Εγκυκλιος Συλλόγου 3/2018 – ΠΟΛ. 1008/2018 Διοικητική Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΈΝΦΙΑ

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1008/2018 – Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, την Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1008/2018 (ΑΔΑ: ΩΓ0446ΜΠ3Ζ-8Η5) του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)». Η ως άνω ΠΟΛ. εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης από την Α.Α.Δ.Ε. της κωδικοποίησης της βασικής νομοθεσίας φορολογίας κατοχής ακινήτων λόγω των πολλαπλών και διάσπαρτων τροποποιήσεών της, και περιλαμβάνει ενημερωμένη τη σχετική νομοθεσία μέχρι και το Ν. 4509/2017.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη

Εγκύκλιος Συλλόγου 2/2018 – ΠΟΛ 1222/2017 Φορολογική ενημερότητα οφειλέτη για πώληση ακινήτου

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1222/2017 «Τροποποίηση – συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1274 και ΠΟΛ. 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν» (ΦΕΚ 1/2018 Β)

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Αποστέλλεται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1222/28-12-2017 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση – συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1274 και ΠΟΛ. 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1/4-1-2018 τευχ. Β’. Με την ως άνω ΠΟΛ. εξορθολογίζεται η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής και τίθενται σαφείς κανόνες για τον καθορισμό των ποσοστών παρακράτησης επί του αποδεικτικού ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων. Συγκεκριμένα, καταργείται η ευρεία διακριτική ευχέρεια καθορισμού ποσοστού παρακράτησης από 10 έως 100% στην είσπραξη χρημάτων, με τα ποσοστά πλέον να κλιμακώνονται, ανάλογα με το ρυθμό αποπληρωμής των ρυθμισμένων οφειλών.

Επιπλέον, σε σχέση με την είσπραξη τιμήματος από πώληση ακινήτου οφειλέτη, ορίζεται ότι κατά την έκδοση βεβαίωσης οφειλής (που επέχει θέση αποδεικτικού ενημερότητας) για την πώληση ακινήτου, στην περίπτωση όπου το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, η διασφάλιση της οφειλής περιορίζεται στη διαφορά ανάμεσα στο τίμημα και την αντικειμενική αξία. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι συναλλαγές επί ακινήτων φορολογούμενων, οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερή ταμειακή θέση και οι οφειλές τους δεν εξοφλούνται πλήρως με το τίμημα, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, το κείμενο του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α’ της ΠΟΛ. 1275/2013 έχει πλέον ως εξής: «α. αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση από το συμβολαιογράφο το σύνολο του προϊόντος του τιμήματος και μέχρι του ύψους των οφειλών, το οποίο αναγράφεται επί της βεβαίωσης και το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος που συστήνεται επ’ αυτού, εκτός εάν οι εναπομένουσες οφειλές που αντιστοιχούν στη διαφορά της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος που συστήνεται επ’ αυτού και του τιμήματος διασφαλίζονται από εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, οπότε σημειώνεται επί της βεβαίωσης αντίστοιχη ένδειξη».

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                             Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                            Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 1/2018 – Σχέδια εγγράφων για συναινετική λύση γάμου

ΘΕΜΑ: Σχέδια εγγράφων για τη συναινετική λύση γάμου (άρθρο 22 Ν. 4509/2017)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Αποστέλλονται συνημμένα, προς εξυπηρέτησή σας, τα σχέδια των εγγράφων, τα οποία απαιτούνται για την ενώπιον του συμβολαιογράφου συναινετική λύση του γάμου, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1438 και 1441 Α.Κ., όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4509/2017 (άρθρο 22) και ισχύουν. Σημειώνεται ότι αναμένεται σχετική εγκύκλιος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία θα αφορά στα θέματα παράστασης των δικηγόρων και γραμματίου προείσπραξης αμοιβής τους.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                                           Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                    Ευτυχία Καραστάθη

 

 

Εγκύκλιος Συλλόγου 24/2017-Συναινετική λύση του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη (Αρθρο 22 Ν.4509/2017)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε από την προηγούμενη υπ’ αριθμ. 23/2017 Εγκύκλιό μας, με το άρθρο 22 του Μέρους Β’ «Διατάξεις που αφορούν τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια» του Ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις», καθιερώθηκε η συναινετική λύση του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη. Ειδικότερα, με το άρθρο 22 αντικαθίστανται τα άρθρα 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα, τα οποία πλέον έχουν ως κατωτέρω:

 

Άρθρο 1438

Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία μεταξύ των συζύγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1441.

 

Άρθρο 1441

  1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.
  2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.
  3. α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.

β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

  1. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.
  2. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22, η λύση του γάμου με κατάθεση της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο δεν καταλαμβάνει τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα δικαστήρια, για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο κατάθεσής τους, ενώ σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, η πνευματική λύση θρησκευτικού γάμου που λύθηκε με συμβολαιογραφική πράξη είναι υποχρεωτική και ολοκληρώνεται με αίτηση προς την Ιερά Μητρόπολη όπου ανήκει ο ιερός ναός τέλεσης του γάμου, συνοδευόμενη από σχετική παραγγελία του αρμοδίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Περαιτέρω, με το άρθρο 27 του Ν. 4509/2017, αντικαταστάθηκε το άρθρο 358 του Ποινικού Κώδικα «Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή και της συμφωνίας για επικοινωνία», σύμφωνα με το οποίο όποιος παραβιάζει κακόβουλα ή δε συμμορφώνεται σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατ’ άρθρο 1441 Α.Κ. σχετικά με διατροφή και επικοινωνία με τέκνα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και μέχρι ενός (1) έτους, ανάλογα την περίπτωση. Μετά την αντικατάστασή του, το κείμενο του άρθρου 358 Π.Κ. έχει πλέον ως κατωτέρω:

 

 

Άρθρο 358

Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή

και της συμφωνίας για επικοινωνία

 

  1. Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που του την έχει επιβάλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο ή προκύπτει από συμφωνία που έχει επικυρώσει ο συμβολαιογράφος κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.
  2. Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώνεται σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                    Ευτυχία Καραστάθη

Εγκύκλιος Συλλόγου 23/2017 – Ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α) Συναινετικό διαζύγιο κ.λπ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σάς ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (υπ’ αριθμ. 201/22-12-2017 τευχ. Α’) ο Ν. 4509/2017, με τίτλο «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις», τον οποίο και σας κοινοποιούμε συνημμένα.

Ο ως άνω Ν. 4509/2017 περιέχει στο Μέρος Δεύτερο «Διατάξεις που αφορούν τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια» μια σειρά διατάξεων, που αφορούν σε θέματα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα:

α) Με το άρθρο 22 «Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο», τροποποιούνται τα άρθρα 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα και καθιερώνεται η συναινετική λύση του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη.

β) Με το άρθρο 27 «Τροποποίηση του άρθρου 358 του Ποινικού Κώδικα», τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και μέχρι ενός (1) έτους, όποιος παραβιάζει κακόβουλα ή δε συμμορφώνεται σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατ’ άρθρο 1441 Α.Κ. (βλ. ανωτέρω υπό α) σχετικά με διατροφή και επικοινωνία με τέκνα.

γ) Με το άρθρο 30 «Τροποποιήσεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων», τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 4 (αμοιβή αναπληρωτή συμβολαιογράφου) και 107 παρ. 1 περ. ζ’ (διενέργεια ελέγχου για κρατικά κ.λπ. συμβόλαια από εν ενεργεία ή συνταξιούχους συμβολαιογράφους και υπαλλήλους του Συλλόγου) του Ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων).

δ) Με το άρθρο 46 «Τροποποίηση του Ν. 1249/1982», καθιερώνεται νέα διαδικασία προσδιορισμού των αντικειμενικών τιμών ζωνών ακινήτων, όπου οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομοίωσής τους καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, μετά από εισήγηση πρωτοβαθμίων επταμελών επιτροπών που συστήνονται σε κάθε περιφερειακή ενότητα και στις οποίες μετέχει και εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.

ε) Με το άρθρο 49 «Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» αντικαθίστανται οι παράγραφοι 17 και 18 του άρθρου 72 ΚΦΕ σχετικά με πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

στ) Με το άρθρο 57 «Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας», αναστέλλεται μέχρι και 31-12-2018 η ισχύς του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με τη φορολόγηση της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία.

ζ) Με το άρθρο 61 «Τροποποιήσεις άρθρων του Ποινικού Κώδικα», η πρόκληση σωματικών βλαβών του άρθρου 308 Π.Κ. διώκεται αυτεπαγγέλτως εφ’ όσον τελέστηκε σε βάρος υπαλλήλου πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και με αφορμή τον πλειστηριασμό (άρθρο 315 Π.Κ.), ενώ τιμωρείται με φυλάκιση α) τουλάχιστον έξι (6) μηνών όποιος παράνομα εισέρχεται ή παραμένει σε χώρους δημόσιας υπηρεσίας, καταστήματα κ.λπ. κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης παρά τη θέληση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού και προκαλεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του πλειστηριασμού και β) τουλάχιστον τριών (3) μηνών όποιος παράνομα εισέρχεται ή παραμένει στου παραπάνω χώρους κατά το χρόνο μη διεξαγωγής του πλειστηριασμού με σκοπό την παρακώλυσή του.

η) Με το άρθρο 62, που αφορά στη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων, αντικαθίσταται το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 811/1971 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί υπάλληλος που δεν ανήκει στην κατηγορία ΠΕ πτυχιούχος νομικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τρίτο εδάφιο, η καταχώριση πράξης ή απόφασης που έχει σχέση με τη σύσταση, μεταβίβαση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα τηρούμενα βιβλία και, αν το υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως μεταβατικό κτηματολογικό γραφείο, στα κτηματολογικά φύλλα, διενεργείται από τον προϊστάμενο της γραμματείας του οικείου Ειρηνοδικείου, ανεξαρτήτως της κατοχής ή μη πτυχίου νομικής και, αν δεν υφίσταται οργανική μονάδα στο Ειρηνοδικείο, ο ανώτερος κατά βαθμό δικαστικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Γραμματέων και, εφόσον υπηρετούν περισσότεροι με τον ίδιο βαθμό, εκείνος που έχει τον περισσότερο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Ελλείψει υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από δικαστικό υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων.».

 

και θ) Με το άρθρο 74 παρ. 1 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.», μειώνεται ο συντελεστής Φ.Π.Α. κατά 30% μέχρι 30-6-2018 για τα νησιά Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος και Χίος, προκειμένου για αγαθά.

Η ισχύς του Ν. 4509/2017 αρχίζει σύμφωνα με το άρθρο 80, από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό σε επιμέρους διατάξεις του.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                    Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 22/2017 – Τύπος & περιεχόμενο πιστοποιητικού δασικού χαρακτήρα (ΦΕΚ 4430 Β)

ΘΕΜΑ: α) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των Πιστοποιητικών Δασικού Χαρακτήρα Έκτασης (άρθρ. 20 § 4 Ν. 3889/2010) και β) Συμπλήρωση της Υ.Α. 146776/ 2459/21-10-2016 (ΦΕΚ 4430 Β)

Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 14/24-2-2017 Εγκύκλιος Συντονιστικής «Ανάρτηση Δασικών Χαρτών»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 4430/15-12-2017 τεύχος Β’, το οποίο περιλαμβάνει:

α) την υπ’ αριθμ. 163481/2992/7-12-2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010», με την οποία καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών δασικού χαρακτήρα έκτασης

και β) την υπ’ αριθμ. 163993/2909/7-12-2017 Υπουργική Απόφαση «Συμπλήρωση της αριθμ. 146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β΄) “Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει”», με την οποία προστίθενται διατάξεις στην υπ’ αριθμ. 14677/2459/21-10-2016 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ω6ΝΟ4653Π8-2ΡΡ), που αφορά στην ανάρτηση δασικών χαρτών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                    Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συλλόγου & Εγκύκλιος Συλλόγου 21/2017 – Συμπληρωματικές αρχαιρεσίες συμβούλων – Ιανουάριος 2018

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

μετά την έκτακτη ΓΣ του Συλλόγου μας που έλαβε χώρα την 27.11.2017 και εξαιτίας της απόφασης των πέντε (5) μελών του μέχρι τότε Δ.Σ. να παραιτηθούν, έχουν δρομολογηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την αντικατάστασή τους, για τις οποίες είναι αναγκαίο να ενημερωθείτε άμεσα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, αφού όλα αυτά συμβαίνουν σε μία πολύ δύσκολη και καθοριστική για τον κλάδο μας περίοδο και δεν πρέπει να χάνεται χρόνος!

Ειδικότερα : τα μέλη Κωνσταντίνος Βλαχάκης, Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου, Ελένη Τσερτσιγιάννη, Φωτεινή Τριγάζη και Στυλιανός Ρέβελας, υπέβαλαν εγγράφως την παραίτηση τους, διότι, όπως ισχυρίζονται, διαφωνούν με τους χειρισμούς της πλειοψηφίας του Δ.Σ., κυρίως σε σχέση με την αντιμετώπιση των θεμάτων της διενέργειας των πλειστηριασμών, για τους οποίους πλειστηριασμούς μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη όλων των συνδυασμών του Διοικητικού μας Συμβουλίου εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση του ΣΣΕΑΠΑΔ και των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Δημοσίας Τάξης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ήδη έχουν αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση αιτήματά μας, όχι μόνο αυτά που αφορούν στην ασφαλέστερη εκτέλεση των καθηκόντων μας κατά τη διενέργεια των πλειστηριασμών αλλά και άλλα που σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας μας, όπως η μη επιβολή βεβαιώσεων μηχανικών στις αποδοχές κληρονομίας, η θεσμική συμμετοχή μας στις αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών για τον καθορισμό των νέων αντικειμενικών αξιών κ.α., καθώς επίσης αποτελεί πια αντικείμενο της ύλης μας η έκδοση συναινετικών διαζυγίων. Όλα αυτά βέβαια, που έχουν ως αποτέλεσμα εκτός των άλλων να επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος μας απέναντι στην κοινή γνώμη, επιτεύχθηκαν μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαπραγματεύσεις με την πολιτική ηγεσία και τους θεσμούς.

Μετά τις ανωτέρω παραιτήσεις, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία, κλήθηκαν τα αναπληρωματικά, κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες, μέλη και κατά τη σειρά κατάταξής τους, ήτοι οι: Χριστίνα Μάνδρου, Παναγιώτα Μιχαηλίδη – Κοκκαλιάρη, Αργυρώ Σεργάκη, Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Βασίλειος Μπούτος, Θεοδώρα Πολιτοπούλου, Στρατηγούλα Κασκαβέλη -Πεχλιβανίδου, Ιουλία Γάφου, από το συνδυασμό του υποψηφίου Προέδρου Κωνσταντίνου Βλαχάκη «Δύναμη Συνεργασίας» και οι: Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Στέφανος Γκριόγλου, Κυριακούλα Κανακίδου, Μαρία Καραγιαννοπούλου, Γεωργία Σούκουλη, Καλομοίρα Αλτάνη, Ελένη Μπουκουβάλα, Σταυρούλα Ζυγούρη και Παναγιώτα Στεφανάτου, από το συνδυασμό «ΣΥΜ-πράξις», προκειμένου ν’ απαντήσουν αν αποδέχονται ή όχι την ανάληψη καθηκόντων και τη συμμετοχή τους ως τακτικά μέλη στο ΔΣ και όλοι ανεξαιρέτως δεν αποδέχθηκαν την ανωτέρω ανάληψη καθηκόντων. Κάποιοι απ’ αυτούς που αρνήθηκαν ν’ αναλάβουν ευθύνες την κρίσιμη αυτή ώρα ως αιτιολογία της άρνησής τους είχαν θέματα διαδικαστικά και όχι της ουσίας των οξύτατων προβλημάτων, που μας απασχολούν!

Εξαίρεση στην ανωτέρω τακτική αποτέλεσε το αναπληρωματικό μέλος Ελένη Καραγεωργοπούλου, η οποία αποδέχθηκε να συμμετάσχει στο ΔΣ ως τακτικό μέλος του καταγγέλοντάς το παράλληλα για τη μη … νόμιμη … συγκρότησή του. Ίσως να εξηγείται αυτή η διαφοροποίηση απ’ την εν γένει στάση της ανωτέρω, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο, ακόμα και με προσφυγή στα δικαστήρια (πολιτικά και διοικητικά), η οποία όμως απέτυχε (και στα δύο), να πλήξει το κύρος όχι μόνο αυτού του ΔΣ αλλά της συμβολαιογραφίας γενικότερα.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, που έχουμε και της προσπάθειας που οφείλουμε να καταβάλουμε για την επιτυχή έκβαση των θεμάτων που «ανοίγονται» μπροστά μας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικά μας, προβαίνουμε στη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέων συμβούλων προς συμπλήρωση μόνο των κενών θέσεων για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παρόντος διοικητικού συμβουλίου,.

 

 

Με τιμή

O Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συλλόγου 20/2017 – Κοινοποίηση ΠΟΛ 1180/2017 & ΠΟΛ 1181/2017

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1180/2017 και ΠΟΛ. 1181/2017 – Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων στους Δήμους Φιλοθέης – Ψυχικού Αττικής και Δελφών Φωκίδος

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

          Σάς διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, τις παρακάτω εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:

α) την ΠΟΛ. 1180/22-11-2017, με τίτλο «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Α΄ και Γ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών» (άνευ ΑΔΑ)

και β) ΠΟΛ. 1181/22-11-2017 με τίτλο «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Α΄ των οικισμών α) Επταλόφου, β) Λιλαίας και γ) Πολυδρόσου, της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΑΔΑ: 69ΑΑΗ-Ω91), με τις οποίες ανακαθορίζονται οι τιμές ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων στις αναφερόμενες περιοχές.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη

Εγκύκλιος Συλλόγου 19/2017 – ΚΥΑ 86979/2017 – Ειδικός ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός υπαλλήλων πλειστηριασμών

ΘΕΜΑ: Κ.Υ.Α. 86979 οικ./29-11-2017 «Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων πλειστηριασμών» (ΦΕΚ 4163 Β)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

          Σάς διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. 86979 οικ./29-11-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και  Οικονομικών, με τίτλο «Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων πλειστηριασμών», η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος 4163/Β/29-11-2017 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  Σάς επισημαίνουμε ότι με την ως άνω Κ.Υ.Α., δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συμβολαιογράφο να δηλώσει ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό σε περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα (άρθρ. 1 παρ. 2), για την αποκλειστική εξυπηρέτηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως υπαλλήλου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (άρθρ. 2 παρ. 1 εδ. α’). Ο τραπεζικός αυτός λογαριασμός μπορεί και να προϋπάρχει, οπότε στην περίπτωση αυτή, ο συμβολαιογράφος προβαίνει σε τροποποίηση των όρων του λογαριασμού για να πληροί τις προϋποθέσεις τις προϋποθέσεις της εν λόγω Κ.Υ.Α. (άρθρ. 2 παρ. 1 εδ. γ’). Στον τραπεζικό λογαριασμό πιστώνονται αποκλειστικά η εγγύηση, το τέλος χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και το πλειστηρίασμα εκάστου πλειστηριασμού (άρθρ. 2 παρ. 1 εδ. β’). Η ισχύς της ως άνω Υπουργικής Απόφασης είναι από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη

Εγκύκλιος Συλλόγου 18/2017 – ΠΟΛ 1185/2017 – ΦΠΑ σε δικαιώματα αμίσθων υποθηκοφυλάκων

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1185/2017 – ΦΠΑ στα κάθε είδους δικαιώματα των αμίσθων υποθηκοφυλάκων

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            Σάς διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. 1185/22-11-2017 ΠΟΛ. του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛΑΣ46ΜΠ3Ζ-ΥΥ2), με τίτλο «Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 99/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τη βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της», η οποία έγινε δεκτή εν μέρει από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλή.  Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στη φορολογητέα αξία της αντιπαροχής που λαμβάνουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες για την από μέρους τους παροχή υπηρεσιών, περιλαμβάνεται το σύνολο των δικαιωμάτων που εισπράττουν ως αναλογικά, πάγια και γραφικά, και επομένως ο ΦΠΑ εφαρμόζεται στα δικαιώματα που εισπράττονται ανεξαρτήτως του είδους τους.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη