Εγκύκλιος ΣΕΣΣΕ-21η-2023-Τροποποίηση & συμπλήρωση αποφάσεων Α.Α.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπό στοιχεία Α. 1151/31.10.2022 (Β’ 5603), Α. 1162/16.11.2022 (Β’ 5870) και Α. 1249/9.12.2021 (Β’ 5779) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτη-της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. Α.1066/2023 (Β΄3194/15.05.2023) απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι υπό στοιχεία Α. 1151/31.10.2022 (Β’ 5603), Α. 1162/16.11.2022 (Β’ 5870) και Α. 1249/9.12.2021 (Β’ 5779) απόφαση του ιδίου, με την προσθήκη νέου, ανά πε-ρίπτωση, υποδείγματος δήλωσης φόρου κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής πα-ροχής, το οποίο εκδίδεται μέσω της εφαρμογής myPROPERTY και χρησιμο-ποιείται υποχρεωτικά αντί του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001, ως ακολούθως:

α) Στις περιπτώσεις που με την υποβολή της δήλωσης δεν προκύπτει φόρος, το νέο υπόδειγμα εκδίδεται μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης.

β) Στις περιπτώσεις που με την υποβολή της δήλωσης προκύπτει φόρος, το νέο υπόδειγμα εκδίδεται μετά την εξόφληση του φόρου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπό στοιχεία Α. 1151/31.10.2022, Α. 1162/16.11.2022 και Α.1249/9.12.2021 αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Στην εν θέματι απόφαση επισυνάπτονται τέσσερα (4) υποδείγματα που απο-τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η συγκεκριμένη απόφαση ισχύει από την επόμενη εργάσιμη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από αύριο 16.05.2023.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής-19η08.05.2023ΑλλαγέςσύμφωναμετοΝ5036_2023_του_ Ν4987_2022 & Ν4611_2019

«Αλλαγές σύμφωνα με το Ν.5036/2023 του ν. 4987/2022 ως προς το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας – ΕΝΦΙΑ και του ν.4611/2019 ως προς την σύμμετρη ικανοποίηση οφειλών προς φορολογική διοίκηση & e-ΕΦΚΑ»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε σε Πίνακες την αποδελτίωση των αλλαγών που έλαβαν χώρα με το Ν.5036/2023 στο ν. 4987/2022 ως προς το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας – ΕΝΦΙΑ και στο ν.4611/2019 ως προς την σύμμετρη ικανοποίηση οφειλών προς φορολογική διοίκηση & e-ΕΦΚΑ.

Η συγκεκριμένη εργασία εκπονήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 18η – 05.05.2023 – Αλλαγές σύμφωνα με το Ν.5036/2023 του ν.2961/2001

ΘΕΜΑ: «Αλλαγές σύμφωνα με το Ν.5036/2023 του ν. 2961/2001 ως προς την καταβολή φόρου αιτία θανάτου (άρ.82), την ευθύνη των τελευταίων κατόχων (παρ.5 άρ.83), την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου επιβολής φόρου και προστίμου (άρ.102),  – τις υποχρεώσεις Αρχών και Προσώπων (παρ.1 άρ.105 – παρ.1 άρ.107 – παρ.1 άρ.112)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε σε Πίνακες και με σχετικά παραδείγματα και διαγράμματα ροής την αποδελτίωση των αλλαγών που έλαβαν χώρα με το Ν.5036/2023 στο Ν.2961/2001 ως προς την καταβολή φόρου αιτία θανάτου (άρ.82), την ευθύνη των τελευταίων κατόχων (παρ.5 άρ.83), την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου επιβολής φόρου και προστίμου (άρ.102),  τις υποχρεώσεις Αρχών και Προσώπων (παρ.1 άρ.105 – παρ.1 άρ.107 – παρ.1 άρ.112).

Η συγκεκριμένη εργασία εκπονήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συλλόγου 1η-2023-Η υπ’αρ.πρωτ.969/25.4.2023 εγκύκλιος Α.Π. για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21.5.2023

ΘΕΜΑ: «H υπ’αριθμ.πρωτ. 969/25.4.2023 Εγκύκλιος του Αρείου Πάγου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αρ. πρωτ. 969/25.4.2023 εγκύκλιο του Αρείου Πάγου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Ο Σύλλογος φρόντισε να έχει ήδη έτοιμη για τα μέλη του την ψηφιακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων προτίμησης και εξαίρεσης, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο το αργότερο μέχρι την 4η Μαΐου 2023 και ώρα 24:00, πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο – https://app.enotariat.gr/public/home

Σας επισημαίνουμε ότι η αρμόδια Γραμματεία του Αρείου Πάγου δεν θα παραλαμβάνει μεμονωμένες αιτήσεις (προτίμησης ή εξαίρεσης), ούτε αιτήσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τα αναρτημένα στην ως άνω εφαρμογή έντυπα.

Συνημμένα στην παρούσα Εγκύκλιο θα βρείτε: α) την υπ’αρ.πρωτ. 969/25.4.2023 εγκύκλιο του Α.Π. και β) τις οδηγίες πλοήγησης στη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις επικείμενες Βουλευτικές εκλογές.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 17η – 20.04.2023 – Συμπληρωματική εγκύκλιος – Μεγαρόσημα

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθρου 89 Ν.5043/2023 (Α΄91) που αφορά στις εισφορές του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 18.04.2023 με ΑΠ 82 Εγκυκλίου διευκρινίζονται τα εξής:

[1]        Για την λήψη αντιγράφου ή αποσπάσματος των συμβολαιογραφικών πράξεων που έχουν συνταχθεί έως την έναρξη ισχύος του Ν.5043/2023 (13.04.2023) εισπράττονται και καταβάλλονται από τον συμβολαιογράφο εισφορές δύο (2) ευρώ. Εναλλακτικά και έως την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, επί των πράξεων αυτών δύνανται να επικολληθούν μεγαρόσημα αξίας €2,00. Τα παραπάνω ισχύουν και για την χορήγηση αντιγράφων προσαρτωμένων στις ως άνω πράξεις εγγράφων καθώς και για τη χορήγηση αντιγράφων εκ του αρχείου, που κατέχει έκαστος συμβολαιογράφος.

[2]        Από τις 13.04.2023, ημέρα έναρξης ισχύος του Ν.5043/2023, για τις πράξεις που συντάσσονται από την έναρξη ισχύος του νόμου και μετά, καταργείται η επικόλληση μεγαροσήμων και οι συμβολαιογράφοι οφείλουν να εισπράττουν τις εισφορές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της υποπερ. στ) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971, στις οποίες ενσωματώνονται οι εισφορές για την έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πράξεων αυτών ανεξαρτήτως αριθμού αυτών. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται στο σώμα του συμβολαίου ότι εισπράχθηκαν οι αντίστοιχες εισφορές. Στις εισπραχθείσες εισφορές περιλαμβάνονται και το σύνολο των αντιγράφων που πρόκειται να εκδοθούν ανεξαρτήτως του αριθμού και του χρόνου έκδοσης αυτών.

Παράδειγμα:

α) Σε πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου την 20.04.2023 εισπράττονται εισφορές €10,00 για το πρωτότυπο και όσα αντίγραφα εκδοθούν.

Στο συμβόλαιο αναγράφεται:

«Εισπράχθηκαν ευρώ δέκα (€10,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ»

Εάν ζητηθεί επιπλέον αντίγραφο στις 18.08.2023 δεν θα εισπραχθούν εισφορές για την έκδοση αντιγράφου καθώς αυτές ενσωματώνονται στο ποσό των €10,00 που ήδη έχουν εισπραχθεί.

Στο αντίγραφο δεν γίνεται αναφορά περί είσπραξης εισφορών υπέρ ΤΑΧΔΙΚ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 16η-18.4.2023-Εφαρμογή του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (μεγαρόσημα)

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθρου 89 Ν.5043/2023 (Α΄91) που αφορά στις εισφορές του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με την με ΑΠ 81/13.04.2023 σχετική Εγκύκλιο, σύμφωνα με το άρθρο 69 Ν.5043/2023 (Α΄91) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 13.04.2023 αντικαταστάθηκε η υποπερ. στ) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) που αφορά στις εισφορές του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις.

Συγκεκριμένα:

Άρθρο 89

Εισφορές Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις – Αντικατάσταση υποπερ. στ’ περ. Α’ παρ. 1 άρθρου 10 ν.δ. 1017/1971

1. Η υποπερ. στ) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) ευρώ 5 για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, για την οποία καταβάλλονται πάγια τέλη και ευρώ 10 σε κάθε φύσεως συμβολαιογραφικές πράξεις, για τις οποίες καταβάλλονται αναλογικά τέλη. Οι εισφορές, στις οποίες ενσωματώνονται οι εισφορές για την έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πράξεων αυτών, αποδίδονται από τους συμβολαιογράφους κάθε τρίμηνο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Ταμείου καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του πόρου.»

2. Εισφορές δύο (2) ευρώ για τη λήψη κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος των συμβολαιογραφικών πράξεων που έχουν συνταχθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος καταβάλλονται από τον συμβολαιογράφο.

[1]        Ως έναρξη ισχύος του άρθρου 89 Ν.5043/2023 ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι η 13.04.2023, σύμφωνα με το άρθρο 124 του αυτού νόμου.

[2]        Από τις 13.04.2023, ημέρα έναρξης ισχύος του Ν.5043/2023, για τις πράξεις που συντάσσονται από την έναρξη ισχύος του νόμου και μετά, καταργείται η επικόλληση μεγαροσήμων και οι συμβολαιογράφοι οφείλουν να εισπράττουν τις εισφορές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της υποπερ. στ) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971, στις οποίες ενσωματώνονται οι εισφορές για την έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πράξεων αυτών ανεξαρτήτως αριθμού αυτών.

Παράδειγμα:

α) Σε πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου την 20.04.2023 εισπράττονται εισφορές €10,00 για το πρωτότυπο και όσα αντίγραφα εκδοθούν. Εάν ζητηθεί επιπλέον αντίγραφο στις 18.08.2023 δεν θα εισπραχθούν εισφορές για την έκδοση αντιγράφου καθώς αυτές περιλαμβάνονται στο ποσό των €10,00 που ήδη έχουν εισπραχθεί.

β) Σε συμβόλαιο την 20.04.2023 σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και μεταβίβασης οριζοντίου λόγω γονικής παροχής εισπράττονται εισφορές €5,00 για την σύσταση (πάγια πράξη) και €10,00 για την γονική παροχή, και για όσα αντίγραφα εκδοθούν. Εάν ζητηθεί αντίγραφο στις 18.08.2023 δεν θα εισπραχθούν εισφορές για την έκδοση αντιγράφου καθώς αυτές περιλαμβάνονται στα ποσά που ήδη έχουν εισπραχθεί.

γ) Σε πληρεξούσιο την 20.04.2023 εισπράττονται εισφορές €5,00 για το πρωτότυπο και όσα αντίγραφα εκδοθούν. Εάν ζητηθεί επιπλέον αντίγραφο στις 18.08.2023 δεν θα εισπραχθούν εισφορές για την έκδοση αντιγράφου καθώς αυτές περιλαμβάνονται στο ποσό που ήδη έχει εισπραχθεί.

[3]        Ειδικά για τις περιπτώσεις λήψης κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος των συμβολαιογραφικών πράξεων που έχουν συνταχθεί έως την έναρξη ισχύος του Ν.5043/2023, καταβάλλονται από τον συμβολαιογράφο εισφορές δύο (2) ευρώ.

[4]        Ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των εισφορών θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Ταμείου.

[5]        Μεγαρόσημα σε υλική (φυσική) μορφή, που τυχόν βρίσκονται υπό την κατοχή μας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

α) επί των πρωτοτύπων πράξεων που συντάχθηκαν προ της ενάρξεως του Ν.5043/2023,

β) σε αντίγραφα που εκδίδονται επί πράξεων που συντάχθηκαν προ της ενάρξεως του Ν.5043/2023, και με ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου προγενέστερη της ενάρξεως του Νόμου,

γ) σε αιτήσεις προς τα Υποθηκοφυλακεία ή Κτηματολογικά Γραφεία που δεν υπάγονται στο Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 15η-2023-Ν.5043/2023-Διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος (αντικατάσταση μεγαροσήμων κ.α.)

ΘΕΜΑ: «Ν.5043/2023 (Α΄91/13.04.2023) διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος »

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν.5043/2023 (Α΄91/13.04.2023) με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος, που αφορούν:

  • Στην βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ αναφορικά με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και την διαδικασία σε περίπτωση του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (άρθρο 6),
  • Στην βεβαίωση και είσπραξη οφειλών υπόχρεων προς δήμους σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αναγκαίων στοιχείων ή υποβολής δήλωσης με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία (άρθρο 7),
  • Στα συμβολαιογραφικά δικαιώματα στις συμβάσεις συνομολόγησης δανείων εκ μέρους των Περιφερειών (άρθρο 12),
  • Στην Ηλεκτρονική επισημείωση της Χάγης [e-Apostille], (άρθρο 64),
  • Σε ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος νομικής βοήθειας (άρθρο 88),
  • Στις εισφορές Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις (άρθρο 89).

Συγκεκριμένα:

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993

Στην περ. α’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο τέταρτο εδάφιο τροποποιούνται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, β) προστίθενται νέο πέμπτο και έβδομο εδάφιο και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής:

«18.α. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της.

Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου. Ο δήμος ζητά ως δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης μόνον: α) για την περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του και Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, και β) για την περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου. Η διακοπή ηλεκτροδότησης βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και η ημερομηνία διακοπής από τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου που παραλαμβάνει την αίτηση έκδοσης της βεβαίωσης, βάσει των στοιχείων της σχετικής βάσης δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ο οικείος δήμος έχει άμεση πρόσβαση. Η βεβαίωση εκδίδεται για τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Για τα ηλεκτροδοτούμενα μισθωμένα ακίνητα, οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα, προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση, εφόσον τους προσκομισθεί από τους ιδιοκτήτες αυτών η δήλωση λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην Εφαρμογή Δήλωσης Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.»

Άρθρο 7

Βεβαίωση και είσπραξη οφειλών υπόχρεων προς δήμους σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αναγκαίων στοιχείων ή υποβολής δήλωσης με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 166Α ν. 3463/2006

Η παρ. 2 του άρθρου 166Α του ν. 3463/2006 (Α’ 114) τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «αλλά όχι πέραν της δεκαετίας» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αν οι υπόχρεοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση αναγκαίων στοιχείων ή υπέβαλαν δήλωση με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία βεβαιώνονται σε βάρος τους οι οφειλές από τη γένεση της υποχρέωσής τους αλλά όχι πέραν της δεκαετίας και τα πρόστιμα που τους αναλογούν κατά περίπτωση επί των οφειλών των πέντε (5) τελευταίων ετών.»

Άρθρο 12

Συμβολαιογραφικά δικαιώματα στις συμβάσεις συνομολόγησης δανείων εκ μέρους των Περιφερειών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 265 ν. 3852/2010

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 265 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται η φράση «και δεν μπορούν πάντως να υπερβούν το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα στις συμβάσεις συνομολόγησης δανείων εκ μέρους των περιφερειών μειώνονται στο ένα δεύτερο (1/2) και δεν μπορούν πάντως να υπερβούν το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Τα κάθε είδους δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων, για την εγγραφή υποθήκης, προσημειώσεως ή κατασχέσεως σε βάρος περιφέρειας, μειώνονται επίσης στο ένα δεύτερο (1/2).»

Άρθρο 64

Ηλεκτρονική επισημείωση της Χάγης (e-Apostille)

1. Τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – Gov.gr) σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), λαμβάνουν με ηλεκτρονικό τρόπο (e-Apostille) μέσω ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – Gov.gr) τη σφραγίδα της Χάγης της παρ. 1 του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, όπως κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α’ 188).

2. Οι εκτυπώσεις εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ – Gov.gr) και σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου, επισημειώνονται με τη σφραγίδα της Χάγης της παρ. 1 του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ηλεκτρονική επισημείωση, την εφαρμογή και τον χρόνο έναρξης της σχετικής διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ορίζεται ότι οι φορείς που επισημειώνουν με τη σφραγίδα της Χάγης της παρ. 1 του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 δύνανται να το πράττουν και με ηλεκτρονικό τρόπο (e-Apostille) σύμφωνα με το παρόν.

Άρθρο 88

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος νομικής βοήθειας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 3226/2004 – Προσθήκη άρθρου 69Α στον ν. 5016/2023

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3226/2004 (Α’ 24), προστίθενται νέα εδάφια, δεύτερο και τρίτο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αρμόδιο όργανο για τη συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων για τη διαβίβασή τους στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) είναι η διοίκηση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Η συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων, δύναται να υλοποιείται και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης: (ΕΨΠ-Gov.gr). Η είσοδος των χρηστών στην εφαρμογή, πραγματοποιείται μέσω των μοναδικών κωδικών αυθεντικοποίησης που προβλέπονται για την είσοδο των χρηστών, στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.»

2. Στον ν. 5016/2023 (Α’ 21) προστίθεται άρθρο 69Α ως εξής:

«Άρθρο 69Α

Παροχή πρόσθετης δυνατότητας ως προς τον χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 69, ως προς τον χρόνο έκδοσης του οικείου φορολογικού παραστατικού, το φορολογικό παραστατικό, για το μέρος της αμοιβής που αναλογεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού της αμοιβής των ειδικών γραμματίων, είναι δυνατόν να εκδίδεται κατά τον χρόνο υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 3 του άρθρου 69. Και στην περίπτωση αυτή, το φορολογικό παραστατικό διαβιβάζεται ή προσκομίζεται στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 69, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την καταβολή της αποζημίωσης.»

Άρθρο 89

Εισφορές Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις – Αντικατάσταση υποπερ. στ’ περ. Α’ παρ. 1 άρθρου 10 ν.δ. 1017/1971

1. Η υποπερ. στ) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) ευρώ 5 για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, για την οποία καταβάλλονται πάγια τέλη και ευρώ 10 σε κάθε φύσεως συμβολαιογραφικές πράξεις, για τις οποίες καταβάλλονται αναλογικά τέλη. Οι εισφορές, στις οποίες ενσωματώνονται οι εισφορές για την έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πράξεων αυτών, αποδίδονται από τους συμβολαιογράφους κάθε τρίμηνο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Ταμείου καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του πόρου.»

2. Εισφορές δύο (2) ευρώ για τη λήψη κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος των συμβολαιογραφικών πράξεων που έχουν συνταχθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος καταβάλλονται από τον συμβολαιογράφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 14-2023-παράταση πληρωμής προκαταβολής αρθ.92-Ν.5007/2022 (golden visa) έως 31.7.2023

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας πληρωμής προκαταβολής του άρθρου 92 του ν. 5007/2022 (Α’ 241) έως την 31η Ιουλίου 2023 »

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με την παρ.11 του άρθρου 177 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» του Ν.5038/2023 (Α΄81/01.04.2023) [Κώδικας Μετανάστευσης], η προθεσμία πληρωμής προκαταβολής του άρθρου 92 του ν. 5007/2022 (Α’ 241) παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2023.

Συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 92 Ν. 5007/2022 (Α’ 241) με τίτλο «Μεταβατική διάταξη για τις άδειες διαμονής της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014», οριζόταν ότι:

«Πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους σε ένα ή περισσότερα ακίνητα στις περιοχές της περ. α` της υποπαρ. 2 της παρ. Β` του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α΄80), έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με ελάχιστη αξία επένδυσης τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση πληρωμής προκαταβολής ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμήματος αγοράς ή μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος μέχρι την 30ή Απριλίου 2023, είτε όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 5 της παρ. Β` του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, είτε με υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, είτε με υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού βεβαίας χρονολογίας και σχετική απόδειξη πίστωσης της τράπεζας του αγοραστή ως προς την αποστολή του ποσού της προκαταβολής σε λογαριασμό του πωλητή μέχρι την 30ή Απριλίου 2023.

Αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακίνητου για την οποία δόθηκε προκαταβολή δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμήματος αγοράς μέχρι την 30ή Απριλίου 2023, ο πολίτης τρίτης χώρας δύναται να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε έτερο ή έτερα ακίνητα, με ελάχιστη αξία επένδυσης διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2023».

Με την παρ.11 του άρθρου 177 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις ν. 5038/2023 A’ 81/01.04.2023» ορίζεται ότι:

«11. Η προθεσμία πληρωμής προκαταβολής του άρθρου 92 του ν. 5007/2022 (Α’ 241) παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2023».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος- Συντονιστικής- ΑΑΔΕ Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για τη χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 και την παραγραφή

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την Ε.2020/31.03.2023 Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με τίτλο «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για τη χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α΄ 266) και την παραγραφή των υποθέσεων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών».

Η συγκεκριμένη Εγκύκλιος έχει ως αντικείμενο την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17 έως 22 του κεφαλαίου Β’ «Εκσυγχρονισμός πλαισίου για το αποδεικτικό ενημερότητας, άλλες συναφείς διατάξεις για τη διευκόλυνση των μεταβιβάσεων περιουσίας και λοιπές διατάξεις φορολογίας περιουσίας» του ν. 5036/2023 (Α΄77) «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας».

Περιεχόμενο της Εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με τις μεταβολές που επέρχονται με τον ν. 5036/2023 της παρ.5 του άρθρου 82 του άρθρου 83, της παρ. 5 του άρθρου 102 , της παρ. 1 του άρθρου 105 , της παρ. 1 του άρθρου 107 και της παρ.1 του άρθρου 112 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια που κυρώθηκε με τον ν. 2961/2001, στο εξής Κώδικας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εγκύκλιο, διευκρινίζονται θέματα σχετικά με:

α) την καταβολή του φόρου κτήσεων αιτία θανάτου ή δωρεάς/γονικής παροχής σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής,

β) την κατάργηση της διαδικασίας παρακράτησης από το συμβολαιογράφο του επιμεριστικά αναλογούντος φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς κατά τη μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία,

γ) την κατάργηση της υποχρέωσης των συμβολαιογράφων για επισύναψη του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα στα μεταβιβαστικά, με επαχθή αιτία, συμβόλαια,

δ) την κατάργηση της ευθύνης του τελευταίου κατόχου κληρονομιαίου ακινήτου, στον οποίο έχει περιέλθει το ακίνητο με σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας,

ε) την διεύρυνση των περιπτώσεων απόδοσης του φόρου κινητών περιουσιακών στοιχείων με παρακράτηση,

στ’) την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρων και άλλα συναφή θέματα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής-Έναρξη ισχύος τροποίησης της παρ.1 του αρ.54 Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΘΕΜΑ: «Έναρξη ισχύος τροποποίησης της παρ.1 του άρ.54 Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4987/2022)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με την παρ.5 του άρ.16 Ν.5036/2023 (Α΄77) η παρ.1 του άρ.16 του αυτού νόμου που αφορά στην αντικατάσταση της παρ.1 του άρ.54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4987/2022 (Α΄206) ισχύει από 01.06.2023.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας