Εγκύκλιος Συντονιστικής 29/2021 – Νέος ΕΝΦΙΑ – Συμπληρωματικές Πληροφορίες – Παράταση αναστολής διατάξεων άρθρων 47, 48 και 49 Ν. 4646/2019

ΘΕΜΑ: «Νέος ΕΝΦΙΑ – Συμπληρωματικές Πληροφορίες – Παράταση της αναστολής των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του Ν. 4646/2019»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια των προηγούμενων ενημερώσεών μας και της σχετικής Εγκυκλίου που εκδόθηκε χθες, σας ενημερώνουμε συμπληρωματικά τα κάτωθι:

 1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ

Με την υπ’ αριθμ. Α.1106/11.05.2021 (Β’ 1976) απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ, με τίτλο «Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)», που δημοσιεύτηκε στις 14.05.2021, καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης αντί του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, με μοναδική εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΝΦΙΑ με βάση την κείμενη νομοθεσία για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους.

Αυτό σημαίνει ότι ΔΕΝ προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση αντί του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ σε όλες τις περιπτώσεις που μέχρι σήμερα προσκομίζαμε τις υπεύθυνες δηλώσεις αντί του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.

Ενδεικτικά: ΔΕΝ υποβάλλουμε υπεύθυνες δηλώσεις στις περιπτώσεις ψιλής και επικαρπίας ή στις περιπτώσεις κληρονομίας.

 1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 41 ΤΟΥ Ν. 4756/2020

Με την παρ. 5 του άρθρ. 8 της υπ’ αριθμ. Α.1106/2021 που ρυθμίζει τις Ειδικές Περιπτώσεις Χορήγησης του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, προβλέπεται ότι ειδικά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού αλλά δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις βεβαιώσεις οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ. και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, βάσει του άρθρ. 41 του ν. 4756/2020, εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, ΑΛΛΑ στην περίπτωση αυτή απαιτείται η καταβολή του ΣΥΝΟΛΙΚΑ αναγραφόμενου στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ποσού φόρου.

 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 47, 48 ΚΑΙ 49 ΤΟΥ Ν. 4646/2019 (Α’ 201)»

Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, αναμένεται η εκ νέου παράταση της αναστολής εφαρμογής των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων για τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019.

 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΑ

Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες αναμένεται απόφαση περί μετάθεσης του χρόνου έναρξης της δήλωσης Φ.Μ.Α. αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, που επρόκειτο να ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου 2021, σύμφωνα με την παρ. 9 της υπ’ αριθμ. Α.1031 απόφασης του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ, με τίτλο “Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων – «Δήλωση Φ.Μ.Α.»” (Β’ 839).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος 28η-Συντονιστικής-18052021-ΠΙΝΑΚΑΣ_ΑΛΛΑΓΩΝ_ΕΝΦΙΑ_Α1106

ΘΕΜΑ: «Πίνακας αλλαγών ΕΝΦΙΑ μετά την υπ’ αριθ. Α.1106/11.05.2021 απόφαση ΑΑΔΕ – Συγκριτικός Πίνακας σε σχέση με την υπ’ αριθ. Α.1008/18.01.2021 απόφαση»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με την υπ’ αριθ. Α.1106/11.05.2021 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ με τίτλο «Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» που δημοσιεύτηκε στις 14.05.2021στο ΦΕΚ Β΄1976 τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. Α.1008/18.01.2021 (Β΄229) απόφαση του κ. Διοικητή.

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με την χθεσινή μας ανακοίνωση, με την ανωτέρω απόφαση, μεταξύ άλλων, καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης αντί του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με μοναδική εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΝΦΙΑ με βάση την κείμενη νομοθεσία για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ.9 της ανωτέρω απόφασης, από τη δημοσίευσή της την 14.05.2021 καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που ρυθμίζει τα οριζόμενα σε αυτήν θέματα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. Το αυτό ισχύει και για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με προϊσχύοντα υποδείγματα, μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας.

Οι αλλαγές που επήλθαν με την υπ’ αριθ. Α.1106/11.05.2021 απόφαση καταγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας Τροποποιήσεων της υπ’ αριθ. Α.1008/2021 (Β΄229) απόφασης του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ όπως επήλθαν με την υπ’ αριθ. Α.1106/2021 (Β΄1976) απόφαση σχετικά με το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Α.1008/2021 *ΝΕΟ* Α.1106/2021 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Άρθρο 1 : Γενικά

2. Αν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος απέκτησε δικαίωμα επί ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται αυτό, για το έτος ή τα έτη αυτά, αντί του πιστοποιητικού, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει τα στοιχεία του ακινήτου, τον χρόνο απόκτησης του δικαιώματος επί του ακινήτου καθώς και ότι δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. των εν λόγω ετών.

Η ανωτέρω δήλωση μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Το αυτό ισχύει και για νομικό πρόσωπο, για τα έτη για τα οποία δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Άρθρο 1 : Γενικά

2. Αν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος είναι νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει υποχρέωση δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. με βάση την κείμενη νομοθεσία, για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του, αντί του πιστοποιητικού για το έτος ή τα έτη αυτά, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει τα στοιχεία του ακινήτου.

Η υποχρέωση προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης αντί του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ καταργείται για όλα τα πρόσωπα με μοναδική εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΝΦΙΑ με βάση την κείμενη νομοθεσία για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους. (Ενδεικτικά το Ελληνικό Δημόσιο, ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ ΑΕ).
Άρθρο 1 : Γενικά

4. Τα μνημονευόμενα και επισυναπτόμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδονται για τα πέντε (5) προηγούμενα από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου έτη, ανεξάρτητα από το χρόνο μεταγραφής του. Κατά τη μνημόνευση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. αναγράφονται υποχρεωτικά στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης, τα έτη και ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Άρθρο 1 : Γενικά

4. Τα μνημονευόμενα και επισυναπτόμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδονται για τα πέντε (5) προηγούμενα από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου έτη, ανεξάρτητα από τον χρόνο μεταγραφής του. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος απέκτησε δικαίωμα επί ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται αυτό. Κατά τη μνημόνευση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. αναγράφονται υποχρεωτικά στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης, τα έτη και ο Α.Φ.Μ. του υποχρέου, που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος απέκτησε δικαίωμα επί ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται αυτό.
Άρθρο 1 : Γενικά

5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εκδοθεί πιστοποιητικό με παρακράτηση οφειλόμενου φόρου, δεν εκδίδεται άλλο πριν τη χρησιμοποίησή του, με εξαίρεση την περίπτωση που έχει ήδη εξοφληθεί μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου φόρου, οπότε εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Άρθρο 1 : Γενικά

5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εκδοθεί πιστοποιητικό με παρακράτηση οφειλόμενου φόρου, δεν εκδίδεται άλλο πριν τη χρησιμοποίησή του, με εξαίρεση την περίπτωση που έχει ήδη εξοφληθεί μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου φόρου ή έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση ή αυτό έχει απολεσθεί κατά δήλωση του φορολογουμένου, οπότε εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Έκδοση άλλου Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ πριν τη χρησιμοποίησή του σε περίπτωση που έχει ήδη εξοφληθεί μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου φόρου ή έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση ή το Πιστοποιητικό έχει απολεσθεί κατά δήλωση του φορολογουμένου.
Άρθρο 1 : Γενικά

7. (τελευταίο εδάφιο) Εφόσον το πιστοποιητικό επισυνάπτεται σε οποιοδήποτε άλλο συμβολαιογραφικό έγγραφο εκτός από συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης με επαχθή αιτία, τα αριθμητικά πεδία είναι δυνατόν να συμπληρώνονται και με τον αριθμό μηδέν.

Άρθρο 1 : Γενικά

7. (τελευταίο εδάφιο με προσθήκη νέου) Εφόσον το πιστοποιητικό επισυνάπτεται σε οποιοδήποτε άλλο συμβολαιογραφικό έγγραφο εκτός από συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης με επαχθή αιτία, τα αντίστοιχα αριθμητικά πεδία συμπληρώνονται με τον αριθμό μηδέν. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταβιβάζεται οικόπεδο εκτός Α.Π.Α.Α., στο πεδίο της αντικειμενικής αξίας αναγράφεται η αξία του ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταβιβάζεται οικόπεδο εκτός Α.Π.Α.Α., στο πεδίο της αντικειμενικής αξίας αναγράφεται η αξία του ΕΝ.Φ.Ι.Α..
Άρθρο 2 :Διαδικασία και Τρόπος χορήγησης του Πιστοποιητικού

1. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς και η υπεύθυνη δήλωση εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ μέσω του ΟΠΣ Περιουσιολογίου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet, με τους προσωπικούς κωδικούς του, για κάθε Α.Τ.ΑΚ. χωριστά. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα 2 και 2Α. Ο τύπος και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης νομικών προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 3.

Άρθρο 2 :Διαδικασία και Τρόπος χορήγησης του Πιστοποιητικού

1. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς και η υπεύθυνη δήλωση, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ μέσω του ΟΠΣ Περιουσιολογίου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet, με τους προσωπικούς κωδικούς τους. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης νομικών προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 2.

Άρθρο 2 :Διαδικασία και Τρόπος χορήγησης του Πιστοποιητικού

2. v. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε εκτελεστή διαθήκης ή σε εκκαθαριστή κληρονομιάς εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.

Άρθρο 2 :Διαδικασία και Τρόπος χορήγησης του Πιστοποιητικού

2. v. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστή διαθήκης ή σε εκκαθαριστή κληρονομιάς, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.

Προσθήκη της περίπτωσης του κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας.
Άρθρο 2 :Διαδικασία και Τρόπος χορήγησης του Πιστοποιητικού

2. (τελευταίο εδάφιο) Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 4. Για αποδοχή κληρονομιάς ή για δικαίωμα πτωχού ή δικαίωμα το οποίο ανήκει σε υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ή κληρονομιαίο ακίνητο ή δικαίωμα για το οποίο έχει ορισθεί εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομιάς, ο τύπος και το περιεχόμε-

νο της αίτησης έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 8. Το πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1.

Άρθρο 2 :Διαδικασία και Τρόπος χορήγησης του Πιστοποιητικού

2. (τελευταίο εδάφιο) Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 3. Το πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1.

3. Το πιστοποιητικό εκδίδεται για κάθε Α.Τ.ΑΚ. χωριστά, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 8 της παρούσας. Δεν εκδίδεται πιστοποιητικό στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στην αίτηση για χορήγηση αυτού δεν αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. με εξαίρεση την αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού για μη δηλωθέν ακίνητο μετά από έλεγχο.

Αλλαγή του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 καθώς και προσθήκη νέας παρ.3.

Δεν εκδίδεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στην αίτηση για χορήγηση αυτού δεν αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. με εξαίρεση την αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού για μη δηλωθέν ακίνητο μετά από έλεγχο.

Άρθρο 3 :Δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

3. Σε περίπτωση κληρονομιάς, στην οποία έχει ορισθεί εκκαθαριστής ή εκτελεστής διαθήκης, το πιστοποιητικό χορηγείται στον κατά το χρόνο χορήγησης αυτού εκτελεστή ή εκκαθαριστή διαθήκης ή σε πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για αυτό.

Άρθρο 3 :Δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

3. Σε περίπτωση κληρονομιάς, στην οποία έχει ορισθεί κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής ή εκτελεστής διαθήκης, το πιστοποιητικό χορηγείται στον κατά το χρόνο χορήγησης αυτού κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς εκτελεστή ή εκκαθαριστή διαθήκης ή σε πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για αυτό.

Προσθήκη της περίπτωσης του κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας
Άρθρο 3 :Δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

7. Σε περίπτωση καταπιστεύματος, μέχρι να περιέλθει το ακίνητο στον καταπιστευματοδόχο, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού έχει ο βεβαρημένος με καταπίστευμα. Μετά την επαγωγή του καταπιστεύματος, ο καταπιστευματοδόχος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση ή και πιστοποιητικό, κατά περίπτωση.

Άρθρο 3 :Δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

7. Σε περίπτωση καταπιστεύματος, μέχρι να περιέλθει το ακίνητο στον καταπιστευματοδόχο, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού έχει ο βεβαρημένος με καταπίστευμα. Ο καταπιστευματοδόχος προσκομίζει πιστοποιητικό και για τον αποβιώσαντα αρχικό διαθέτη και όχι για τον βεβαρημένο, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από τον θάνατο αυτού.

Ο καταπιστευματοδόχος προσκομίζει πιστοποιητικό και για τον αποβιώσαντα αρχικό διαθέτη και όχι για τον βεβαρημένο, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από τον θάνατο αυτού. (π.χ. έστω θάνατος αρχικού διαθέτη το έτος 2010. Θάνατος βεβαρημένου το 2019. Ο καταπιστευματοδόχος θα προσκομίσει ΕΝΦΙΑ μόνον για τον ίδιο. Έστω θάνατος αρχικού διαθέτη το έτος 2017. Θάνατος βεβαρημένου 2019. Ο καταπιστευματοδόχος θα προσκομίσει ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2016 και 2017 από τον διαθέτη και για το 2020 για τον ίδιο).
Άρθρο 3 :Δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ Άρθρο 3 :Δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

Προσθήκη νέας περ. 10 και επαναρίθμηση των περ.10 έως 14 της Α.1008/2021 σε 11 έως 15 στην Α.1106/2021 αντίστοιχα.

10. Ο έχων το δικαίωμα της αυτοσύμβασης, δύναται να λαμβάνει πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για λογαριασμό του αντισυμβαλλομένου.

 

Ο έχων το δικαίωμα της αυτοσύμβασης, δύναται να λαμβάνει πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για λογαριασμό του αντισυμβαλλομένου.
Άρθρο 3 :Δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

10. Σε περίπτωση σύνταξης οριστικού συμβολαίου από προσύμφωνο πώλησης, χωρίς τον όρο της αυτοσύμβασης, πιστοποιητικό λαμβάνει ο εκ προσυμφώνου πωλητής.

Άρθρο 3 :Δικαίωμα λήψης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

11. Σε περίπτωση σύνταξης οριστικού συμβολαίου από προσύμφωνο πώλησης, δωρεάς ή γονικής παροχής χωρίς τον όρο της αυτοσύμβασης, πιστοποιητικό λαμβάνει ο εκ προσυμφώνου πωλητής, δωρητής ή ο γονέας κατά περίπτωση.

Προσθήκη της περίπτωσης της δωρεάς ή γονικής παροχής.
Άρθρο 4 : Λοιπές περιπτώσεις προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. απαιτείται και:

1. Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικών εγγράφων, με τα οποία προσκυρώνεται οικοπεδική έκταση που ανήκει σε δήμο, μετά από κύρωση της πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλης.

Άρθρο 4 : Λοιπές περιπτώσεις προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α

Προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. απαιτείται και:

1. Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο προσκυρώνεται οικοπεδική έκταση που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δήμου, μετά από κύρωση της πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλης.

Εξειδίκευση ότι απαιτείται Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο προσκυρώνεται οικοπεδική έκταση που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δήμου, μετά από κύρωση της πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλης.
Άρθρο 4 : Λοιπές περιπτώσεις προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. απαιτείται και:

4. Σε παροχή δικαιώματος προσημείωσης ή υποθήκης επί ακινήτου ή εξάλειψης προσημείωσης ή υποθήκης.

Άρθρο 4 : Λοιπές περιπτώσεις προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. απαιτείται και:

4. Σε παροχή υποθήκης επί ακινήτου.

Δεν απαιτείται Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ σε παροχή δικαιώματος προσημείωσης επί ακινήτου.
Άρθρο 5 : Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης:

1. Σε περίπτωση σύνταξης περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηριασμού.

Άρθρο 5 : Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας:

1. Σε περίπτωση σύνταξης περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηριασμού καθώς και σε σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταδίκης σε δήλωση βούλησης.

Προσθήκη της περίπτωσης της σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταδίκης σε δήλωση βούλησης.

Σημειώνεται ότι με την Α.1106/2021 καταργείται η παρ.6 του άρ.6 της Α.1008/2021 και το περιεχόμενό της ρυθμίζεται με την παρούσα.

Άρθρο 5 : Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης:

4. Στην περίπτωση συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο συμφωνείται η άρση/απαλοιφή τεθείσας διαλυτικής αίρεσης (π.χ. εξόφληση του τιμήματος) και με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλονται τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου καθώς και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο ή ο αριθμός φορολογικού μητρώου συμβαλλόμενου. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση συμφωνίας περί μη ισχύος/εξάλειψης της διαλυτικής αίρεσης.

Άρθρο 5 : Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας:

4. Στην περίπτωση συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο συμφωνείται η άρση, η απαλοιφή ή η μη ισχύς τεθείσας διαλυτικής αίρεσης (π.χ. εξόφλησης του τιμήματος) και με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλονται τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου καθώς και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο ή ο αριθμός φορολογικού Μητρώου συμβαλλομένου.

Αναδιατύπωση
Άρθρο 5 : Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης:

8. Σε μονομερή εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης.

Άρθρο 5 : Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας:

8. Σε μονομερή εξάλειψη υποθήκης και προσημείωση υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης.

Προσθήκη της περίπτωσης της μονομερούς εξάλειψης προσημείωσης.
Άρθρο 6 : Ειδικά Θέματα

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο φορολογούμενος, αντί του πιστοποιητικού, δύναται να υποβάλει τις πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. των πέντε (5) προηγουμένων ετών, από τις οποίες προκύπτει ότι το ακίνητο περιλαμβάνεται στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α., ή την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, κατά περίπτωση.

Άρθρο 6 : Ειδικά Θέματα

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο φορολογούμενος, αντί του πιστοποιητικού, δύναται να υποβάλει τις πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. των πέντε (5) προηγουμένων ετών, από τις οποίες προκύπτει ότι το ακίνητο περιλαμβάνεται στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Άλλως υποβάλλει την αίτηση του υποδείγματος 3 και χορηγείται το πιστοποιητικό του υποδείγματος 4, εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.

Προσθήκη νέας παρ.2 και επαναρίθμηση των παρ. 3, 4 και 5 της Α.1008/2021 σε 4,5 και 6 στην Α.1106/2021 αντίστοιχα:

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση με την οποία εντέλλεται η Δ.Ο.Υ. να χορηγήσει πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. χωρίς υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος φόρου και ρύθμισης του φόρου από τον φορολογούμενο, ο τελευταίος υποβάλλει την αίτηση του υποδείγματος 3 με επισυναπτόμενη τη δικαστική απόφαση και χορηγείται το πιστοποιητικό του υποδείγματος 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκδοση δικαστικής απόφασης, με την οποία εντέλλεται η Δ.Ο.Υ. να χορηγήσει πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. χωρίς υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος φόρου και ρύθμισης του φόρου από τον φορολογούμενο

Άρθρο 6 : Ειδικά Θέματα

6. Αυτός που αποδέχεται ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο καταδικάστηκε σε δήλωση βουλήσεως, πριν από την αποδοχή, απαιτείται να υποβάλει κυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. του φυσικού ή νομικού προσώπου, που καταδικάστηκε. Η δικαστική απόφαση θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβόλαιο αντί του πιστοποιητικού.

Άρθρο 6 : Ειδικά Θέματα

7. Για ακίνητο που αποκτήθηκε από αναδασμό εντός της πενταετίας για την οποία απαιτείται το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., το πιστοποιητικό εκδίδεται τόσο για το μετά τον αναδασμό αποκτηθέν ακίνητο όσο και για την προσφερθείσα στον αναδασμό προηγούμενη ιδιοκτησία.

8. Κατά τη διάσπαση ή συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν. 4601/2019, το πιστοποιητικό προσαρτάται είτε στη σύμβαση διάσπασης ή συγχώνευσης, κατά περίπτωση, εφόσον περιγράφονται σε αυτήν τα ακίνητα, είτε στην έκθεση που περιέχει τα στοιχεία των δικαιωμάτων και την ταυτότητα των ακινήτων κατά τη μεταγραφή της.

Η παρ.6 του άρ.6 Α.1008/2021 καταργείται και το περιεχόμενό της ρυθμίζεται στην περ.1 του άρ.5 της Α.1106/2021.

Εισάγονται νέες παρ. 7 και 8 για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν από αναδασμό καθώς και για τις περιπτώσεις διάσπασης ή συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν. 4601/2019.

Άρθρο 7 : Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από έλεγχο

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εκδοθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μετά από έλεγχο ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ή για μέρος αυτής, αρμόδιος για τη χορήγηση πιστοποιητικού του έτους αυτού για δικαίωμα επί ακινήτου, το οποίο περιλαμβάνεται στην οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, είναι ο προϊστάμενος που είναι αρμόδιος για την έκδοση αυτής, μετά από αίτηση του φορολογουμένου. Η αυτή διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα στοιχεία του ακινήτου, κατόπιν ελέγχου, δεν διαφοροποιούνται των δηλωθέντων. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το τμήμα Ελέγχου.

Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης καθώς και του πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 5.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για ακίνητο, για το οποίο ζητείται το πιστοποιητικό δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος για όλα τα έτη, για τα έτη αυτά το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα και στις ανωτέρω περιπτώσεις, στις οποίες έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά από έλεγχο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού σε αυτές απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον φορολογούμενο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 6. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 7.

Άρθρο 7 : Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από έλεγχο

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εκδοθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μετά από έλεγχο ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ή για μέρος αυτής, αρμόδιος για τη χορήγηση πιστοποιητικού του έτους αυτού για δικαίωμα επί ακινήτου, το οποίο περιλαμβάνεται στην οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, είναι ο προϊστάμενος που είναι αρμόδιος για την έκδοση αυτής, μετά από αίτηση του φορολογουμένου. Η αυτή διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα στοιχεία του ακινήτου, κατόπιν ελέγχου, δεν διαφοροποιούνται των δηλωθέντων. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το τμήμα Ελέγχου. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης καθώς και του πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 5.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα και στις περιπτώσεις, στις οποίες έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά από έλεγχο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον φορολογούμενο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 6. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 7.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για ακίνητο, για το οποίο ζητείται το πιστοποιητικό δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος για όλα τα έτη, για τα έτη αυτά το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ..

Αναδιατύπωση
Άρθρο 8 : Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής, υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 ή σύμφωνα με το υπόδειγμα 8, προκειμένου για κληρονόμο ή σύνδικο πτώχευσης ή εκκαθαριστή νομικού προσώπου ή εκτελεστή διαθήκης ή εκκαθαριστή κληρονομιάς.

Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό αυτό ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

 

Άρθρο 8 : Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής, υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το υπόδειγμα 3.

Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό αυτό ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

Αλλαγή στα υποδείγματα με ενοποίησή τους..
Άρθρο 8 : Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις

4. γ) Μετά τη συμπλήρωση του πίνακα υπολογισμού καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α. συντάσσεται και εκδίδεται το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α’ του ν. 4174/2013 σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 16. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται τα στοιχεία του συμβολαιογράφου που θα προβεί στην απόδοση των φόρων, το σύνολο του επιμεριστικά αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α., το υπόλοιπο ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για καταβολή και η ταυτότητα οφειλής. Στο πιστοποιητικό που εκδίδεται επισυνάπτεται ο πίνακας υπολογισμού καταβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ως αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Άρθρο 8 : Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις

4. γ) Μετά τη συμπλήρωση του πίνακα υπολογισμού καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α. συντάσσεται και εκδίδεται το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α’ του ν. 4174/2013 σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 13. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται τα στοιχεία του συμβολαιογράφου που θα προβεί στην απόδοση των φόρων, το σύνολο του επιμεριστικά αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α., το υπόλοιπο ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για καταβολή και η ταυτότητα οφειλής. Στο πιστοποιητικό που εκδίδεται επισυνάπτεται ο πίνακας υπολογισμού καταβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ως αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος ζητά την έκδοση πιστοποιητικού με τη διαδικασία αυτή για περισσότερους του ενός Α.Τ.ΑΚ., τότε αυτό χορηγείται συνολικά για όλα τα ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα και με την προϋπόθεση ότι αυτά μεταβιβάζονται με το ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο. Στις περιπτώσεις αυτές επισυνάπτονται οι Πίνακες των ακινήτων, υπογεγραμμένοι από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

 

Προσθήκη δευτέρου εδαφίου στην περ. γ) της παρ.4 του άρ.8 για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος ζητά την έκδοση πιστοποιητικού με τη διαδικασία της παρ.4 του άρ.8 για περισσότερους του ενός Α.Τ.ΑΚ. που χορηγείται συνολικά για όλα τα ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα και με την προϋπόθεση ότι αυτά μεταβιβάζονται με το ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Άρθρο 8 : Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις

5. Η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού αλλά δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις βεβαιώσεις οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ. και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, βάσει του άρθρου 41 του ν. 4756/2020.

Άρθρο 8 : Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις

5. Η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού αλλά δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις βεβαιώσεις οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ. και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, βάσει του άρθρου 41 του ν. 4756/2020. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η καταβολή του συνολικά αναγραφόμενου στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Προσθήκη τελευταίου εδαφίου στην παρ.5 του άρ.8 ότι απαιτείται η καταβολή του συνολικά αναγραφόμενου στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ποσού για την περίπτωση της παρ.5.
Άρθρο 9

1. Για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των υπεύθυνων δηλώσεων, και λήψης πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.ΙΑ., στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή ή λήψη αυτών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1137/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. Οι αιτήσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά φυλάσσονται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ

Άρθρο 9

1. Για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και λήψης πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.ΙΑ., στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή ή λήψη αυτών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α 1137/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. Οι αιτήσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά φυλάσσονται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.

Διαγράφεται η περίπτωση των υπευθύνων δηλώσεων στο α΄εδάφιο.

Σημειώνεται ως γενική παρατήρηση ότι μειώνεται από 17 σε 13 το πλήθος των Υποδειγμάτων και επανακαθορίζεται το περιεχόμενό τους όπως αυτά προσαρτώνται στην υπ’ αριθ. Α.1106/2021 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 23/2021 – Νέα Υ.Α. για Ασφαλιστική Ενημερότητα

ΘΕΜΑ: «2η Τροποποίηση–συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α. “Διαδικασία χορήγησης και περιε-χόμενο του αποδεικτικού  Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ”»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε με την παρούσα προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθμ. οικ. 20746/19-4-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1586), με την οποία για 2η φορά τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Β’ 1559), που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του ν. 4611/2019 (Β’ 73) και ειδικότερα τροποποιήθηκε το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-04-2020 Υ.Α..

Υπενθυμίζεται, ότι η πρώτη τροποποίηση είχε λάβει χώρα με την υπ’ αριθμ. 46/04-01-2021 (Β’ 3) Υ.Α., για την οποία εξεδόθη η εγκύκλιος 1/2021 του Συλλόγου. 

 Η ισχύς της σχετικής αποφάσεως άρχεται στις 19-04-2021, ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.

Οι νέες τροποποιήσεις είναι οι εξής:

 1. Με το άρθρο 1 της νέας υπουργικής απόφασης (Υ.Α. οικ.), ορίζεται η αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α., στο οποίο αναφέρονται οι απαλλαγές – εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, ως εξής : «Το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκτός των Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Διαδημοτικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, το Δημόσιο άλλων Κρατών, οι Διεθνείς Οργανισμοί καθώς και τα ιδρύματα που είχαν συσταθεί με τον ν. 2039/1939 (Α’ 455) και συνιστώνται με τις διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών – Σχολαζουσών Περιουσιών (ν. 4182/2013 Α’ 185)».
 2. Με το άρθρ. 2 της νέας Υ.Α. ορίζεται, ότι καταργείται η παρ. 20 του άρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α. ως ίσχυε, ήτοι ότι καταργείται η εξαίρεση που είχε επιχειρηθεί να εισαχθεί με την υπ’ αριθμ. 46/04-1-2021 (Β΄3) Υ.Α. και όριζε, ότι «20. Για διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτων, σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή τροποποίηση αυτών, εφόσον τουλάχιστον ένας από τους συμβαλλόμενους στις ως άνω πράξεις είναι το Ελληνικό Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης – θα αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης και όχι μεγαλύτερης κατά ποσοστό 10% της αξίας του εμπράγματου δικαιώματος που είχε, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβαση ακινήτων».  Για την καταργηθείσα διάταξη είχαμε επισημάνει με την υπ’ αριθμ. 1/2021 εγκύκλιό μας, ότι δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, ως μη ερειδόμενη σε καμία διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

Εξ αφορμής της εκδόσεως της νέας Υ.Α., επισημαίνεται για μια ακόμη φορά, ότι οι πράξεις και οι συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση ΑΑΕ ορίζονται ρητώς και αποκλειστικώς στο άρθρ. 23 του ν. 4611/2019, όπως ισχύει και στο άρθρ. 1 της άνω υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α.. 

Μεταξύ των πράξεων αυτών, περιοριστικώς αναφέρονται στα ακίνητα οι εξής πράξεις:

Α. «Για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς από τον πωλητή, τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, […]» (άρθρ. 23 περ. στ’) του ν. 4611/2019, όπως ισχύει και άρθρ. 1 περ. 6 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α.) και

Β. « Για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, με την επιφύλαξη του άρθρου 25» (άρθρ. 23 περ. ζ’) ν. 4611/2019, όπως ισχύει και άρθρ. 1 περ. 7 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α.).

 Η διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτων, η σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή η τροποποίηση αυτών, ΔΕΝ συνιστούν κατά το ν. 4611/2019 όπως ισχύει και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα και ισχύουσα υπ’ αριθμ. 15435/913/16-4-2020  υπουργική απόφαση, πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 22-2021 – Νέος τρόπος υποβολής Δ2 στο Δήμο Αθηναίων για δικαιώματα από επιγενόμενες πράξεις μετά την ανάρτηση

ΘΕΜΑ: «Νέος τρόπος υποβολής Δήλωσης (Δ.2) του Ν. 2308/1995 για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις μετά την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολο-γικών Στοιχείων (άρθρ. 5 παρ. 3 του Ν. 2308/1995) στο Δήμο Αθηναίων»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το με αριθμ. πρωτ. οικ. ΝΔ 1590/2115679 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με το οποίο από την Τρίτη 27 Απριλίου 2021 αλλάζει προσωρινά, αποκλειστικά και μόνο για τα ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, ο τρόπος υποβολής Δηλώσεων (Δ2) του Ν. 2308/1995 δυνάμει του άρθρ. 5 παρ. 3 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις, ως ακολούθως:

Οι δηλώσεις Ν. 2308/1995, θα υποβάλλονται στο www.ktimatologio.gr μαζί με την πράξη και το τοπογραφικό διάγραμμα σε σαρωμένη μορφή (αν αυτό έχει επισυναφθεί στη μεταγραπτέα ή εγγραπτέα πράξη κατά την ισχύουσα νομοθεσία).

Στη συνέχεια, και αφού προηγουμένως καταβληθεί από τον πολίτη το πάγιο τέλος κτηματογράφησης μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, θα εμφανίζεται η υποβληθείσα δήλωση (Προεπισκόπηση) και θα εκδίδεται το έντυπο «Επιτυχής υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης.» Προκειμένου να μεταγραφεί ή εγγραφεί η πράξη, θα προσκομίζεται στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών η πράξη και τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα μαζί με την εκτυπωμένη Προεπισκόπηση και εκτυπωμένο το παραπάνω έντυπο

Στην τελική προεπισκόπηση, που θα εκτυπωθεί, δεν θα πρέπει να εμφανίζεται το υδατογράφημα με την ένδειξη «προσωρινή καταχώριση δήλωσης», γιατί αυτό θασημαίνει ότι δεν έχει καταβληθεί το πάγιο τέλος κτηματογράφησης, όπως απαιτείται από τονόμο.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 18/2021 – Πλειστηριασμοί κινητών & ακινήτων κατ’ άρθρ. 83 Ν. 4690-2020

ΘΕΜΑ: «Πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων, όπως ρυθμίζονται στο άρθρ. 83 ν. 4490/31-03-2021 (ΦΕΚ 48 /31-3-2021 τεύχ. Α’)»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των με αριθμούς 15/02-04-2021 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 121/02-04-2021) και 16/06-04-2021 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 127/06-04-20021) Εγκυκλίων μας, επισημαίνουμε τα κάτωθι αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου περί διατάξεων για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, και ειδικότερα των παραγράφων 11-13 του αυτού άρθρου σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του αυτού άρθρου.

α. Το εδ. α’ της παρ. 11 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, σύμφωνα με το οποίο, πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από 07.11.2020 έως 13.5.2021 ματαιώνονται,  αφορά τους πλειστηριασμούς που ματαιώνονται για πρώτη φορά.

β. Σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 11 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, πλειστηριασμοί που έχουν προσδιοριστεί να διεξαχθούν μετά την 13-05-2021 ματαιώνονται ΑΝ ο χρόνος διεξαγωγής τους δεν αρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 2 ΚΠολΔ (ήτοι 60 ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της ανακοπής) και την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 6 ΚΠολΔ (ήτοι 60 ημέρες από την συζήτηση της ανακοπής). Για τους πλειστηριασμούς αυτούς ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού με την τήρηση του άρθρ. 973 ΚΠολΔ, ήτοι 2 έως 3 μήνες από την ημέρα της δήλωσης.

γ. Όσον αφορά την παρ. 12 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, σύμφωνα με την οποία, οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει εντός του χρονικού  διαστήματος της αναστολής, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού με την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή, επισημαίνεται ότι είναι δυνατόν να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού και πριν την 16η.07.2021, κατόπιν δήλωσης συνέχισης, εφόσον μέχρι την 16η.07.2021 επαρκεί η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρ. 966 ΚΠολΔ.

δ.         Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται σύμφωνα με το άρθρ. 973, την παρ. 4 του άρθρ. 1006 και την παρ. 4 του άρθρ. 1011Α ΚΠολΔ, ήτοι οι πλειστηριασμοί που έχουν οριστεί να διεξαχθούν κατόπιν δήλωσης συνέχισης έως την 13-05-2021, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στην διάταξη αυτή, δηλ. για κινητά/ακίνητα 2 έως 3 μήνες από τη δήλωση συνέχισης και για πλοία/αεροσκάφη η πρώτη εργάσιμη Τετάρτη μετά παρόδου 20 ημερών από τη δήλωση συνέχισης.

Στην ανωτέρω ειδική διάταξη ρητώς ορίζεται ότι είναι δυνατόν να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού και πριν την 16.07.2021, κατόπιν δήλωσης συνέχισης, εφόσον επαρκούν οι προθεσμίες που προβλέπονται κατά περίπτωση στα άρθρα 973 και 1011Α ΚΠολΔ.

ε.  Στην παράγραφο 1 περ. α) του άρθρου 83 του ανωτέρου νόμου  ορίζεται ότι οι προθεσμίες που ανεστάλησαν κατά το χρονικό διάστημα από 07-11-2020 έως την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, η οποία είναι η 06η-04-2021, δεν υπολογίζονται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξωδίκων πράξεων καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον –μεταξύ άλλων– και των συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού. Μετά τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, ήτοι μετά την 06η-04-2021 οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία. Οι προθεσμίες αυτές που ανεστάλησαν κατά τα ανωτέρω, ΔΕΝ συμπληρώνονται εάν δεν παρέλθουν επιπλέον 10 ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους.

Η διάταξη αυτή, αφορά και έχει εφαρμογή κυρίως σε πράξεις της μετά την κατάσχεση προδικασίας του πλειστηριασμού, οι οποίες δεν  έχουν λάβει χώρα μέχρι την 07η-11-2020 ενώπιον συμβολαιογράφου.  Ενδεικτικώς αναφέρουμε εν προκειμένω την προθεσμία των οκτώ ημερών του άρθρ. 955 παρ. 2 ΚΠολΔ, από την ημέρα της περάτωσης της κατάσχεσης των κινητών για την κατάθεση από τον δικαστικό επιμελητή στον συμβολαιογράφο του εκτελεστού τίτλου και των λοιπών εγγράφων. Παράδειγμα: Αν η περάτωση της κατάσχεσης είχε γίνει την 03η -11-2020 τότε, έως την 07η-11-2020 είχαν «τρέξει» τέσσερις ημέρες από την τασσόμενη οκταήμερη προθεσμία του άρθρ. 955 παρ. 2 . Το υπόλοιπο της οκταήμερης προθεσμίας ξεκινά να «τρέχει» από την 06-04-2021 και σε αυτήν προστίθεται το χρονικό διάστημα των 10 ημερών που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρ. 83 του   ν. 4790/2021.

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται και η προθεσμία των δέκα ημερών του άρθρ. 995 παρ. 4 ΚΠολΔ για την κατάσχεση των ακινήτων.

Αντιστοίχως υπολογίζονται οι προθεσμίες του άρθρ. 995 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπου προβλέπεται προθεσμία πέντε ημερών από την περάτωση της κατάσχεσης των ακινήτων  για  την επίδοση από τον δικαστικό επιμελητή στον υποθηκοφύλακα του αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης.

Οι  βάσει των κατασχέσεων αυτών πλειστηριασμοί θα έχουν προσδιοριστεί μετά πάροδο 7 μηνών από της ημερομηνίας της κατασχέσεως ήτοι μετά την 13-05-2021, οπότε λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 11 του άρθρ. 83 του ν. 4790/2021 (ιδ. ανωτέρω υπό στοιχ. β).

Επίσης, η διάταξη αυτή της παραγράφου 1 περ. α) του άρθρ. 83 του ν. 4790/2021 περί των αναστολών εφαρμόζεται και στην περίπτωση του άρθρ. 972 ΚΠολΔ, όπου ορίζεται η δεκαπενθήμερη προθεσμία της αναγγελίας των δανειστών μετά τον πλειστηριασμό. Παράδειγμα: Σε περίπτωση που η δεκαπενθήμερη αυτή προθεσμία ανεστάλη κατά την 07-11-2020, συνεχίζει να «τρέχει» μετά την 06η-04-2021 και στο υπόλοιπο της προθεσμίας αυτής προστίθεται η προθεσμία των 10 ημερών του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 περ. α) του άρθρ. 83 του ν. 4790/2021.

Σημειώνεται ότι:

Οι ανωτέρω διατάξεις αναφέρονται στη διενέργεια πλειστηριασμών. Λοιπές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης επιτρέπονται.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 17/2021 – Κτίσματα προ 1955 – Ν. 4495-2017

ΘΕΜΑ: Κτίσματα που υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ. και εφαρμογή του Ν. 4495/2017

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια σχετικών ερωτήσεων συναδέλφων διευκρινίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρ. 23 παρ. 1 περ. δ’ Ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) ως ισχύει, κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο αν προϋφίσταται του β.δ. της 9.8.1955 ή εξαιρέθηκε με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 ή εξαιρέθηκε οριστικά, σύμφωνα με διατάξεις ρύθμισης, τακτοποίησης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων.

Σύμφωνα δε με το άρθρ. 82 παρ. 2 περ. α’ Ν. 4495/2017 ως ισχύει, από τις διατάξεις της παρ. 1 του αυτού άρθρου (η οποία αναφέρεται στην απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις) εξαιρούνται τα ακίνητα στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις που υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ..

Επομένως, για τα κτίσματα που υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ., δεν είναι υποχρεωτική η υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, ήτοι δεν απαιτείται η «τακτοποίησή» τους, διότι είναι νόμιμα και τεκμαίρεται για την ανάγκη εφαρμογής του Ν.4495/2017 ότι έχουν οικοδομηθεί νομίμως.

Συνεπώς, για ακίνητα που υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ. και βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού δεν απαιτείται η βεβαίωση του μηχανικού του άρθρ. 83 Ν. 4495/2017 να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του αυτού άρθρου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 16/2021 – Συμπληρωματική της 15/2021 Εγκυκλίου ΣΕΣΣΕ — Πλειστηριασμοί κινητών & ακινήτων κατ’ άρθρ.83 Ν. 4790/2021

ΘΕΜΑ: «Πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων, όπως ρυθμίζονται στο άρθρ. 83 ν. 4490/2021 (Α΄ 48 /31-3-2021)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 15/02-04-2021 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 121/02-04-2021) Εγκυκλίου μας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 475/2021 ανακοίνωση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1308), επισημαίνουμε τα κάτωθι αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 83 του ανωτέρω νόμου περί διατάξεων για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, και ειδικότερα των παραγράφων 11-13 του ανωτέρω άρθρου σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του αυτού άρθρου.

Α. Σύμφωνα με το εδ. α’ της παρ. 11 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρα έως τις 13-05-2021 ματαιώνονται.

Ειδικότερα, για τους πλειστηριασμούς που έχουν ματαιωθεί από τις 7.11.2020 έως τις 13.5.2021, με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος, στο εδ. β΄ της παρ. 11 του άρθρ. 83 Ν. 4490/2021, ορίζεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι και την 30.4.2021 και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρ. 954 και την παρ. 2 του άρθρ. 993 ΚΠολΔ, νέα ημέρα πλειστηριασμού μετά την 16η.7.2021, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρ. 954, του άρθρ. 973, της παρ. 2 του άρθρ. 993 ΚΠολΔ, της παρ. 2 του άρθρ. 1011Α ΚΠολΔ ή της ειδικής νομοθεσίας, ιδίως του ν.δ. 17/ 13.8.1923 (Α’ 224).

Επομένως, ο επισπεύδων μπορεί μέχρι της 30.04.2021 να προβεί σε δήλωση προσδιορισμού νέου πλειστηριασμού, τηρώντας τις εξής προθεσμίες:

1) Εάν η προθεσμία των 45 ημερών για την άσκηση ανακοπής κατά των προγενέστερων του πλειστηριασμού πράξεων είχε παρέλθει πριν την 7/11/2020, ή είχε ασκηθεί ανακοπή αλλά αυτή συζητήθηκε, τότε ο επισπεύδων δικαιούται να ορίσει νέα ημερομηνία πλειστηριασμού τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρ. 973 ΚΠολΔ και πριν την 16η Ιουλίου 2021. Αυτό σημαίνει ότι –στην περίπτωση αυτή– εάν ο επισπεύδων δώσει εντολή λ.χ. στις 12/4, ο πλειστηριασμός μπορεί να προσδιοριστεί και στις 13/6/2021.

2) Σε κάθε άλλη περίπτωση ο επισπεύδων δύναται να ορίσει νέο πλειστηριασμό ήτοι την 16.07.2021 κατά παρέκκλιση των προθεσμιών του άρθρ. 973 ΚΠολΔ.

Β. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρ. 84 του ανωτέρω νόμου, πλειστηριασμοί που έχουν προσδιοριστεί να διεξαχθούν μετά την 13.05.2021 ματαιώνονται ΑΝ ο χρόνος διεξαγωγής τους δεν αρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 2 ΚΠολΔ και την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 6 ΚΠολΔ, δηλαδή των 60 και 60 ημερών αντιστοίχως.

Για τους πλειστηριασμούς αυτούς ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού, με την τήρηση της προθεσμίας του άρθρ. 973 ΚΠολΔ, ήτοι 2 έως 3 μήνες από την ημέρα της δήλωσης.

Γ. Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρ. 83 του ανωτέρω νόμου, οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει εντός του χρονικού διαστήματος από τις 7.11.2020 έως και την 13.5.2021, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού με την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή.

Στην ανωτέρω ειδική διάταξη υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι είναι δυνατόν να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού και πριν την 16.07.2021, κατόπιν δήλωσης συνέχισης, εφόσον επαρκεί η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρ. 966 ΚΠολΔ.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/2021 ΚΥΑ απόφαση, με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1308/03.04.2021) δεν αναστέλλονται οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας παρέπεται ότι από την ημερομηνία ισχύος της ανωτέρω απόφασης 06.04.2021 (άρθρ. 14 ΚΥΑ ειδικώς ως προς το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρ. 1 της ΚΥΑ), δύνανται να περαιώνονται οι μετά την διενέργεια του πλειστηριασμού εκκρεμείς πράξεις εκτέλεσης (π.χ. έκδοση περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, σύνταξη και επίδοση πίνακα κατάταξης, εξόφληση δανειστών κ.λπ.).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής-15-2021-ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ_ΑΝΑΣΤΟΛΗ_ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ

 

 ΘΕΜΑ: «Ν.4790/2021: διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι με τα άρ.83 και 86 Ν.4790/2021 (Α΄48/31.03.2021) με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα», εισάγονται διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 αντίστοιχα.

Α. Ειδικότερα στις παρ.11 επ. του άρ.83 Ν.4790/2021 [Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης] ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στους πλειστηριασμούς.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ.11 του άρ.83 του ανωτέρω νόμου:

 1. Πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη, (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας έως τις 13.5.2021 ματαιώνονται.

Για τους πλειστηριασμούς που έχουν ματαιωθεί από τις 7.11.2020 έως τις 13.5.2021, με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος ορίζεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ.1, την περ.γ’ της παρ.2 του άρθρου 954 και την παρ.2 του άρθρου 993 ΚΠολΔ, νέα ημέρα πλειστηριασμού μετά την 16η.7.2021, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών της περ. ε’ της παρ.2 του άρθρου 954, του άρθρου 973, της παρ.2 του άρθρου 993 ΚΠολΔ, της παρ.2 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ ή της ειδικής νομοθεσίας, ιδίως του ν.δ. 17/ 13.8.1923 (Α’ 224), εκτός αν πριν από την έναρξη της αναστολής των προθεσμιών, ήτοι την 7η.11.2020, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, είχαν παρέλθει άπρακτες οι προθεσμίες του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 934 ΚΠολΔ ή είχε συζητηθεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή, οπότε η νέα ημέρα πλειστηριασμού ορίζεται τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ, ακόμη και πριν την 16η.7.2021.

Αν ο επισπεύδων δεν προσδιορίσει νέα ημέρα πλειστηριασμού εντός της άνω προθεσμίας, τότε κάθε δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη, η οποία στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο, αφού επιδώσει σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, επιταγή προς εκτέλεση, μπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασμό, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να διενεργηθεί πριν την 16η.7.2021 για την περίπτωση αυτή.

Προκειμένου για πλειστηριασμούς κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90), ισχύουν οι εκεί προβλεπόμενες διατάξεις, ο δε πλειστηριασμός ορίζεται επίσης σε νέα ημερομηνία μετά την 13η.5.2021.

Πλειστηριασμοί που έχουν προσδιορισθεί να διεξαχθούν μετά την 13η.5.2021, ματαιώνονται, αν ο χρόνος μέχρι τη διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔ και την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής κατά την παρ. 6 του αυτού άρθρου. Η νέα ημέρα διεξαγωγής των πλειστηριασμών αυτών ορίζεται τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ.

 1. Στις περιπτώσεις ορισμού ημέρας πλειστηριασμού κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει, έστω και μερικώς, εντός του χρονικού διαστήματος από τις 7.11.2020 έως και τις 13.5.2021, ο πλειστηριασμός ματαιώνεται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού ακόμη και πριν την 16η.7.2021, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.
 2. Οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται, σύμφωνα με το άρθρο 973, την παρ. 4 του άρθρου 1006 και την παρ. 4 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ, με ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής έως την 13η.5.2021, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού ακόμη και πριν την 16η.7.2021, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή.
 3. Για το χρονικό διάστημα από τις 7.11.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας.
 4. Από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας επιτρέπονται όλες ανεξαιρέτως οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014 και στο άρθρο 14α του ν. 3429/2005 και υπολογίζονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.
 5. Οι παρ. 1, 6, 7 και 9 έως 13 [του άρ.83] ισχύουν από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας έως τις 30.6.2021, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παρ. 11, 12 και 13.
 6. Οι παρ. 2 έως 5 και 8 [του άρ.83] ισχύουν από 1.4.2021 έως 30.6.2021.

Β. Με το άρ.86 εισάγονται ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορω-νοϊού COVID – 19, οι οποίες έχουν ως εξής:

Άρθρο 86

Ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19

 1. Σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και βρίσκεται στην Ελλάδα και χαρακτηρίζονται ως πληγέντες κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3, και επιπλέον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4, αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 31η.5.2021, η διενέργεια:

(α) κατάσχεσης,

(β) πλειστηριασμού, και

(γ) αναγκαστικής εκτέλεσης

για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου με βάση την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης κατά το άρθρο 943 και την παρ. 2 του άρθρου 1005 ΚΠολΔ, επί της κύριας κατοικίας των ανωτέρω φυσικών προσώπων.

Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Η ως άνω αναστολή δεν εμποδίζει την επιδίκαση απαιτήσεων, την έκδοση διαταγής πληρωμής, την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση (άρθρο 924 ΚΠολΔ), καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

 1. Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν είτε τα ίδια είτε ο/η σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19.§ 3.
 2. Eιδικότερα πληγέντες θεωρούνται:

α) εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

αα) για ποσά έως χίλια (1.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του δέκα τοις εκατό (10%),

αβ) για ποσά από χίλια και ένα λεπτό (1.000,01) του ευρώ και μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%),

αγ) για ποσά μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%), όπως οι αποδοχές των υποπερ. αα’ ως αγ’ δηλώνονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη.

β) ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.,

γ) άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις,

δ) φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις,

ε) εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, και σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης,

στ) φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή τον Μηχανισμό «Συνεργασία», σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

 1. Πέραν των προϋποθέσεων της παρ. 3, ο αιτών πρέπει σωρευτικά να πληροί και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) Η αξία της κύριας κατοικίας σύμφωνα με την παρ. 5 να μην υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.

β) Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο ή συμβίο ή συμβία και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία (3) εξαρτώμενα μέλη.

γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου, του/της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής, για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, να μην υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του αλλοδαπού νομίσματος με το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της αναστολής.

ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του ή της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

στ) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ.

 1. Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του φυσικού προσώπου, ως αξία του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία, καθώς και ως αξία της λοιπής περιουσίας, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 (Α’ 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. Αν το φυσικό πρόσωπο έχει κατ’ ιδανικό μερίδιο πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία στην κύρια κατοικία του, κρίσιμη για την επιλεξιμότητά του είναι η αξία της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας.
 2. Στα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην αναστολή του παρόντος, η πλήρωση των κριτηρίων πιστοποιείται δυνάμει σχετικής βεβαίωσης πληγέντος, η οποία χορηγείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται η αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου-χρήστη με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet). Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται άδεια του φυσικού προσώπου – δικαιούχου προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και άλλων δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος. Επίσης συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) για τον αιτούντα, τον/τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
 3. Σε φυσικά πρόσωπα που είχαν υποβάλλει αίτηση στο πλαίσιο των άρθρων 71 έως 83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και είχαν κριθεί επιλέξιμα, η βεβαίωση της παρ. 6 εκδίδεται άμεσα από την ψηφιακή πλατφόρμα.
 4. Σε περίπτωση επικείμενου πλειστηριασμού και προκειμένου να εφαρμοστεί η αναστολή της παρ. 1, η βεβαίωση της παρ. 6 πρέπει να κοινοποιηθεί από το φυσικό πρόσωπο προς τον επισπεύδοντα δανειστή το αργότερο την δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα προ της ημερομηνίας διενέργειας του πλειστηριασμού. Σε κάθε περίπτωση, η προαναφερόμενη βεβαίωση γνωστοποιείται στα όργανα της εκτέλεσης βάσει του άρθρου 939 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 5. Οι ρυθμίσεις του παρόντος, αναφορικά με το επιτρεπτό και τις προϋποθέσεις των πράξεων εκτέλεσης, είναι ειδικότερες σε σχέση με τις παρ. 11, 12 και 13 του άρθρου 83. Οι πλειστηριασμοί που ματαιώνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι δεν διενεργήθηκαν και συνεχίζονται κατά τις γενικές διατάξεις.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής-14-2021-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ_ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ: «Ερμηνευτική διάταξη για κληρονόμους που ενηλικιώνονται»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρ.35 Ν.4786/2021 (Α΄43) με τίτλο «Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», εισάγεται ερμηνευτική διάταξη για κληρονόμους που ενηλικιώνονται.

Ειδικότερα το άρ.35 Ν.4786/2021 έχει ως εξής:

Άρθρο 35

Ερμηνευτική διάταξη για κληρονόμους που ενηλικιώνονται

Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 1912 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α΄ 164), ο κληρονόμος που ενηλικιώνεται δικαιούται εντός της ετήσιας προθεσμίας του άρθρου 1912 ΑΚ να αποποιηθεί την κληρονομία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συλλόγου 4/2021 – Η νόμιμη διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: «Η νόμιμη διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους στην Ελλάδα μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Η.Β. από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Οι εκδοθείσες οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιωμάτων διαμονής πολιτών του Η.Β. και των μελών των οικογενειών τους στην Ε.Ε. μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε.»

            Με τη Συμφωνία Αποχώρησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου αποφασίστηκε η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και έτσι το Ηνωμένο Βασίλειο κατέστη «τρίτη χώρα». Ημερομηνία αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. ήταν η 1η Φεβρουαρίου 2020, ενώ ορίστηκε και μεταβατική περίοδος έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, κατά την οποία (μεταβατική περίοδο) οι πολίτες του Η.Β. αντιμετωπίζονταν ως πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., με δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης κ.λπ..  Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, όσον αφορά την μετακίνηση και την εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε. στα κράτη μέλη της Ενώσεως (ιδ. και κατωτέρω). Με την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων στη Σ.Α. μερών για την μεταξύ τους σχέση μετά την αποχώρηση, ετέθη σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021 η Συμφωνία Αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε..

            Το Μέρος II της Συμφωνίας Αποχώρησης (Σ.Α.), αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών και ειδικότερα, το κεφάλαιο I του δευτέρου μέρους (Μέρος II) της Σ.Α. αναφέρεται στα δικαιώματα διαμονής και τα έγγραφα διαμονής. Με τη Σ.Α. έγινε προσπάθεια να ωφεληθούν της Συμφωνίας οι πολίτες του Η.Β. που έχουν ασκήσει δικαίωμα διαμονής σε κράτος υποδοχής της Ε.Ε., σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, και συνεχίζουν να το πράττουν μετά τη λήξη της, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους ανεξαρτήτως ιθαγένειας. Τα πρόσωπα αυτά απολαμβάνουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στη Σ.Α. εκτός αν παύσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις. Τα δικαιώματα αυτά αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τα κεκτημένα δικαιώματα βάσει της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών της Ε.Ε. και των μελών της οικογένειάς τους διότι στόχος ήταν να διασφαλιστούν οι επιλογές ζωής των πολιτών της Ε.Ε. στο Η.Β. και των πολιτών του Η.Β. στα κράτη-μέλη της Ε.Ε..

            Η Σ.Α. προβλέπει τη χορήγηση ειδικού εγγράφου για το νέο καθεστώς διαμονής των προσώπων. Η Ελλάδα επέλεξε το «δηλωτικό» σύστημα έκδοσης εγγράφου διαμονής, σύμφωνα με το άρθρ. 18 παρ. 4 της Σ.Α., με το οποίο αναγνωρίζεται το δικαίωμα διαμονής στους πολίτες του Η.Β. και στα μέλη της οικογενείας τους που διαμένουν στην Ελλάδα, εν αντιθέσει με το «συστατικό» σύστημα όπου οι πολίτες του Η.Β. καλούνται να συστήσουν εξ αρχής το δικαίωμα διαμονής με απόδειξη όλων των προϋποθέσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2004/38/ΕΚ.

Το άρθρ. 10 του ν. 4652/2020 (ΦΕΚ Α’ 9/23-01-2020, επισυναπτόμενο στο παρόν), με τον οποίο  ρυθμίστηκαν τα βασικά θέματα εθνικής αρμοδιότητας που προκύπτουν από τη θέση σε ισχύ της Σ.Α.,αναφέρεται στα δικαιώματα των πολιτών του Η.Β. και των μελών της οικογένειας αυτώνκαι περιλαμβάνει εξουσιοδοτικές διατάξεις για επιμέρους ζητήματα εφαρμογής. Ειδικότερα, αναφορικά με τη διαμονή των πολιτών του Η.Β. στην Ελλάδα, στην παράγραφο 1 του άρθρ. 10 του ν. 4652/2020 προβλέπονται τα εξής:

« Άρθρο 10

Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους μετά από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

1. α) Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δικαιώματα πολιτών) της Συμφωνίας, ιδίως του άρθρου 18 αυτής αναφορικά με τη διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα δικαιώματά τους.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου, δύνανται να καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές έκδοσης των εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους κατ’  εφαρμογή των ρυθμίσεων της Συμφωνίας Αποχώρησης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες, ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την εξέταση των εκκρεμών αιτημάτων».

            Η υπ’ αριθμ. 4000/1/113/14-10-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης & Ασύλου (ΦΕΚ Β’ 4610/19-10-2020,επισυναπτόμενο στο παρόν), εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρ. 10 του ν. 4652/2020, αφενός καθορίζει τις αρμόδιες Αρχές έκδοσης των εγγράφων διαμονής των πολιτών του Η.Β. και των μελών της οικογενείας αυτών, αφετέρου ρυθμίζει ζητήματα εφαρμογής του Μέρους II («Δικαιώματα των Πολιτών») της Σ.Α..

            Τα νέα έγγραφα διαμονής εκδίδονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί της Ε.Ε. για τις άδειες διαμονής ενιαίου τύπου (ιδ. σχετικώς άρθρ. 1 παρ. 4 της προαναφερομένης Κ.Υ.Α. καθώς και άρθρ. 9, όπου αναφέρονται τα στοιχεία της άδειας διαμονής). Περιλαμβάνουν μνεία ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη Σ.Α., και ειδικότερα το άρθρ. 18 παρ. 4 αυτής, καθιστώντας σαφές το νέο καθεστώς διαμονής των προσώπων, το οποίο και διασφαλίζει τα κεκτημένα τους δικαιώματα.

            Η διάρκεια ισχύος των εγγράφων είναι δεκαετής ή πενταετής κατά τις διακρίσεις και με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικές διατάξεις (ιδ. σχετ. άρθρ. 1 παρ. 2 της προαναφερομένης Κ.Υ.Α.), ενώ προβλέπεται και “ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής” διάρκειας ενός έτους, η οποία χορηγείται στις εξαιρετικές περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρ. 8 της σχετικής Κ.Υ.Α..

            Οι πολίτες του Η.Β. και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι έχουν διαμείνει, σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε. στην Ελλάδα έως την 31-12-2020 και συνεχίζουν να διαμένουν, μπορούν να λάβουν το νέο αυτό έγγραφο, υποβάλλοντας αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 30-06-2021, όπως η προθεσμία αυτή  ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρ. 1 της  προαναφερομένης υπ’  αριθμ. 4000/1/113/14-10-2020 Κ.Υ.Α., συμφώνως δε και με τα οριζόμενα στο άρθρ. 18 της Σ.Α., όπου ορίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 6 μηνών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για πρόσωπα τα οποία διαμένουν στο κράτος υποδοχής πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

            Τα λοιπά άρθρα της Κ.Υ.Α. αναφέρονται σε θέματα ανανέωσης άδειας διαμονής, απόρριψη χορήγησης ή ανάκλησης αυτής, σε διαδικαστικές εγγυήσεις και τη μετάβαση στο νέο καθεστώς διαμονής.

            Με το με αριθμ. πρωτ. 507/2021 έγγραφο της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής – Γεν. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής – Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (επισυναπτόμενο στο παρόν), απευθυνόμενο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας και τις Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, εξεδόθησαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιωμάτων διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογενείας πολιτών Η.Β. σύμφωνα με την Σ.Α. του Η.Β. από την Ε.Ε., σε συνέχεια της δημοσιευθείσας προαναφερομένης Κ.Υ.Α..

            Στο έγγραφο αυτό, πέραν από τα αναφερόμενα στη Σ.Α. και το νομικό πλαίσιο-εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται, γίνεται αναφορά στους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι προστατεύονται από τη Σ.Α. ως μέλη οικογένειας πολίτη Η.Β. και διακρίνονται οι κατηγορίες των μελών οικογένειας και τα πρόσωπα της “ευρύτερης” οικογένειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράγραφος με την αρίθμηση “5.8” του με αριθμ. πρωτ. 507/2021 εγγράφου της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου γίνεται αναφορά στις μεταβατικές διατάξεις της υπ’ αριθμ.  4000/1/113/14-10-2020 ΚΥΑ σχετικά με την εξέταση των εκκρεμών αιτημάτων για τη χορήγηση εγγράφων διαμονής βάσει της Οδηγίας 2004/38, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να διατηρούν τα εν λόγω έγγραφα έως ότου αποκτήσουν τη νέα άδεια διαμονής βάσει Σ.Α..

            Ρητώς αναφέρεται στην  παράγραφο με την αρίθμηση “5.8” του με αριθμ. Πρωτ. 507/2021 προαναφερομένου εγγράφου: «Τα εκκρεμή έως τις 31-12-2020 αιτήματα πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογενείας πολίτη ΗΒ εξετάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 106/2007, βάσει των οποίων εκδίδονται και τα προβλεπόμενα έγγραφα. Τα εν λόγω έγγραφα δεν έχουν νομική βάση από 1η Ιανουαρίου 2021, οι κάτοχοί τους μπορούν, πάντως να τα διατηρούν έως 30-06-2021. Σημειώνεται ότι για τις εκκρεμείς αιτήσεις στις 31-12-2020 δεν είναι απαραίτητο να εκδοθεί έγγραφο βάσει του Π.Δ. 106/2007. Στους αιτούντες θα επιδίδεται αντίγραφο της απόφασης χορήγησης του εγγράφου διαμονής στην οποία θα αναγράφεται ότι ο κάτοχος διέμενε νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με το δίκαιο ΕΕ έως 31-12-2020. Η νέα άδεια διαμονής εκδίδεται με ισχύ από 01-01-2021. Εφόσον διαπιστώνεται, κατά την υποβολή της αίτησης, συνέχιση της διαμονής του ενδιαφερομένου πέραν της μεταβατικής περιόδου, η νέα άδεια διαμονής θα εκδίδεται, σε κάθε περίπτωση, με έναρξη  ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2021. Το παλαιό δελτίο διαμονής ή η παλιά άδεια διαμονής του αιτούντος θα παρακρατείται από την Υπηρεσία κατά τη στιγμή παράδοσης της νέας άδειας διαμονής».

            Συνεπώς, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, έως την 30-06-2021 η νόμιμη διαμονή των διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών του Η.Β. και των μελών της οικογενείας τους, αποδεικνύεται είτε από τη νέα άδεια διαμονής εφόσον αυτή έχει εκδοθεί είτε από την παλαιά άδεια διαμονής, είτε, σε περίπτωση εκκρεμούς αιτήσεως έως 31-12-2020, από το αντίγραφο της απόφασης χορήγησης του εγγράφου διαμονής στην οποία θα αναγράφεται ότι ο κάτοχος διέμενε νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με το δίκαιο Ε.Ε. έως 31-12-2020.

            Τέλος, επισημαίνεται ότι, με το άρθρ. 1. της παραγράφου 2 του ν. 4652/2020 προβλέπεται, ότι στους πολίτες του  Η.Β. και τα μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα μετά την 01.01.2021 και δεν καλύπτονται από τις ειδικές διατάξεις της Σ.Α. (μη δικαιούχοι της Σ.Α.), εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80) και άρα αντιμετωπίζονται ως πολίτες τρίτων χωρών.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης