Εγκύκλιος Συλλόγου 5/2020 – Αναστολή πλειστηριασμών

ΘΕΜΑ: «Αναστολή πλειστηριασμών στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/06.11.2020 ΚΥΑ των συναρμοδίων Υπουργών (Β΄ 4899)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/06.11.2020 ΚΥΑ των συναρμοδίων Υπουργών, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4899), μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι αναστέλλονται προσωρινά οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

Ως προς την εφαρμογή της ανωτέρω αναστολής, σας παραπέμπουμε στην υπ’ αριθμ. 10/16.03.2020  Εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, στην οποία διευκρινίζονται τα εξής:

«Σε συνδυασμό με τα άρθρα 940Α ΚΠολΔ και 147 παρ. 2 ΚΠολΔ και λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα ερωτήματα που έχουν τεθεί στο Σύλλογό μας, όχι μόνον μελών μας αλλά και από την Ένωση Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, αφορώντα πράξεις εκτέλεσης που αναστέλλονται, θέτουμε υπόψη σας ότι, πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελούν μεταξύ άλλων και οι κάτωθι: πράξεις κατάθεσης κατασχετηρίων εγγράφων, πράξεις κατάθεσης εγγράφων αναγγελίας, πράξεις διαπίστωσης, διατυπώσεων προδικασίας, εκθέσεις πλειστηριασμού, δηλώσεις συνέχισης πλειστηριασμών, πίνακες κατάταξης δανειστών, προσκλήσεις δανειστών, περιλήψεις κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, εξοφλήσεις πινάκων, καταθέσεις εγγυητικών επιστολών, μεταγραφή περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης».

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 4/2020 – Απάντηση e-ΕΦΚΑ επί παρατηρήσεων και ερωτημάτων σχετικά με Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαιώσεις Οφειλής

ΘΕΜΑ: «Απάντηση e-ΕΦΚΑ επί παρατηρήσεων και ερωτημάτων που ετέθησαν από τον ΣΣΕΑΠΑΔ αναφορικά με τα Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας και τις Βεβαιώσεις Οφειλής»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Κατά την εφαρμογή των νέων διατάξεων για τη χορήγηση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, διαπιστώσαμε προβλήματα και ζητήματα, τα οποία αφού καταγράψαμε και ταξινομήσαμε, θέσαμε υπ’ όψη της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, και με σχετικά παραδείγματα, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 906/19-6-2020 έγγραφο του Συλλόγου.

Ο e-ΕΦΚΑ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 154226/13-7-2020 έγγραφό του απάντησε στο ανωτέρω έγγραφό μας, το οποίο σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας. Για την καλύτερη κατανόηση των απαντήσεων και προς διευκόλυνση της ανάγνωσης του απαντητικού εγγράφου του e-ΕΦΚΑ, ακολουθεί στο τέλος του παρόντος εγγράφου σχετικός Πίνακας που συντάχθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου.

Εκκρεμεί η απάντηση του e-ΕΦΚΑ επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 989/3-7-.2020 ερωτήματος του Συλλόγου, με τίτλο «Βεβαίωση Οφειλής / μη επάρκεια τιμήματος για κάλυψη του συνόλου ή μέρους των οφειλόμενων προς τον ΕΦΚΑ ποσών».

Όπως αναφέρει σχετικά στο ανωτέρω απαντητικό του έγγραφο ο e-ΕΦΚΑ, αναμένεται νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη χορήγηση ΑΑΕ στους εργολάβους (για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που αποτελούν μέρος του εργολαβικού ανταλλάγματος) και τις ομόρρυθμες εταιρείες (στη κατεύθυνση να μην λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές, και ως εκ τούτου, σε περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ανήκει λ.χ. σε μια Ο.Ε., θα είναι απαραίτητη η προσκόμιση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας μόνο για τις εργοδοτικές οφειλές και δεν θα ελέγχονται οι ατομικές οφειλές των μελών της).

Επίσης, ο e-ΕΦΚΑ επεξεργάζεται σχέδιο ανακεφαλαιωτικού Γενικού Εγγράφου που θα αφορά τη χορήγηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4611/2019, των:

 • Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτων (με παραδείγματα – υποδείγματα),
 • Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες, και
 • Βεβαιώσεων Μη Οφειλής και Οφειλής για Είσπραξη Λογαριασμών Δημοσίων Έργων.

Θα θέλαμε επ’ ευκαιρίας να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους συμβολαιογράφους, που με περίσσια υπομονή και έντονο ζήλο, συνεχώς όλο αυτό το διάστημα μας ενημέρωναν και εξακολουθούν να μας ενημερώνουν για τις δυσλειτουργίες του Συστήματος χορήγησης ΑΑΕ του e-ΕΦΚΑ, συνδράμοντας με τον τρόπο αυτό στην καταγραφή και σύνταξη των σχετικών παρατηρήσεων / ερωτημάτων, που ετέθησαν προς τον φορέα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Θερινό ωράριο λειτουργίας συμβολαιογραφείων 2020

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, δυνάμει της από 22-06-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία ελήφθη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 παρ. 1 εδ. ζ’ του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων», καθορίσθηκε ο χρόνος λειτουργίας των Συμβολαιογραφείων της περιφέρειας των Ειρηνοδικείων Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου (εκτός Κέας), Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Νέων Λιοσίων, Νίκαιας, Πειραιώς, Περιστερίου, Σαλαμίνας, και Χαλανδρίου ως εξής: α) από 1 Ιουνίου 2020 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 καθημερινά από 08:00 μέχρι 16:00 και β) από 1 Οκτωβρίου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2021 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη πρωί, από 08:00 μέχρι 14:00 και το απόγευμα, από 17:00 μέχρι 20:30, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από 08:00 μέχρι 15:00.

          Επισημαίνεται ότι, τα συμβολαιογραφεία των συναδέλφων, των οποίων τα ονόματα (με  απόλυτη αλφαβητική σειρά), αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, θα λειτουργούν στην αναφερόμενη για τον καθένα ημερομηνία το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2020 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 και τις απογευματινές ώρες, ήτοι από 17:00 μέχρι 20:30.

Με τιμή

  Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                 Θεόδωρος Χαλκίδης

             

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 3/2020 – Πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων κατ΄ άρθρ. 74 Ν. 4690/2020

ΘΕΜΑ: «Πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων, όπως ρυθμίζονται στο άρθρ. 74 ν. 4690/30-05-2020 (ΦΕΚ 104 /30-5-2020 τεύχ. Α’)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 185/01-06-2020  Ανακοίνωσης του Συλλόγου μας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 823/2020 ανακοίνωση για επανεκτύπωση ΦΕΚ λόγω τυπογραφικού λάθους, με τις οποίες σας κοινοποιήσαμε τη δημοσίευση του Ν. 4690/2020 με τίτλο “Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 104/30-05-2020), επισημαίνουμε τα κάτωθι αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του ανωτέρω νόμου περί διατάξεων για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, και ειδικότερα των παραγράφων 11-13 του αυτού άρθρου.

Α. Σύμφωνα με το εδ. α’ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως 31.7.2020 ματαιώνονται. Η διάταξη αφορά τους πρώτους πλειστηριασμούς όπως συνάγεται εξ αντιδιαστολής από την παρ. 13 του ιδίου άρθρου (βλ. κατωτέρω περίπτωση ΣΤ’ της παρούσας).

Για τους πλειστηριασμούς αυτούς, στο εδ. β΄ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου,

 • προβλέπεται χορήγηση αποκλειστικής προθεσμίας στον επισπεύδοντα δανειστή 30 ημερών από τη δημοσίευση (30.05.2020) της διάταξης αυτής και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς για την επαναφορά του ματαιωθέντος πλειστηριασμού και
 • ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού ΜΕΤΑ την 31-07-2020 ως εξής:

i] με την τήρηση των νόμιμων προθεσμιών των άρθρων:

α) 954 παρ. 2 περ. ε (κινητά) και 993 παρ. 2 (ακίνητα) του ΚΠολΔ, ήτοι 7 έως 8 μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης, μη υπολογιζομένων στις προθεσμίες αυτές των χρονικών διαστημάτων της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής (από 13.03.2020 έως 31.05.2020) καθώς και του προσδιορισμού του νέου, κατά τα ως άνω πλειστηριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. ε’΄ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ν. 4690/2020.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ειδικής νομοθεσίας, όπως το ν.δ. 17.07/13.08.1923, ισχύουν οι σχετικές ειδικώς προβλεπόμενες προθεσμίες.

β) 1011Α (πλοία και αεροσκάφη) του ΚΠολΔ, ήτοι την πρώτη εργάσιμη Τετάρτη μετά πάροδο 40 ημερών από την κατάσχεση, μη υπολογιζομένων, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην προθεσμία αυτή των χρονικών διαστημάτων της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής (από 13.03.2020 έως 31.05.2020) καθώς και του προσδιορισμού του νέου, κατά τα ως άνω πλειστηριασμού , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. ε’ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ν. 4690/2020.

ii] με την τήρηση της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ, ήτοι 2 έως 3 μήνες μετά την κατάθεση της δήλωσης, ΑΝ πριν από την έναρξη της αναστολής των πλειστηριασμών, ήτοι πριν την 13-03-2020 (παρ. 1, άρθρ. 74, ν. 4690/30-05-2020), είχαν παρέλθει άπρακτες οι προβλεπόμενες στο εδ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 934 ΚΠολΔ προθεσμίες (μη άσκηση ανακοπής) ή είχε συζητηθεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή.

Β.  Σύμφωνα με το εδ. γ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, για τους πλειστηριασμούς που ματαιώθηκαν στο διάστημα της αναστολής,

 • προβλέπεται χορήγηση αποκλειστικής προθεσμίας στον επισπεύδοντα δανειστή 30 ημερών από τη δημοσίευση της διάταξης για την επαναφορά του ματαιωθέντος πλειστηριασμού και
 • ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού ΜΕΤΑ την 31-07-2020 με την τήρηση της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ, ήτοι η νέα ημέρα του πλειστηριασμού θα οριστεί σε 2 έως 3 μήνες από τη δήλωση συνέχισης.

Η διάταξη αφορά τους πρώτους κατά το διάστημα της αναστολής πλειστηριασμούς όπως συνάγεται εξ αντιδιαστολής από τις παρ. 12 και 13 του ιδίου άρθρου (βλ. κατωτέρω περιπτώσεις Ε και ΣΤ της παρούσας).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ για τις περιπτώσεις Α κ Β : Στο εδ. γ΄ της παρ. 11 του άρ. 74 του ν. 4690/2020, ορίζεται ότι αν ο επισπεύδων δεν προσδιορίσει νέα ημέρα πλειστηριασμού εντός της άνω προθεσμίας των 30 ημερών από την δημοσίευση της σχετικής αποφάσεως, ήτοι από 01-06-2020 έως την 30-06-2020,  τότε, έτερος δανειστής με εκτελεστό τίτλο, μπορεί  να επισπεύσει την εκτέλεση με την τήρηση των ιδίων  ως άνω προθεσμιών.

Γ.           Σύμφωνα με το εδ. στ’ της παρ. 11 του αρθρ. 74 του ν. 4690/2020, για τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται κατά ΚΕΔΕ, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΕΔΕ για επαναφορά των πλειστηριασμών αυτών σε νέα ημερομηνία μετά την 31-07-2020.

Δ.           Σύμφωνα με το εδ. ζ’ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, πλειστηριασμοί που έχουν προσδιοριστεί να διεξαχθούν μετά την 01-09-2020 ματαιώνονται ΑΝ ο χρόνος διεξαγωγής τους δεν αρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 2 ΚΠολΔ και την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 6 ΚΠολΔ.

Για τους πλειστηριασμούς αυτούς ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού, με την τήρηση της προθεσμίας του άρθρ. 973 ΚΠολΔ, ήτοι 2 έως 3 μήνες από την ημέρα της δήλωσης.

Ε.         Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει εντός του χρονικού  διαστήματος της αναστολής, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού με την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή.

Όμως, με δεδομένο ότι στην ανωτέρω ειδική διάταξη ΔΕΝ υπάρχει η απαγόρευση της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, δηλαδή δεν υπάρχει ο περιορισμός για ορισμό νέου πλειστηριασμού κατόπιν δήλωσης συνέχισης για το διάστημα έως την 31-07-2020 είναι δυνατόν να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού μέχρι την 31.07.2020, κατόπιν δήλωσης συνέχισης, εφόσον μέχρι την 31.07.2020 επαρκεί η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρ. 966 ΚΠολΔ.

ΣΤ.      Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται σύμφωνα με το άρθρ. 973, την παρ. 4 του άρθρ. 1006 και την παρ. 4 του άρθρ. 1011Α ΚΠολΔ, ήτοι οι πλειστηριασμοί που έχουν οριστεί να διεξαχθούν κατόπιν δήλωσης συνέχισης έως την 15-06-2020, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στην διάταξη αυτή, δηλ. για κινητά/ακίνητα 2 έως 3 μήνες από τη δήλωση συνέχισης και  για πλοία/αεροσκάφη η πρώτη εργάσιμη Τετάρτη μετά παρόδου 20 ημερών από τη δήλωση συνέχισης.

Όμως, με δεδομένο ότι στην ανωτέρω ειδική διάταξη ΔΕΝ υπάρχει η απαγόρευση της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ως άνω νόμου, δηλ. δεν υπάρχει ο περιορισμός για ορισμό νέου πλειστηριασμού κατόπιν δήλωσης συνέχισης για το διάστημα έως την 31-07-2020, είναι δυνατόν να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού μέχρι την 31.07.2020, κατόπιν δήλωσης συνέχισης, εφόσον μέχρι την 31.07.2020 επαρκούν οι προθεσμίες που προβλέπονται κατά περίπτωση στα άρθρα 973 και 1011Α ΚΠολΔ.

Σημειώνεται ότι:

1) οι διατάξεις των παρ. 11-13 του άρθρ. 74 του Ν. 4690/2020 ισχύουν από 01.06.2020 έως 15.09.2020 (άρθρ. 74 παρ. 16 Ν. 4690/2020).

2) οι ανωτέρω διατάξεις αναφέρονται στη διενέργεια πλειστηριασμών. Λοιπές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης επιτρέπονται.

3) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 940Α ΚΠολΔ, δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης και της επιταγής προς εκτέλεση, για το χρονικό διάστημα από 1η μέχρι 31 Αυγούστου, με εξαίρεση τα πλοία και τα αεροσκάφη.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 2/2020 – Συναινετικό διαζύγιο και πνευματική λύση γάμου

ΘΕΜΑ:  Συναινετικό  διαζύγιο  και  πνευματική  λύση  γάμου

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, με το άρθρο 97 Ν. 4689/2020 (Α’ 103) αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (Α’ 201) ως εξής:

«4. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, ο έχων έννομο συμφέρον αιτείται την πνευματική λύση του από την Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η σχετική αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης που βεβαιώνει τη λύση του γάμου, με επιμέλεια του αιτούντος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική».

Συνεπώς, για την πνευματική λύση του γάμου στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου δεν απαιτείται εισαγγελική παραγγελία.

Με τιμή

ΘΕΜΑ:  Συναινετικό  διαζύγιο  και  πνευματική  λύση  γάμου

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, με το άρθρο 97 Ν. 4689/2020 (Α’ 103) αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (Α’ 201) ως εξής:

«4. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, ο έχων έννομο συμφέρον αιτείται την πνευματική λύση του από την Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η σχετική αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης που βεβαιώνει τη λύση του γάμου, με επιμέλεια του αιτούντος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική».

Συνεπώς, για την πνευματική λύση του γάμου στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου δεν απαιτείται εισαγγελική παραγγελία.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                       Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 9/2019 – Συμβολαιογραφική Σφραγίδα στα Έντυπα ΑΑ ΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Συμβολαιογραφική σφραγίδα στα έντυπα ΑΑ ΓΗΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Όσον αφορά τη θέση συμβολαιογραφικής σφραγίδας στα έντυπα ΑΑ ΓΗΣ στα πλαίσια του Ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό διευθέτησης επιχειρηματικών οφειλών σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, περ. (αα), υποπερίπτωση (ααα) – (ii) της Υ.Α. ΠΟΛ. 1105/12-7-2017, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της αξίας ρευστοποίησης των ακινήτων για τα οποία δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων, ούτε προσδιορίζεται η αξία ΕΝΦΙΑ, σας ενημερώνουμε ότι:

Ο συμβολαιογράφος προκειμένου να βεβαιώσει την ορθότητα του υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., στα έντυπα υπολογισμού αξίας «ΑΑ ΓΗΣ», όπως ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας προκύπτει κατά τις διατάξεις του νόμου [άρθρ. 41Α Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α) και υπ’ αριθμ. 1144814/26361/ΠΟΛ. 1310/1998 (ΦΕΚ 1328 Β)], λαμβάνει υπ’ όψη του τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου υπολογισμού αξίας «ΑΑ ΓΗΣ», η οποία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του οφειλέτη ή του συνοφειλέτη, ο οποίος και υπογράφει το σχετικό έντυπο

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                     Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 8/2019-Θερινό Ωράριο Συμβολαιογραφείων

Θ Ε Μ Α:  Θερινό ωράριο λειτουργίας συμβολαιογραφείων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, δυνάμει της από 06-06-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία ελήφθη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 παρ. 1 εδ. ζ’ του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων», καθορίσθηκε ο χρόνος λειτουργίας των Συμβολαιογραφείων της περιφέρειας των Ειρηνοδικείων Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου (εκτός Κέας), Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Νέων Λιοσίων, Νίκαιας, Πειραιώς, Περιστερίου, Σαλαμίνας, και Χαλανδρίου ως εξής: α) από 1η Ιουνίου 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 καθημερινά από 08.00 έως 16.00 και β) από 1η Οκτωβρίου 2019 μέχρι 31 Μαΐου 2020 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη πρωί, από 08.00 έως 14.00 και το απόγευμα, από 17.00 έως 20.30, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από 08.00 έως 15.00.

          Επισημαίνεται ότι, τα συμβολαιογραφεία των συναδέλφων, των οποίων τα ονόματα (με αντίστροφη απόλυτη αλφαβητική σειρά) και η συγκεκριμένη ημερομηνία λειτουργίας των γραφείων τους, αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, θα λειτουργούν από 1η Ιουνίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 και τις απογευματινές ώρες, ήτοι από 17.00 έως 20.30.

                                     

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

                  

               

Συνημμένα αρχεία:

Eγκύκλιος Συλλόγου 7/2019-Κατάρτιση συμβολάιογραφικών πράξεων με πολίτες τρίτων χωρών

ΘΕΜΑ: «Άρθρο 27 Ν. 4851/2014 – Κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων όπου συμβάλλονται πολίτες τρίτων χωρών»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

          Σας διαβιβάζουμε: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41684/24-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 67774/22-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και γ) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8659/23-10-2018 έγγραφο του Ληξιαρχείου Νίκαιας, για να λάβετε γνώση.

          Σας τονίζουμε ότι, κατά την κατάρτιση συμβολαιογραφικών εγγράφων με πολίτες τρίτων χωρών, πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι διατάξεις του άρθρ. 27 του Ν. 4851/2014 («Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων»), οι οποίες έχουν ως εξής:

«1. Κατά την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων, στις οποίες συμβαλλόμενοι ή συμμετέχοντες καθ οιονδήποτε τρόπο είναι πολίτες τρίτων χωρών, που παρίστανται αυτοπροσώπως ή δηλώνουν κατοικία ή διαμονή στην ημεδαπή, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να διαπιστώνουν ότι αυτοί έχουν θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής ή βεβαίωση της παραγράφου 7 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9 και να προβούν σε σχετική μνεία στην πράξη τους.

2. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρεξουσίων σε δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπήσουν πολίτες τρίτων χωρών ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, καθώς και της σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν την αναγνώριση τέκνου εκτός γάμου που δεν έχει συμπληρώσει το τρίτο έτος της ηλικίας του όταν ο ένας των γονέων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει νομίμως στην Ελλάδα».


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου-6/2019-Θέματα ΤΑΠ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            Αναφορικά με τα επανειλημμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τους συναδέλφους αναφορικά μετά τα παρακάτω θέματα:

 • Σε ποια ακίνητα επιβάλλεται ΤΑΠ και αν ο ΤΑΠ και ιδίως αν η βεβαίωση ΤΑΠ αφορά και τα αγροτεμάχια δίχως κτίσματα
 • Αν οι Δήμοι μπορούν να εξαρτήσουν τη μη χορήγηση βεβαίωση ΤΑΠ από τυχόν άλλες οφειλές του πολίτη
 • Παραγραφή ΤΑΠ
 • Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση ΤΑΠ

Θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Ιδ. άρθρο 24 Ν. 2130/93 (ΦΕΚ Α΄ 62/23-04-1993)   

Το ΤΑΠ επιβλήθηκε µε το άρθρο 24 του ν. 2130/1993 και ο συντελεστής του καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου από 0,25‰ έως 0,35‰, ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια.

Σε ΤΑΠ υπόκειται η αξία της ακίνητης περιουσίας, στην οποία συµπεριλαµβάνονται: α) τα πάσης φύσεως ακίνητα, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισµών υφιστάµενων προ του 1923 ή εντός ορίου οικισµών µε πληθυσµό κάτω από 2000 κατοίκους, β) τα κάθε είδους κτίσµατα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισµών υφισταµένων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισµών µε πληθυσµό κάτω από 2000 κατοίκους.

Αναφορικά με το 1ο ζήτημα:

              Επιβάλλεται ΤΑΠ στα ακίνητα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24  Ν. 2130/93. Εξαιρέσεις προβλέπονται στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 7 Α&Β.

              Σχετικά με το αν οφείλεται ΤΑΠ για τα αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα και αν η βεβαίωση ΤΑΠ αφορά και τα αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα, παραπέμπουμε ευθέως στην με αριθμό  32/2017 Εγκύκλιο του ΣΣΕΑΠΑΔ (Αύγουστος 2017)  «Εγκ. Συντ. 32/2017 – Ν. 4483/2017 (ΤΑΠ, Δασικά & Κτηματολόγιο)» από την οποία παραθέτουμε τα κάτωθι :

«ΘΕΜΑ: Ν. 4483/28-7-2017 (ΦΕΚ 107 Α/31-7-2017)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σάς διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 107 Α/31-7-2017).

Σάς εφιστούμε την προσοχή στα άρθρα 59-60, τα οποία αφορούν στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), στα άρθρα 140-143 (και ιδιαίτερα 142 §§ 2, 3), που αφορούν στη δασική νομοθεσία, καθώς και στο άρθρο 162, που αφορά στο Κτηματολόγιο.

Ειδικότερα, το άρθρο 59 («Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π.») προβλέπει ότι για κάθε μεταβίβαση ακινήτου από οποιαδήποτε αιτία απαιτείται προσκόμιση στο συμβολαιογράφο βεβαίωσης του Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, ότι οι πωλητές δεν οφείλουν τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου και ελέγχου του συντάξαντος συμβολαιογράφου.

Επειδή η διάταξη του άρθρου 59 του Ν. 4483/2017 είναι ακριβώς όμοια με τη διάταξη του άρθρου 24 § 18 του Ν. 2130/1993 (η οποία διάταξη είχε καταργηθεί με το άρθρο 44 § 3 του Ν. 4262/2014, το οποίο στη συνέχεια καταργήθηκε με το άρθρο 59 § 2 του Ν. 4483/2017) και επειδή, τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) επιβάλλεται στα ακίνητα που αναφέρονται στο άρθρο 24 του Ν. 2130/1993 και στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα, κατά τα γενόμενα δεκτά από της ισχύος του Ν. 2130/1993, σε περίπτωση μεταβίβασης αγροτεμαχίου χωρίς κτίσματα δεν απαιτείται βεβαίωση Τ.Α.Π. του οικείου Ο.Τ.Α..

Το άρθρο 60 τροποποιεί την παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993, η οποία περιλαμβάνει τις περιπτώσεις απαλλαγής από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.).

Το άρθρο 140 περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289 Α) […]».

Σύμφωνα με την παράγραφο 18 του άρθρου 24 του Ν. 2130/93, η οποία στην ουσία επανήλθε με τη διάταξη του αρ. 59 του Ν. 4483/2017 [ιδ. κατ’ αντιπαραβολή τις δύο διατάξεις], είναι σαφές ότι η έννοια της φράσης «σε περίπτωση μεταβίβασης των πάσης φύσεως ακινήτων» της ανωτέρω διάταξης ΔΕΝ αναφέρεται σε κατηγορίες μεταβίβασης ακινήτων.  Οι κατηγορίες των ακινήτων για τα οποία επιβάλλεται ΤΑΠ ρητά προβλέπονται στην παρ. 1 περ. α΄ και β΄  του ως άνω άρθρου. Τα αυτά αναφέρει και το με αριθμ. πρωτ. 6208/24-12-1993 έγγραφο που εστάλη από το Υπουργείο Εσωτερικών – Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ – Τμήμα Φορολογικό προς τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο  Εφετείου Θεσσαλονίκης, το οποίο κοινοποιήθηκε και στις Διευθύνσεις Οικονομικών των ΟΤΑ. Το σχετικό έγγραφο αποτελεί απάντηση σε διευκρινιστική ερώτηση («σε τί συνίσταται η φράση της παρ. 18 “σε κάθε μεταβίβαση των πάσης φύσεως ακινήτων” αφορά όλες τις κάθε είδους μεταβιβάσεις ακινήτων ή μόνον αυτές που ρητά αναφέρονται στην παρ. 1 περ. α’ και β’» που απηύθυνε ο Συμβ/φικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συνεπώς, εκ των ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν οφείλεται ΤΑΠ για τα αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα και συνεπώς δεν χορηγείται σχετική βεβαίωση για τα αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα. Εάν ο νομοθέτης ήθελε η βεβαίωση ΤΑΠ να αφορά και περιπτώσεις αγροτεμαχίων χωρίς κτίσματα, πανηγυρικά θα ανέφερε τούτο.

Αναφορικά με το 2ο ζήτημα :

Η οφειλή ΤΑΠ είναι απολύτως διακριτή από οποιαδήποτε άλλη τυχόν οφειλή του πολίτη προς το Δήμο. Αφορά μη ανταποδοτικό τέλος, και εισπράττεται αυτοτελώς. Δεν προβλέπεται από το νόμο συσχετισμός του συγκεκριμένου τέλους με οποιοδήποτε άλλο τέλος ή οφειλή του πολίτη προς το Δήμο. Συνεπώς, τυχόν άρνηση χορήγησης βεβαίωσης ΤΑΠ από το Δήμο λόγω λοιπών οφειλών του πολίτη προς το Δήμο δεν ερείδεται στο νόμο και ως εκ τούτου κατά τη γνώμη μας παράνομη τυγχάνει.

Αναφορικά με το 3ο ζήτημα :

              Σχετικά με το  ζήτημα περί παραγραφής ΤΑΠ άλλως για πόσα έτη μπορούν οι Δήμοι να αναζητούν οφειλές ΤΑΠ,  σημειώνονται τα εξής:

             Σύμφωνα με το αρ. 2 του α.ν. 344/1968 (ΦΕΚ Α΄71), το οποίο έχει τίτλο «Αποσβεστική προθεσμία βεβαιώσεως εξόδων», όπως ισχύει ορίζονται τα εξής:

  «1. Η βεβαίωσις των φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και αντιτίμου προσωπικής εργασίας ενεργείται υπό των δήμων και κοινοτήτων εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε ετών από της λήξεως του οικονομικού έτους, εις ο ανάγονται.

“Κατεξαίρεση είναι δυνατή η βεβαίωση μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας αν: α) είναι άγνωστος ο υπόχρεος, β) έχει ακυρωθεί μετά την πάροδο της πενταετίας η φορολογική εγγραφή για το λόγο ότι ο υπόχρεος δεν έλαβε γνώση της εγγραφής, γ) η βεβαίωση έγινε σε πρόσωπο που δεν είναι μερική ή ολική φορολογική υποχρέωση και δ) η βεβαίωση έγινε για οικονομικό έτος διάφορο από αυτό που αφορά η φορολογική υποχρέωση”.»

            Στο άρθρο 32 του ν. 4304/2014 (ΦΕΚ Α’ 246/15.11.2014) όπως τροποποιήθηκε με το με το άρθρο 62 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017), ορίζεται ότι:

«Χρηματικές αξιώσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών, βεβαιώνονται σε βάρος των υπόχρεων εντός εικοσαετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση προς καταβολή τους. “Τυχόν πρόστιμα που επιβάλλονται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, υπολογίζονται επί των οφειλών που ανάγονται στα πέντε (5) προηγούμενα της βεβαίωσης έτη”».

            Από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 344/1968 συνάγεται ότι με την πάροδο απράκτου της προβλεπομένης από αυτή πενταετούς αποσβεστικής προθεσμίας, παραγράφεται κατ’ αρχάς, το δικαίωμα του οικείου δήμου για βεβαίωση των εσόδων που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, εκτός αν αυτός επικαλεσθεί και αποδείξει ότι συντρέχει κάποια από τις αναφερόμενες στο β’ εδάφιο του ανωτέρω άρθρου περιπτώσεις, ώστε να επιτρέπεται η βεβαίωση των εσόδων μετά την παρέλευση πενταετίας.

            Ακολούθως, με το άρθρο 32 του ν. 4304/2014, όπως τροποποιηθέν ισχύει, επιμηκύνθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 1 του α.ν. 344/1968 πενταετής αποσβεστική προθεσμία, όπως ισχύει και για τις οφειλές του Δημοσίου, σε εικοσαετή αποσβεστική προθεσμία για τις σε αυτό αναφερόμενες περιπτώσεις. Ειδικότερα, στην ως άνω εικοσαετή προθεσμία εμπίπτουν οι χρηματικές αξιώσεις των ΟΤΑ που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που προκύπτουν αποκλειστικά και μόνον από τις τρεις περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις, ήτοι μη υποβολή από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους, ή υποβολή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων και λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών.

            Το άρθρο 32 του ν. 4304/2014 ισχύει από την 23-10-2014 σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4307/2014, στο νόμο δε αυτό δεν προβλέπεται ρητά η κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 344/1968, όσον αφορά στις συγκεκριμένες ως άνω περιπτώσεις για τις οποίες επιμηκύνθηκε η αποσβεστική προθεσμία για την βεβαίωσή τους. Ωστόσο, τόσο από το σκοπό όσο και από το περιεχόμενό της, σαφώς συνάγεται ότι θεσπίστηκε συγκεκριμένη κατηγορία περιπτώσεων για τις οποίες επιμηκύνεται η πενταετής αποσβεστική προθεσμία της παρ. 1 του άρθ. 2 του α.ν. 344/1968 σε εικοσαετή. Συνεπώς, η τελευταία διάταξη, ήτοι η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 344/1968 (πενταετής αποσβεστική προθεσμία) εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε όλες  τις περιπτώσεις, πλην εκείνων που ορίζονται ρητά στη διάταξη του άρθρου 32 του ν. 4304/2014, για τις οποίες αυτή θεωρείται ρητά κατηργημένη.

Περαιτέρω, η διαφορά της αποσβεστικής προθεσμίας του προγενέστερου από το ισχύον δίκαιο (πέντε έτη και είκοσι έτη αντίστοιχα), θέτει ζητήματα διαχρονικού δικαίου, δοθέντος ότι το νεώτερο δίκαιο δεν περιέχει ειδική περί τούτου ρύθμιση. Πρόσφορη εν προκειμένω κρίνεται η προσφυγή στην διάταξη του άρθρου 18 του ΕισΝΑΚ: Από τη διάταξη του άρθρου 18 ΕισΝΑΚ, συνάγεται ότι όταν οι διατάξεις νεώτερου νόμου ορίζουν μακρότερο χρόνο παραγραφής σε σχέση με το χρόνο παραγραφής που καθόριζε ο προηγούμενος νόμος, εφαρμογή  έχει ο νεώτερος νόμος επί αξιώσεων που έχουν γεννηθεί υπό την ισχύ του  προηγούμενου νόμου, αλλά δεν παραγράφηκαν ή αποσβέστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος  του νέου νόμου, διότι, αν επήλθε το αποτέλεσμα αυτό, δεν ανατρέπεται από το νέο νόμο εκτός αν ο νομοθέτης προσδώσει στη νέα διάταξη αναδρομική ισχύ εντός των επιτρεπτών συνταγματικών ορίων. Επομένως,  όταν η παραγραφή έχει αρχίσει υπό το παλαιό δίκαιο και δεν έχει συμπληρωθεί  κατά την έναρξη εφαρμογής του νέου δικαίου που επιμηκύνει την παραγραφή, τότε η τελευταία συνεχίζεται υπό το νέο δίκαιο, και συμπληρώνεται κατά τους ορισμούς του νέου δικαίου ως προς τη διάρκειά του.

Κατόπιν των ανωτέρω, η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του αρθ.  του α.ν. 344/1969 πενταετής αποσβεστική προθεσμία του δικαιώματος των ο.τ.α. α΄ βαθμού  προς βεβαίωση των εσόδων τους που είχε συμπληρωθεί κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 32 του ν. 4304/2014 (23-10-2014) και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις σε αυτό αναφερόμενες περιπτώσεις, δεν δύναται πλέον να αναβιώσει και να συμπληρωθεί κατά τους ορισμούς του νέου ως άνω νόμου.  Τουτέστιν, στο  άρθρο 32 του ν. 4304/2014 εμπίπτουν οι χρηματικές αξιώσεις των ο.τ.α. που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και προκύπτουν από τις περιπτώσεις της μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων και λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών και οι οποίες ήταν ζώσες κατά την 23η-10-2014.

              Παραπέμπουμε σχετικώς στην με αριθμό 141/2015 γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Τμήμα Ε΄), με την οποία έγινε δεκτό ότι δεν είναι νόμιμη η βεβαίωση εσόδων των δήμων που ανάγονται σε έτη για τα οποία έχει παρέλθει, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 32 του ν. 4304/2014  (ήτοι την 23η -10-2014), η προβλεπόμενη  στην παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 344/1968 πενταετής αποσβεστική προθεσμία, η οποία βεβαίωση αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στις  περιπτώσεις της μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων και λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών. Η ως άνω γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή με επισημειωματική πράξη από τον Υπουργό εσωτερικών την 14η-07-2015, και ακολούθως με το αριθμ. Α.Π.οικ. 26553/27-07-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (π.δ. 105/2014, Α΄172), στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, προκειμένου να την γνωστοποιήσουν άμεσα στους ΟΤΑ της χωρικής τους αρμοδιότητας για την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Αναφορικά με το 4ο ζήτημα :

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση βεβαίωσης ΤΑΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δήμου Αθηναίων  είναι τα εξής:

« ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 1. Συμπλήρωση αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ
 2. Τελευταίος εξοφλημένος λογαριασμός ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου
 3. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4495/17 αρ.83) για την μεταβίβαση, και προσκόμιση τυχόν τακτοποίησης αυθαιρέτων.

 

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Α. ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

 

 1. Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ
 2. Τίτλος Ιδιοκτησίας ακινήτου με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4495/17 αρ.83) για την μεταβίβαση, και προσκόμιση τυχόν τακτοποίησης αυθαιρέτων.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτου ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας

[Η δήλωση με τα στοιχεία μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου συμπληρώνεται από τον/την Δημότη/Δημότισσα. Αφού ελεγχθούν τα           στοιχεία του/της αιτούντος/αιτούσας ακολουθεί η Διαδικασία Ελέγχου Ακινήτου και καταχώρησης ως μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο]

 1. Συμπλήρωση αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

 

Β. ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

 1. Συμπλήρωση αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ
 2. Αντίγραφο Υπεύθυνης δήλωσης για το μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο με τον Τίτλο Ιδιοκτησίας ακινήτου και με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4495/17 αρ.83) για την μεταβίβαση, και προσκόμιση τυχόν τακτοποίησης αυθαιρέτων.
 3. Κατάσταση περί μη οφειλής από Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων εφόσον απαιτείται.»

 

Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στα αρμόδια τμήματα των οικείων δήμων που κείται το ακίνητο.

Το παρόν συντάχθηκε με επιμέλεια της νέας νομικού συμβούλου της Νομικής Υπηρεσίας του Συλλόγου μας κας Βασιλικής Αραχωβίτη.

Με τιμή

  Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                       Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλ. 5/2019 – Ρυθμίσεις για ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (άρθρ. 63 Ν. 4582/2018)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, το κείμενο του άρθρ. 63 του Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208 Α), το οποίο αφορά στα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condohotels). Με τo προαναφερθέν άρθρ. 63 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:

α) επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η σύσταση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων (ενοχικών και εμπραγμάτων σε τρίτους) (παρ. 1),

β) το ποσοστό των τμημάτων των ανωτέρω ξενοδοχείων που επιτρέπεται να πωληθούν ή εκμισθωθούν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% (παρ. 2),

γ) τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας διέπονται από κανονισμό συνιδιοκτησίας και λειτουργίας, που καταρτίζεται συμβολαιογραφικά και μεταγράφεται μαζί με τη σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών (παρ. 2),

δ) εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας (με ελάχιστο περιεχόμενο) με απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού, ο οποίος προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία σύστασης, αλλοίωσης, μετάθεσης ή μεταβίβασης εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών (παρ. 2)

και ε) τα εμπράγματα δικαιώματα και τα δικαιώματα μακροχρόνιας  μίσθωσης επί ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας σημειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων μεταγραφών των υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων (παρ. 2).

Το πλήρες κείμενο του άρθρ. 63 του Ν. 4582/2018 έχει ως κατωτέρω:

 

Άρθρο 63

Ρυθμίσεις για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condohotels)

 

 1. Η περίπτωση εε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«εε. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condohotels) είναι ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 2, κατηγορίας τριών (3) ή τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών πριν από το έτος 1923 ή κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. Επί των ξενοδοχείων αυτών, με τη μορφή δωματίων ή διαμερισμάτων, επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών και η σύσταση ή μεταβίβαση ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε τρίτους. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ετών.».

 

 1. Το άρθρο 18 του ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 18

Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας

 

 1. Η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται και με μετατροπή υφιστάμενων ξενοδοχείων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών πριν από το έτος 1923 ή κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, εφόσον:

     α) έχουν κατασκευαστεί νόμιμα ή έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 έως 7 του ν. 3843/2010, του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 και στις διατάξεις του ν. 4178/2013,

     β) διαθέτουν σε ισχύ ή διέθεταν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) και έχουν παύσει τη λειτουργία τους.

 1. Το ποσοστό των τμημάτων των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, που μπορεί να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρόνια, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικώς δομούμενης ή δομημένης επιφάνειας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας.
 2. Οι φορείς διαχείρισης του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας οφείλουν να διατηρούν το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των προς πώληση ή προς μακροχρόνια εκμίσθωση δωματίων και διαμερισμάτων, σε λειτουργική ετοιμότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους.
 3. Τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας διέπονται από κανονισμό συνιδιοκτησίας και λειτουργίας που καταρτίζεται, με συμβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ύστερα από έγκριση του κανονισμού από τον Υπουργό Τουρισμού. Με τον κανονισμό αυτόν, ο οποίος μεταγράφεται μαζί με την πράξη σύστασης οριζόντιων και καθέτων ιδιοκτησιών, καθορίζονται ιδίως:

     α) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή των μισθωτών των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, οι περιορισμοί των δικαιωμάτων τους, καθώς και των λοιπών χρηστών που έλκουν από αυτούς δικαιώματα,

     β) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, κτισμάτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, καθώς και οι περιορισμοί τους,

     γ) ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, καθώς και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επιμέρους αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών,

     δ) οι ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες προς τους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών σε ετήσια βάση, οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισμού και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, καθώς και ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων και υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 1. Οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών δεν μπορεί να εκμισθώνουν ή να υπομισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους, παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που καθορίζονται στον οικείο κανονισμό.
 2. Για τη γνωστοποίηση ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, απαιτείται η τήρηση στο αρχείο της επιχείρησης των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 του άρθρου 3, της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης οριζόντιων και καθέτων ιδιοκτησιών και του κανονισμού συνιδιοκτησίας και λειτουργίας της παραγράφου 4.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενό του. Ο εγκρινόμενος κατά τα ανωτέρω κανονισμός συνιδιοκτησίας και λειτουργίας προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σύσταση, την αλλοίωση, τη μετάθεση ή τη μεταβίβαση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και δεσμεύει όλους.
 4. Τα εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και τα δικαιώματα μακροχρόνιας μίσθωσης που αποκτώνται επί ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας σημειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Σημειωτέα πράξη αποτελούν τα σχετικά συμβόλαια μακροχρόνιας μίσθωσης ή μεταβίβασης οριζόντιων ιδιοκτησιών.
 5. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 εφαρμόζονται και για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας.
 6. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα που μετατρέπονται σε ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας.».

 

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                             Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Συνημμένα αρχεία: