Εγκύκλιος Συλλόγου 3/2019-Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων

ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

          ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 «για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων», εφαρμόζεται από την 29η Ιανουαρίου 2019 στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία (άρθρ. 70), μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο ως άνω Κανονισμός εφαρμόζεται στα συστήματα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων με διασυνοριακές επιπτώσεις, δηλ. σχέσεων που παρουσιάζουν στοιχείο αλλοδαπότητας, θεσπίζοντας εναρμονισμένα κριτήρια σύνδεσης και συνιστά αναγκαστικό δίκαιο.

          Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού φορολογικά, τελωνειακά ή διοικητικά ζητήματα, ο έλεγχος της δικαιοπρακτικής ικανότητας των συζύγων (με την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 24 αυτού), η ύπαρξη ή εγκυρότητα ή η αναγνώριση ενός γάμου (που υπόκεινται στο νόμο που ορίζει το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του δικάζοντος δικαστή), η κοινωνική ασφάλιση, η φύση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, η καταχώριση δικαιώματος επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων σε μητρώο, καθώς και οι επιπτώσεις της καταχώρισης ή της μη καταχώρισης κ.λπ., και όπως λεπτομερέστερα αναφέρονται στο άρθρo 1 του Κανονισμού, όπου καθορίζεται διεξοδικά  το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του.

Σημειώνεται, ότι η κληρονομική διαδοχή εν γένει και ειδικότερα μεταξύ συζύγων ρυθμίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 «σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου», ο οποίος εφαρμόζεται στην Ελλάδα από τις 17 Αυγούστου 2015.

Αποστέλλονται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, α) o ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 «για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων», β) το σχετικό επεξηγηματικό εγχειρίδιο των διατάξεων του ως άνω Κανονισμού και γ) το από 29-1-2019 Ανακοινωθέν Τύπου του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών (CNUE).


Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Eγκύκλιος Συλλόγου 2/2019-Διαβίβαση ετήσιων Στατιστικών Πινάκων συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2018

ΘΕΜΑ: Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2018

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλεται συνημμένα ο στατιστικός πίνακας συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2018, σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο αρχείο σας και το άλλο αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών, Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών, Τμήμα Στατιστικών Δικαιο-σύνης και Δημόσιας Τάξης (Πειραιώς 46 και Επονιτών, Τ.Κ. 18510 Πειραιάς, τηλ. 213-13.52.771) μέχρι την 30η Μαρτίου 2019.

Σας ενημερώνουμε ότι η συμπλήρωση του αναφερόμενου πίνακα μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, γι’ αυτό και σας τον αποστέλλουμε συνημμένα σε μορφή excel. Όσοι δε συνάδελφοι αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το στατιστικό πίνακα δεν υποχρεούνται να τον αποστείλουν και σε έντυπη μορφή. Η ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να γίνει μέχρι την προανα-φερόμενη καταληκτική ημερομηνία στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου c.spanoudaki@statistics.gr.

Κατόπιν συνεργασίας με την ΕΛΣΤΑΤ, ο στατιστικός πίνακας έτους 2018 έχει επικαιροποιηθεί ως προς: α) τα σύμφωνα συμβίωσης και τις λύσεις τους, β) τις συναινετικές λύσεις διαζυγίων και γ) τις αναγνωρίσεις τέκνων. Παρακαλείστε για το λόγο αυτό, να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά τον συνημμένο στην παρούσα στατιστικό πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων, και να συμπληρώσετε όλες τις στήλες, σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις κατηγορίες, που αναφέρονται στο έντυπο.

Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του ετήσιου στατιστικού πίνακα και η παροχή των ζητουμένων στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 15 Ν. 2830/2000 και 11 παρ. 2α Ν. 3832/2010 όπως ισχύει, και η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει διοικητικές κυρώσεις κατ’ άρθρ. 9 Ν. 3832/2010. Τα στοιχεία που θα δοθούν, χρησι-μοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και μετά την επεξεργασία τους δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (http://www.statistics.gr).

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜ. Η παρούσα εγκύκλιος σας αποστέλλεται και ταχυδρομικώς.

Εγκύκλιος Συλλόγου 1-2019-Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ για προσύμφωνα

ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθμ. Α.1002/28-12-2018 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 20/2019 τευχ. Β’)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

          Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Απόφαση υπ’ αριθμ. Α.1002/2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΗΔΤ46ΜΠ3Ζ-ΨΥΔ), με τίτλο «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 20/14-1-2018 τευχ. Β’.

          Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση, σε περίπτωση προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή, κατά τις διατάξεις του άρθρ. 12 παρ. 9 Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α) όπως προστέθηκε με το άρθρ. 51 Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α), απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας κατά την μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτον, εφόσον κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος στο πλαίσιο της εργολαβικής σύμβασης, ως εν τοις πράγμασι μεταβιβάζων. Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εργολάβο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις ΠΟΛ. 1274/27-12-2013 (ΦΕΚ 3398 Β) και ΠΟΛ. 1275/27-12-2013 (ΦΕΚ 3398 Β), όπως ισχύουν.


Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 38/2018 – Αποστολή εγχειριδίου ερωταπαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων

ΘΕΜΑ: Αποστολή εγχειριδίου ερωτήσεων- απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            αποστέλλεται προς ενημέρωσή σας το εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων, την επικαιροποιημένη έκδοση του οποίου επιμελήθηκαν α) η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), β) η Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) και γ) το Τμήμα Δ΄-Υποθέσεων Πολιτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                       Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 37-2018-Τροποποίηση ΥΑ 31637 (Πρότυπα για ΕΠΕ)

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της Υπουργικής Απόφασης 31637/20-03-2017 (Β’ 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.» (ΦΕΚ 4925 Β)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. 107788/12-10-2018 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4925/5-11-2018 τευχ. Β’. Με την προαναφερθείσα Υ.Α., αντικαταστάθηκε (με το άρθρο 1) το Άρθρο Δεύτερο της Υ.Α. 31637/2017 (928 Β) και τροποποιήθηκαν (με τα άρθρα 2, 3 και 4) τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της αυτής Υ.Α. σχετικά με τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).


Με τιμή

        Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 36/2018 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1182 & 1186/2018

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Έλεγχος ορθής εφαρμογής του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων (ΠΟΛ 1182 & 1186/28.9.2018 του Διοικητού της Α.Α.Δ.Ε.)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλονται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας,

α) η ΠΟΛ 1182/28.9.2018 (ΦΕΚ τ.β’ 4422/4.10.2018) με θέμα, «Διαπίστωση της σωστής εφαρμογής του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων», η οποία περιέχει την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την διενέργεια τουλάχιστον εκατό ελέγχων γραφείων από τα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. για την διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων. Η έκδοση της ως άνω απόφασης επιβάλλεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διενέργειας των ως άνω ελέγχων, και

β) η ΠΟΛ 1186/28-9-2018, με θέμα «Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων», η οποία έχει υπογραφεί ψηφιακά και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 8.10.2018, σύμφωνα με την οποία παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες προς τους ελεγκτές για τον έλεγχο α) της υποχρέωσης μνημόνευσης και επισύναψης του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.  στο συμβολαιογραφικό έγγραφο και β) της ορθότητας του ως άνω πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1186/2018 ο έλεγχος περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε υποθέσεις του έτους 2018, για τις οποίες έχουν υποβληθεί στην ως άνω Αρχή συγκεκριμένες καταγγελίες και η διαδικασία ελέγχου ακολουθεί τα εξής στάδια:

  • Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία ο ελεγχόμενος (συμβολαιογράφος ή /και ο φύλακας μεταγραφών ή ο προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου) υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εκδίδει εντολή ελέγχου με την οποία ορίζεται υπάλληλος για την διενέργεια αυτού.
  • Ο έλεγχος αφορά αποκλειστικά και μόνο υποθέσεις του έτους 2018, όπως προαναφέρθηκε και διενεργείται για την διαπίστωση της υποχρέωσης ή μη επισύναψης του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στο συμβολαιογραφικό έγγραφο και την ορθότητα αυτού.
  • Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι το περιεχόμενο του επισυναφθέντος και ελεγχθέντος πιστοποιητικού είναι ανακριβές, κοινοποιείται στον ελεγχόμενο σημείωμα, προκειμένου αυτός να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις σχετικά με την επικείμενη πράξη επιβολής προστίμου εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος.
  • Στη συνέχεια συντάσσεται από τον ελεγκτή υπάλληλο αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, βάσει της οποίας εκδίδεται πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013.
  • Σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης, ο υπόχρεως δύναται να υποβάλει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση αυτής ενδικοφανή προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στα πλαίσια διοικητικής διαδικασίας από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε.. Η ως άνω προσφυγή-αίτηση υποβάλλεται στην Φορολογική Αρχή που εξέδωσε την πράξη και αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία βασίζεται το αίτημα επανεξέτασης. Επισημαίνεται ότι άσκηση προσφυγής απευθείας στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της καταλογιστικής πράξης είναι απαράδεκτη.

          Σημειωτέον ότι, στις περιπτώσεις  κατά τις οποίες ο συμβολαιογράφος ασκεί παράλληλα και καθήκοντα φύλακα μεταγραφών ή προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου, το πρόστιμο επιβάλλεται με χωριστή πράξη για κάθε ιδιότητα αυτού. Περαιτέρω, σε περίπτωση υποτροπής του συμβολαιογράφου ή/και του φύλακα μεταγραφών/προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου εκδίδεται χωριστή πράξη επιβολής προστίμου. Υποτροπή θεωρείται η μη επισύναψη ή η επισύναψη ανακριβούς πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 σε επόμενο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

          όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω η διενέργεια των ως άνω ελέγχων διεξάγεται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και γίνεται μόνο μετά από απόφαση του προϊσταμένου της Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στο σχετικό Φ.Ε.Κ..

Οι κοινοποιήσεις των συγκεκριμένων αποφάσεων αλλά και της σχετικής προβλεπόμενης διαδικασίας είναι επιβεβλημένες όχι μόνο για την ορθή και χωρίς παρανοήσεις ενημέρωσή σας, αλλά και για να διασφαλίσουμε την απολύτως διαφανή εκτέλεση των καθηκόντων μας.

Οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν ανέρχονται σε 102 περιπτώσεις, για τις οποίες είτε υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, ότι δεν γίνεται χρήση των σωστών πιστοποιητικών και έτσι δημιουργούνται φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, είτε λόγω της μη ακύρωσης των χρησιμοποιηθέντων πιστοποιητικών δημιουργείται στη φορολογική διοίκηση υπόνοια περί μη ορθής εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

η Διοίκηση του Συλλόγου μας, παρακολουθεί στενά όχι μόνο τη διενέργεια και τα αποτελέσματα των ως άνω ελέγχων, αλλά επισημαίνει και προς τους αρμόδιους τα κενά της σχετικής νομοθεσίας και την ανάγκη έκδοσης κωδικοποιημένων εγκυκλίων, ώστε να αποφεύγονται παραλείψεις κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Επίσης, όποιος συνάδελφος μέλος του Συλλόγου μας, ελεγχθεί και θεωρεί ότι ο έλεγχος δεν διενεργήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες εγκυκλίους, δύναται να απευθυνθεί στη Διοίκηση του Συλλόγου και να ενημερώσει σχετικά.

  Με τιμή

        Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                             Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 35/2018 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1174/2018 (Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1174/2018 «Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

          Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1174/13-9-2018 με τίτλο «Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016».

          Με τα άρθρα 57 έως και 60 του Ν. 4446/2016 (240 Α), στα πλαίσια της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, δόθηκε στους φορολογούμενους η δυνατότητα να υποβάλουν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9).

          Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπεβλήθησαν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) με τις ανωτέρω ευνοϊκές διατάξεις των άρθρ. 57 – 60 Ν. 4446/2016, από τις οποίες συντέθηκαν μηχανογραφικά δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α./Φ.Α.Π. – πράξεις προσδιορισμού φόρου με λανθασμένα στοιχεία ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι κατ’ άρθρ. 61 παρ. 1 Ν. 4446/2016 δεν μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει μείωση αξίας ή φόρου (ανακλητικές), χορηγείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ακινήτου σύμφωνα με την υποβληθείσα κατά ν. 4446/2016 δήλωση και το εν λόγω πιστοποιητικό μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον είναι πρόδηλο στον αρμόδιο για τη μνημόνευση, επισύναψη ή παραλαβή του ότι πρόκειται περί του ιδίου ακινήτου. Εάν τα δηλωθέντα στοιχεία ή η αξία του ακινήτου υπολείπονται των πραγματικών, για τη λήψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., απαιτείται να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 34/2018 – Απόφαση ΥΠΕΝ για την υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3017), σύμφωνα με την οποία ορίζεται ρητά ότι στη βάση δεδομένων του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» υποβάλλονται υποχρεωτικά, αποκλειστικά και μόνο τα διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης μετά την 16/07/2018.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης όσες συμβολαιογραφικές πράξεις έχουν συνταχθεί μέχρι σήμερα με τοπογραφικά  διαγράμματα που φέρουν ημερομηνία σύνταξης πριν την 16/07/2018 θεωρούνται και είναι απολύτως έγκυρα εφόσον η ως άνω απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι με την ως άνω υπουργική απόφαση το ΥΠΕΝ και η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης καθόρισε συγκεκριμένα τους όρους και τις προϋποθέσεις υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση του κτηματολογίου χωρίς ερμηνεία των προγενεστέρων διατάξεων, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την ορθότητα της νομικής άποψης την οποία είχαμε εκφράσει με την από 12.7.2018  22η εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής που σας είχαμε αποστείλει.

Με τιμή

              Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                             Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλόγου 33/2018 – Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής σε σεμινάρια επιμόρφωσης συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής σε σεμινάρια επιμόρφωσης συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ

Σχετ. Η Εγκύκλιος 28/2018 ΣΣΕΑΠΑΔ (συγκοινοποιείται)

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 28/2018 η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 63573/2018 (ΦΕΚ 2380/21-6-2018 τευχ. Β’) με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των Υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών», στο άρθρο 16 της οποίας ορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ. Μεταξύ των προϋποθέσεων είναι και η επιτυχής συμμετοχή των συμβολαιογράφων που επιθυμούν να λειτουργήσουν ως ΥΜΣ, σε πρόγραμμα επιμόρφωσης που αφορά  στο πληροφοριακό σύστημα των ΥΜΣ, το οποίο καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εταιρειών με τη συμβολή της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων και σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και υλοποιείται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση.

Προς υλοποίηση του ως άνω προγράμματος, σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό, ώστε ανάλογα και με τον αριθμό των ενδιαφερομένων να καθορισθούν πού και πότε θα διενεργηθούν τα σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια και να προγραμματιστούν οι αντίστοιχες εξετάσεις.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και το Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όλοι οι συμβολαιογράφοι που είναι πιστοποιημένοι ως ΥΜΣ θα μπορούν να λειτουργούν με αυτή την ιδιότητα έως το τέλος του έτους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 22/2018-Υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων

ΘΕΜΑ: Η υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στον Ψηφιακό Υποδοχέα Τοπογραφικών Διαγραμμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

          Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/2018 (ΦΕΚ 2216/14-6-2018 τευχ. Β’) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος  και Ενέργειας, την οποία σας κοινοποιήσαμε με την υπ’ αριθμ. 27/22-6-2018 εγκύκλιό μας, ορίζεται ότι η ισχύς των υποχρεώσεων και συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του Ν. 4409/2016 αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

          Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4409/2016 ορίζει ότι: «Τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, συντάσσονται και προσαρτώνται σε πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά βιβλία, υποβάλλονται, υποχρεωτικά, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον συντάκτη μηχανικό στη βάση δεδομένων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.).  Στην οικεία εγγραπτέα πράξη περιέχεται μνεία των στοιχείων ηλεκτρονικής υποβολής, και επισυνάπτεται, με ποινή ακυρότητας της, το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή της «Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.» αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος, απλό αντίγραφο του οποίου συνυποβάλλεται μαζί με την αίτηση μεταγραφής ή την αίτηση καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία, κατά περίπτωση».

          Από τη γραμματική  αλλά και τελολογική ερμηνεία της διάταξης αυτής προκύπτει σαφώς ότι από 15-7-2018 και εφ’ εξής, τα τοπογραφικά διαγράμματα, που κατά νόμο απαιτείται να προσαρτώνται σε συμβόλαια, που συντάσσονται από την ανωτέρω ημερομηνία (15-7-2018) και μετά, πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου και να προσαρτάται επί ποινή ακυρότητας στο συμβόλαιο το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος.

          Εξυπακούεται ότι συμβόλαια, τα οποία έχουν υπογραφεί μέχρι 14-7-2018, μεταγράφονται ή καταχωρούνται στα κτηματολογικά βιβλία και μετά την 15-7-2018, χωρίς την τήρηση των οριζομένων στην ανωτέρω παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4409/2016.

Μετά από σχετική επικοινωνία του Συλλόγου με εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, πληροφορηθήκαμε ότι ο Ψηφιακός Υποδοχέας Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» βρίσκεται σε λειτουργία και επιτρέπει την υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με το Ν. 4409/2016. Γεγονός όμως είναι ότι αρκετοί συντάκτες τοπογραφικών διαγραμμάτων (μηχανικοί, τοπογράφοι και όσοι έχουν το δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικών) δεν έχουν πιστοποιηθεί και δεν έχουν λάβει ψηφιακή υπογραφή για τη διεκπεραίωση της ως άνω διαδικασίας. Σύμφωνα δε με το ΤΕΕ, η παροχή των σχετικών βεβαιώσεων από το ηλεκτρονικό σύστημα του Ελληνικού Κτηματολογίου, θα ομαλοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι τα ως άνω τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου, δεν έχουν καμία σχέση με τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τις βεβαιώσεις του Ν. 4495/2017, και τα οποία δεν υποβάλλονται στο προαναφερθέν ηλεκτρονικό σύστημα.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας