η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής αφορά και στα διαγράμματα χωρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία ή τις αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων κατά τις διατάξεις του Ν. 2664/1998. (Επισημαίνεται ότι εν προκειμένω η υποβολή του αποδεικτικού υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος θεσπίζεται επί ποινή απαραδέκτου και απόρριψης της υποβαλλόμενης αίτησης καταχώρισης ή διόρθωσης).

Τέλος, κατά την παρ. 2 του άρθρ. 40 του Ν. 4409/2016 είναι δυνατή (όχι υποχρεωτική) η ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων, τα οποία προσαρτώνται με βούληση των συμβαλλομένων σε εγγραπτέες πράξεις στα βιβλία μεταγραφών και κτηματολογικών γραφείων.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Εγκύκλιος Συλλόγου 26/2018 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1116/2018

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1116/19-6-2018«Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β’ 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α’ 62)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1116/19-6-2018, με τίτλο «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β’ 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α’ 62)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2319/19-6-2018 τευχ. Β’.

Με την ως άνω ΠΟΛ. τροποποιούνται οι διατάξεις της ΠΟΛ. 1223/2017 (4643 Β), με την οποία διαμορφώνονται λύσεις ρύθμισης και για οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ. Οι τροποποιήσεις αυτές, οι οποίες έγιναν προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της ΠΟΛ. 1223/2017 οφειλές που υπερβαίνουν το όριο των 50.000 ευρώ, καθώς και οφειλές που είναι βεβαιωμένες έως και την 31-12-2017, περιλαμβάνονται στη επίσης συνημμένη στην παρούσα εγκύκλιο ΠΟΛ. 1223/2017, που σας κοινοποιείται επικαιροποιημένη.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 18/2018 – Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

  1. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. ΠΡ 808/1824344/14.06.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων :

α) Καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Σίνδου και Χαλάστρας του Καλλικρατικού Δήμου Δέλτα,

β) Καβαλλαρίου και Λαγυνών του Καλλικρατικού Δήμου Λαγκαδά,

γ) Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου και Γέφυρας του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκηδόνος και

δ) Λητής, Νεοχωρούδας και Πενταλόφου του Καλλικρατικού Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 11 Ιουνίου 2018 έως 11 Σεπτεμβρίου 2018 για κατοίκους ημεδαπής και από 11 Ιουνίου 2018 έως 11 Δεκεμβρίου 2018 για κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

  1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ 815/1824528/15.06.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης των προκαποδιστριακών Δήμων Σίνδου, Χαλάστρας και Αγίου Αθανασίου, και στις Κοινότητες καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Αγχιάλου, Γέφυρας, Λητής, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου, Καβαλλαρίου και Λαγυνών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 15/5/17.05.2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 11η Ιουνίου 2018, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου 2018, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 11 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συλλόγου 25/2018-ΠΟΛ 1115-2018

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1115/18-6-2018 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4549/14.06.2018 (Α’ 105) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1115/18-6-2018, με τίτλο «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4549/14.06.2018 (Α’ 105) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’182)».

Με την ως άνω ΠΟΛ. κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Τμήματος Γ’ του Ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες προστέθηκαν στο άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τρία νέα εδάφια μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου. Ειδικότερα στις νέες διατάξεις ορίζονται τ’ ακόλουθα:

(α) η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης του άρθρου 966 παρ. 2 ΚΠολΔ περί μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς, ορίζεται υποχρεωτικά και κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την κατάθεση, με επίδοσή της τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα,

(β) η σχετική απόφαση επί της ανωτέρω αίτησης εκδίδεται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από τη συζήτηση της αίτησης και

(γ) κατά τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης, α) ο αιτών οφείλει να προσκομίσει έκθεση εκτίμησης της αξίας του πράγματος (με χρόνο εκτίμησης μεταγενέστερο της ημερομηνίας διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασμού), ενώ β) το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του για τον καθορισμό της νέας τιμής πρώτης προσφοράς, κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως λ.χ. εκθέσεις εκτίμησης πιστοποιημένων εκτιμητών κ.ά..


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 24/2018-Ν.4548/2018-Αναμόρφωση δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΕΚ 104 Α)

ΘΕΜΑ: Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ 104 Α)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το Ν. 4548/2018 με τίτλο «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 104/13-6-2018 τευχ. Α’, με έναρξη ισχύος από 1-1-2019 (άρθρο 190), εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά.

Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων για τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά, στις οποίες εφαρμόζεται μόνο όταν αυτό προβλέπεται ρητά. Ρυθμίζει δε εκ νέου το δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών, καταργώντας, μεταξύ άλλων, τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ειδικότερα:

  1. i) Με το άρθρο 4 παρ. 1 ορίζεται ότι η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα (ιδρυτές), ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ως μονοπρόσωπης, η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
  2. ii) Με το άρθρο 4 παρ. 2 ορίζεται ότι η ανώνυμη εταιρεία συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιέχει το καταστατικό, ή με ιδιωτικό έγγραφο, αν υιοθετείται επακριβώς πρότυπο καταστατικό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (928 Β) και το άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (227 Α). Το έγγραφο είναι επίσης συμβολαιογραφικό, α) αν το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου, β) αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός (π.χ. ακίνητα), ή γ) αν το συμβολαιογραφικό έγγραφο επιλέγεται από τα μέρη.

iii) Με το άρθρο 4 παρ. 3 ορίζεται ότι για την τροποποίηση του καταστατικού και την σύνταξη του νέου κειμένου δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

  1. iv) Με το άρθρο 9 παρ. 1 ορίζεται κατά την ίδρυση της Α.Ε. η Υπηρεσία Μιας Στάσης προβαίνει στον έλεγχο που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4441/2016. Σε περίπτωση που η Α.Ε. συστήνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο στον έλεγχο προβαίνει ο συμβολαιογράφος ως Υπηρεσία Μιας Στάσης, άλλως το Γ.Ε.ΜΗ..
  2. v) Στο άρθρο 12 ορίζοντες ποίες πράξεις και στοιχεία υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..
  3. vi) Με το άρθρο 15 ορίζεται το ελάχιστο κεφάλαιο της Α.Ε. σε 25.000 ευρώ.

vii) Με το άρθρο 17 ορίζεται ότι η εκτίμηση των εισφορών σε είδος γίνεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή από δύο (2) ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές, καταργουμένης της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920.

viii) Με το άρθρο 35 ορίζεται ότι η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04€) και ανώτερη των εκατό ευρώ (100,00€).

  1. ix) Με το άρθρο 40 ορίζεται ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.
  2. x) Με το άρθρο 73 προβλέπεται η παροχή εμπράγματης ασφάλειας για την εξασφάλιση απαιτήσεων από ομολογιακό δάνειο.
  3. xi) Στο άρθρο 134 παρ. 3 ορίζεται ότι την απόδειξη ότι ο χρόνος τέλεσης της γενικής συνέλευσης είναι ο αναγραφόμενος στο πρακτικό, τον φέρει η Α.Ε.. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου (σελ. 23-24), ότι για την αποφυγή αμφισβητήσεων σχετικά με τη δυνατότητα «εκ των υστέρων» παρεμβάσεων στο περιεχόμενο ορισμένης απόφασης της Γ.Σ. μπορεί να επιτευχθεί με την κατάθεση του σχετικού πρακτικού σε συμβολαιογράφο.

xii) Με το άρθρο 171 ορίζονται οι προϋποθέσεις αναβίωσης, συγχώνευσης και διάσπασης λυθείσας Α.Ε..

xiii) Με το άρθρο 183 προβλέπεται η δυνατότητα εναρμόνισης του καταστατικού υφισταμένης Α.Ε. προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

xiv) Με το άρθρο 184 προβλέπεται η αντικατάσταση μέχρι την 1-1-2020 των ανώνυμων μετοχών υφισταμένων Α.Ε. σε ονομαστικές.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 23/2018-Ν.4546 2018 (ΦΕΚ 101 Α)

ΘΕΜΑ: Ν. 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014//89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το Ν. 4546/2018 με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014//89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 101/12-6-2018 τευχ. Α’. Στο νόμο αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αλλαγές στην έκδοση οικοδομικών αδειών και τις κατηγορίες και διαδικασίες εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, νέα χρονοδιαγράμματα για εκπτώσεις και προσαυξήσεις προστίμων αυθαιρέτων, νέοι κανόνες για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε τακτοποιημένα αυθαίρετα και αλλαγές προθεσμιών στις αντιρρήσεις κατά δασικών χαρτών. Η ισχύς του αρχίζει κατ’ άρθρο 67 από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ (12-6-2018), εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά.

Ιδιαίτερης σημασίας από συμβολαιογραφικής άποψης έχουν οι διατάξεις:

α) του άρθρο 34,  με τις οποίες τροποποιείται ο Ν. 4495/2017 (167 Α). Στις παραγράφους 28 έως και 45 περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στα πρόστιμα αυθαιρέτων, τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, κ.λπ.. Επισημαίνονται ιδίως οι διατάξεις:

αα) της παρ. 28, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 82 του Ν. 4485/2017,

ββ) της παρ. 29, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 83 του Ν. 4485/2017,

γγ) της παρ. 34, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 98 του Ν. 4485/2017 και

δδ) της παρ. 39, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 106 του Ν. 4485/2017.

β) του άρθρο 41, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους βοηθητικούς χώρους ιερών ναών και

γ) του άρθρου 43, οι οποίες αφορούν στην παράταση προθεσμιών α) υποβολής και β) εξέτασης αντιρρήσεων κατά δασικών χαρτών.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 22/2018-Διαβίβαση ΠΟΛ 1113/2018-Νέες αντικειμενικές αξίες

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σε συνέχεια της χθεσινής μας ανακοίνωσης σχετικά με τις νέες αντικειμενικές αξίες, σας κοινοποιούμε συνημμένα την ΠΟΛ 1113/12-6-18 (Φ.Ε.Κ.2192 τευχ. Β’) προς ενημέρωσή σας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Eγκύκλιος Συλλόγου-21 2018-Θερινό ωράριο 2018

Θ Ε Μ Α:  Θερινό ωράριο λειτουργίας συμβολαιογραφείων

 

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, δυνάμει της από 17-05-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία ελήφθη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 παρ. 1 εδ. ζ’ του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων», καθορίσθηκε ο χρόνος λειτουργίας των Συμβολαιογραφείων της περιφέρειας των Ειρηνοδικείων Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου (εκτός Κέας), Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Νέων Λιοσίων, Νίκαιας, Πειραιώς, Περιστερίου, Σαλαμίνας, και Χαλανδρίου ως εξής: α) από 1 Ιουνίου 2018 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018 καθημερινά από 08.00 μέχρι 16.00 και β) από 1 Οκτωβρίου 2018 μέχρι 31 Μαΐου 2019 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη πρωί, από 08.00 μέχρι 14.00 και το απόγευμα, από 17.00 μέχρι 20.30, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από 08.00 έως 15.00.

          Επισημαίνεται ότι, τα συμβολαιογραφεία των συναδέλφων, των οποίων τα ονόματα (με  απόλυτη αλφαβητική σειρά), αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, θα λειτουργούν στην αναφερόμενη για τον καθένα ημερομηνία το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2018 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018 και τις απογευματινές ώρες, ήτοι από 17.00 μέχρι 20.30.

              Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 20/2018 – Ν.4541/2018 Τροποποίηση του ν.3190/1955 για ΕΠΕ & άλλες διατάξεις

ΘΕΜΑ: Ν. 4541/2018 «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 93 Α)

  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4541/2018, με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις». Με τον ως άνω νόμο (Κεφάλαιο Α, άρθρα 1-13), τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Ν. 3190/1955 σχετικά µε τη λειτουργία των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), καθώς και διατάξεις του ΚΝ 2190/1920,  του Ν. 4072/2012 και του Ν 4441/2016.

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 1 αντικαθίστανται οι διατάξεις για α) την επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, β) το κεφάλαιό της και γ) τα εταιρικά μερίδια.

Ειδικότερα στο άρθρο 1 παρ.1 ορίζεται ο σχηματισμός της επωνυμίας, στο άρθρο 1 παρ.2 ορίζεται ότι το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. καθορίζεται ελεύθερα από τους εταίρους χωρίς περιορισμό  και στο άρθρο 1 παρ.3 ότι η ονομαστική αξία του κάθε εταιρικού μεριδίου Ε.Π.Ε. είναι τουλάχιστον 1 ευρώ.

Με το άρθρο 2 αντικαθίστανται οι διατάξεις για α) τον τρόπο σύστασης της εταιρείας και το περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης, β) την ακυρότητα της εταιρείας και γ) τη δημοσιότητα, ενώ προστίθενται διατάξεις για αα) την απόκτηση νομικής προσωπικότητας από την εταιρεία και ββ) την υπαναχώρηση εταίρου πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοσιότητας.

Στο άρθρο 2 παρ. 1 καθορίζεται το περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης και ορίζεται ότι η εταιρική σύμβαση καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με πρότυπο καταστατικό.

Στην παρ. 5 του άρθρου 10  παρέχεται η δυνατότητα σύστασης Ε.Π.Ε. και µε ιδιωτικό έγγραφο, μόνο στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού. Σημειωτέον ότι η δυνατότητα χρήσης πρότυπου καταστατικού προβλέφθηκε αρχικά με το άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (Α’ 227) και με την υπ’ αριθμόν 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στο άρθρο 2 παρ. 3 ορίζεται ότι η νομική προσωπικότητα αποκτάται από την Ε.Π.Ε. μόνο με την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

 Στο άρθρο 2 παρ. 6 ορίζεται ότι ως προς την δημοσιότητα των στοιχείων και των πράξεων των Ε.Π.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3419/2005 (Γ.Ε.ΜΗ) και ότι πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας κανείς εταίρος δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από την εταιρική σύμβαση.

 Με το άρθρο 3 αντικαθίστανται και συμπληρώνονται οι διατάξεις για α) τη σύγκληση συνέλευσης των εταίρων και β) την ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών, ενώ επαναδιατυπώνεται η απαγόρευση για συμμετοχή στη σύσταση ή διαχείριση Ε.Π.Ε. διαφόρων κατηγοριών ατόμων (π.χ. δημοσίων υπαλλήλων).

 Με το άρθρο 4 προστίθεται στον Ν. 3190/1955 Κεφάλαιο Γ1’ που αφορά στις οικονομικές καταστάσεις της Ε.Π.Ε. και τη διανομή κερδών στους εταίρους.

 Με το άρθρο 5 παρ.1 και 2 ορίζεται ότι οι μεταβιβάσεις  εταιρικών μεριδίου γίνονται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο και ότι δεν επιτρέπεται απαγόρευση στο καταστατικό της Ε.Π.Ε. της μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου.

Με το άρθρο 6 τροποποιείται το Κεφάλαιο Ε’ του Ν. 3190/1955.

Στο άρθρο 6 παρ 1. επανακαθορίζονται τα ποσοστά πλειοψηφίας της συνέλευσης των εταίρων Ε.Π.Ε.,  προκειμένου να αποφασιστεί η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (πλέον του ενός δευτέρου του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου).

Στο άρθρο 6 παρ. 2 ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις των άρθρων 19 (ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών), 28 (μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ε ζωή), 29 (μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου) και 33 (έξοδος και αποκλεισμός εταίρου) το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από τον διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Στο άρθρο 6 παρ.6  ορίζεται ότι κατά την παράσταση και προσυπογραφή πρακτικών της συνέλευσης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δεν απαιτείται πλέον ο συμβολαιογράφος που παρίσταται να εδρεύει αποκλειστικά στην περιφέρεια της έδρας της εταιρείας.

Με το άρθρο 7 τροποποιείται το Κεφάλαιο ΣΤ’ του Ν. 3190/1955 και διευκρινίζεται το καθεστώς και η διαδικασία λύσης και θέσης σε εκκαθάριση της Ε.Π.Ε..

Στο άρθρο 7 παρ.9 προβλέπεται και ρυθμίζεται η δυνατότητα της συνέλευσης των εταίρων Ε.Π.Ε. να αναβιώνει με ομόφωνη απόφασή της λυθείσα εταιρεία, εφόσον δεν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

 Με το άρθρο 8 τροποποιείται το Κεφάλαιο Ι’ του Ν. 3190/1955.  Ορίζεται το καθεστώς εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή πρακτορείων αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης µε σαφή διαχωρισμό αυτών µε έδρα κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) από τις αντίστοιχες εταιρείες τρίτης χώρας µε τις πρώτες να µην χρειάζονται, εφεξής, την έκδοση σχετικής «απόφασης εγκατάστασης» από την αρμόδια εποπτική αρχή.

Με το άρθρο 9 προστίθεται Κεφάλαιο ΙΑ’ στο Ν. 3190/1955, με το οποίο καθορίζεται ως αρμόδιο δικαστήριο για τις ανακύπτουσες διαφορές το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Ε.Π.Ε..

 Με το άρθρο 10 τροποποιούνται οι διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920, Ν. 4072/2012 και Ν. 4441/2016, και ρυθμίζεται ο σχηματισμός της  επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας, της  ιδιωτικής κεφαλαιουχικής, της ομόρρυθμης και της ετερόρρυθμης εταιρείας.

Στο άρθρο 12 ορίζεται ότι όσες Ε.Π.Ε. είχαν ορίσει (πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4541/2018) αόριστη διάρκεια, έχουν υποχρεωτικά λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός εάν σχετικά τροποποιήσουν το καταστατικό τους πριν την ημερομηνία αυτή.

Η ισχύς του Ν. 4541/2018 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ (άρθρο 23), εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται κάτι διαφορετικό από τις επιμέρους διατάξεις του.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 («Εξουσιοδοτικές διατάξεις»), μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του Ν. 4541/2018 θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα κωδικοποίησης και απόδοσης στη δημοτική γλώσσα του συνόλου των διατάξεων περί Ε.Π.Ε..

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                             Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                       Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 19/2018 – Υπουργική απόφαση για μελέτη στατικής επάρκειας

ΘΕΜΑ: Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2018 “Εφαρμογή της παρ. η’ του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167)” (ΦΕΚ 1643 Β)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιούμε συνημμένα την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2-4-2018 του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο “Εφαρμογή της παρ. η’ του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167)”, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1643/11-5-2018 τευχ. Β’.

Η ως άνω Υπουργική απόφαση, που ισχύει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ (άρθρο 5), ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με το στατικό έλεγχο αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες υπάγονται στο Ν. 4495/2017 για την προστασία και τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, καθορίζει τις προϋποθέσεις για την απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας, το περιεχόμενο αυτής, τη διαδικασία υποβολής της, καθώς και τη διαδικασία ενίσχυσης του κτηρίου στις περιπτώσεις στατικής ανεπάρκειας.

Στο άρθρο 1 της ως άνω Υ.Α. α) απαριθμούνται οι περιπτώσεις, όπου απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας σε αυθαίρετες κατασκευές και β) προσδιορίζονται οι κανονισμοί πραγματοποίησής της. Το περιεχόμενο της μελέτης αυτής προσδιορίζεται στο άρθρο 3, όπου επιπλέον ορίζεται ότι η έκθεση αποτίμησης για τη στατική επάρκεια κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αιτούντα την υπαγωγή, συνοδεύει τη βεβαίωση του μηχανικού σε κάθε δικαιοπραξία, συμπληρώνεται στο πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής των αυθαιρέτων και πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική έκθεση και βεβαίωση του μηχανικού.

Περαιτέρω, ιδιαίτερης σημασίας για τους συμβολαιογράφους έχει και το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης, που φέρει τον τίτλο «Προϋποθέσεις για τη μη απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας», στο οποίο περιλαμβάνονται οι δώδεκα (12) περιπτώσεις, όπου αντί για μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού, όπως λ.χ. η μετατροπή ημιυπαιθρίου ή πιλοτής σε κλειστό χώρο, η κατασκευή κτηρίου στο δώμα, η αυθαίρετη κατασκευή παταριού ή υπογείου, η συνολική αυθαίρετη κατασκευή ανά διηρημένη ιδιοκτησία να είναι μέχρι 25 τ.μ. κ.λπ..

 


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                    Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: