Εγκύκλιος Συντονιστικής 3η-2024-Ηλεκτρονική υποβολή προδήλων σφαλμάτων στο Κτηματολόγιο

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. ΔΣ 264/8/28.12.2023 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με τον τίτλο:  «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Με την απόφαση αυτή προβλέπεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα και από τους συμβολαιογράφους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 2η-2024-Εγκύκλιος ΑΑΔΕ για Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. Ε.2088/2023 Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με θέμα: «Κοινοποίηση α) Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, (Α΄ 206)) με πλαγιότιτλους και β) επικαιροποιημένου παραρτήματος με τις συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ανά άρθρο αυτού».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος 1η-2024-Εγκύκλιος ΑΑΔΕ για φορολογική ενημερότητα

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Χρόνια Πολλά με υγεία και ευτυχισμένο το νέο έτος!

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. Ε.2089/2023 Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν.4987/2022, A’ 206) και τα οριζόμενα στην Α.1162/2023 (Β’ 6129) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ και στο άρθρο 11 της ΠΟΛ 1274/2013 (Β’ 3398) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μετά την τροποποίηση με την Α. 1163/2023 (Β’ 6137) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ».

Με την συγκεκριμένη εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα, με τη χρήση σχετικών παραδειγμάτων, αναφορικά με τη διαδικασία αίτησης, τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ΚΦΔ μετά και την έκδοση των αποφάσεων Α.1162/19.10.2023, όπως τροποποιήθηκε με την Α.1181/2023 (Β’ 6520), και Α. 1163/2023 κατ’ εξουσιοδότηση αντιστοίχως των παρ. 5 και 8 του άρθρου 12 του ΚΦΔ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 32η-15.12.2023- Ν5076/2023 Κατάργηση ΤΑΠ – μη προσκόμιση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης για μεταγραφές

ΘΕΜΑ: «Ν.5076/2023 «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: …»

α) Κατάργηση βεβαίωσης και υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.

β) μη εφαρμογή της υποχρέωσης προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης στον μεταγραφοφύλακα στις μεταγραφές δικαιωμάτων επί ακινήτων»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.5076/2023 (Α΄207/13.12.2023) με τίτλο: «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων – Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», από την έναρξη ισχύος του νόμου (13.12.2023) καταργήθηκε η βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ καθώς και της υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. Επίσης, το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1587/1950 (Α’ 294), περί της υποχρέωσης προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης στον μεταγραφοφύλακα, δεν εφαρμόζεται στις μεταγραφές δικαιωμάτων επί ακινήτων.

Κατάργηση βεβαίωσης και υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.Μη εφαρμογή της υποχρέωσης προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης στον μεταγραφοφύλακα στις μεταγραφές δικαιωμάτων επί ακινήτων
παρ.1 άρ.33 Ν.5076/2023 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), περί της βεβαίωσης μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), και β) το άρθρο 59 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), περί της προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π..  παρ.2 άρ.33 Ν.5076/2023 2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1587/1950 (Α’ 294), περί της υποχρέωσης προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης στον μεταγραφοφύλακα, δεν εφαρμόζεται στις μεταγραφές δικαιωμάτων επί ακινήτων.

Ειδικά για την είσπραξη οφειλής ΤΑΠ με το άρθρο 24 Ν.5076/2023 προβλέπεται ειδική διαδικασία είσπραξης ως εξής:

Άρθρο 24

Διαδικασία είσπραξης οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας – Προσθήκη παρ. 18Α στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993

Στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), περί του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, προστίθεται παρ. 18Α ως εξής:

«18Α. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με την ολοκλήρωση καταχώρισης κάθε εγγραπτέας πράξης με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ακίνητου, ενημερώνει τον Δήμο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, α) για το εμβαδόν του ακίνητου, του οποίου η κυριότητα μεταβάλλεται, και β) για τα στοιχεία του δικαιοπάροχου και του αποκτώντα την κυριότητα του ακινήτου, όπως αυτά καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου με την καταχώριση κάθε εγγραπτέας πράξης. Μετά από την ενημέρωση του πρώτου εδαφίου, τυχόν οφειλή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τον υπόχρεο δικαιοπάροχο του αποκτώντα κατά τις ισχύουσες διατάξεις στην Ταμειακή Υπηρεσία του δικαιούχου Δήμου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται η διαδικασία ενημέρωσης του πρώτου εδαφίου και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα διαλειτουργητικοτήτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα ή μητρώα του δημόσιου τομέα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη, λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Συνεπώς: Στο ανωτέρω άρθρο 24 ορίζεται ρητώς ότι τυχόν οφειλή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τον υπόχρεο δικαιοπάροχο του αποκτώντα κατά τις ισχύουσες διατάξεις στην Ταμειακή Υπηρεσία του δικαιούχου Δήμου

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του αυτού νόμου, η έναρξη ισχύος του Ν.5076/2023 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 31η-12.12.2023-Ν.5073-2023-Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής & άλλες επείγουσες διατάξεις

ΘΕΜΑ: «Ν.5073/2023 Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 12.12.2023 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου το ΦΕΚ Α΄5073 με ημερομηνία δημοσίευσης 11.12.2023 του Ν.5073/2023 με τίτλο  «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις».

     Στο άρθρο 3 του νόμου ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Κατά τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών εγγράφων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, των προσυμφώνων και των εξοφλητικών πράξεων, η καταβολή του τιμήματος γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής. Συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο καταγράφεται προκαταβολή ή μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος με μετρητά ή στο οποίο δεν καταγράφεται η εξόφληση του τιμήματος με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι αυτοδικαίως άκυρο, απαγορεύεται να μεταγραφεί στα οικεία βιβλία και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι των συμβαλλομένων, του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου. Οι υποχρεώσεις και απαγορεύσεις της παρούσας δεν ισχύουν για συμβόλαια που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε εκτέλεση προσυμφώνων, τα οποία είχαν συνταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου (Ν.5073/2023),
  • Ο συμβολαιογράφος οφείλει να αναγράψει στο συμβόλαιο τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58),
  • Απαγορεύεται η μεταγραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου που έχει συνταχθεί κατά παράβαση της υποχρέωσης του συμβολαιογράφου να αναγράψει στο συμβόλαιο τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58),
  • Στον συμβολαιογράφο που δεν τηρεί την υποχρέωση να αναγράψει στο συμβόλαιο τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του τιμήματος που δεν προκύπτει ότι καταβλήθηκε με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) και να υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €), για κάθε παράβαση.

Συγκεκριμένα:

Άρθρο 3

Αγοραπωλησία ακινήτων με τραπεζικά μέσα πληρωμής – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 20 του ν. 3842/2010 – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 1587/1950

1. Στο άρθρο 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), περί διασφάλισης και ελέγχου των συναλλαγών, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Κατά τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών εγγράφων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, των προσυμφώνων και των εξοφλητικών πράξεων, η καταβολή του τιμήματος γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής. Συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο καταγράφεται προκαταβολή ή μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος με μετρητά ή στο οποίο δεν καταγράφεται η εξόφληση του τιμήματος με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι αυτοδικαίως άκυρο, απαγορεύεται να μεταγραφεί στα οικεία βιβλία και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι των συμβαλλομένων, του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου. Οι υποχρεώσεις και απαγορεύσεις της παρούσας δεν ισχύουν για συμβόλαια που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε εκτέλεση προσυμφώνων, τα οποία είχαν συνταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

2. Μετά την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1521/1950 (Α’ 245), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1587/1950 (Α’ 294), περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων, προστίθεται περ. ζ) ως εξής:

«ζ) να αναγράψει στο συμβόλαιο τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58).».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1521/1950, όπως κυρώθηκε με τον ν. 1587/1950, αντικαθίσταται, στην παρ. 5 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο πρώτο εδάφιο, στο δεύτερο εδάφιο η λέξη «και» τρέπεται σε «ή», προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και οι παρ. 4 και 5 διαμορφώνονται ως εξής:

«4. Ο μεταγραφοφύλακας αρνείται τη μεταγραφή σύμβασης ή δικαστικής απόφασης ή οποιασδήποτε άλλης πράξης που αφορά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, πλην της σύστασης υποθήκης, αν δεν προσκομίζεται σε αυτόν αντίγραφο της δήλωσης φόρου μεταβίβασης θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας. Αν η μεταγραφή γίνεται συνεπεία ενέργειας τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, με μέριμνα του υποθηκοφύλακα ενημερώνεται σχετικά, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη μεταγραφή, ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας, ο οποίος μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών ενημερώνει τον υπόχρεο σε φόρο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), για την υποβολή της δήλωσης εντός τριάντα (30) ημερών από τη συντέλεση της κοινοποίησης. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για τις μεταβολές στο νηολόγιο. Απαγορεύεται η μεταγραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου που έχει συνταχθεί κατά παράβαση της περ. ζ) της παρ. 2.

5. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις του παρόντος και του άρθρου 15 επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο, εάν η διαφορά μεταξύ της αξίας που δηλώθηκε και αυτής που προσδιορίσθηκε οριστικά ή με βάση το σύστημα των συγκριτικών στοιχείων δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) ή η διαφορά φόρου δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500 €) ευρώ. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις της περ. ζ) της παρ. 2 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του τιμήματος που δεν προκύπτει ότι καταβλήθηκε με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) και να υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €), για κάθε παράβαση.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος ΣΕΣΣΕ για απόφαση ΑΑΔΕ επέκταση της ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομίας

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ΑΑΔΕ: myPROPERTY, επέκταση της ψηφιακής υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. Α.1184/23.11.2023 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στις 27.11.2023 στο ΦΕΚ Β΄6665, με τίτλο: “Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ. -«Δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.»- και καθορισμός των δικαιολογητικών των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς

 Συνοπτικά, και σύμφωνα με το από 27.11.2023 σχετικό Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ, με την ανωτέρω απόφαση του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ, υποβάλλονται πλέον ψηφιακά, μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής:

1.         Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μέχρι και 31/12/2021.

2.         Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μετά την 1/1/2022, ως εξής:

•          Σχεδόν το σύνολο των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς (αρχικές και τροποποιητικές) για τις οποίες δεν υποστηρίζεται αυτοματοποιημένη εκκαθάριση από την εφαρμογή myPROPERTY (λ.χ. δηλώσεις για ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος αξιών, αναβολή φορολογίας).

•          Οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, για τις οποίες η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ.

3.         Για όλες τις παραπάνω δηλώσεις έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα myPROPERTY η νέα ειδική κατηγορία «Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω ΔΟΥ», οι οποίες:

•          υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY από τον κληρονόμο, με μεσολάβηση ή όχι συμβολαιογράφου, ή από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κληρονόμου

•          εκκαθαρίζονται από την αρμόδια ΔΟΥ και

•          η πράξη προσδιορισμού του φόρου κληρονομιάς κοινοποιείται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Μηνύματά μου», στην ψηφιακή πύλη myAADE, στον κληρονόμο και τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εάν η δήλωση έχει υποβληθεί μέσω εκπροσώπου.

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης:

1. Η υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς μέσω της παραπάνω εφαρμογής του myPROPERTY (δηλώσεις της παρ.1 του άρ.2 της απόφασης) είναι προαιρετική μέχρι τις 31/12/2023. Από την 1/1/2024, όλες οι ανωτέρω δηλώσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά μόνο μέσω της παραπάνω ψηφιακής διαδικασίας.

2. Από 01/01/2024 καταργείται κάθε αντίθετη ρύθμιση σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς της παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης.

3. Δηλώσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης, οι οποίες από 01/01/2024 δεν υποβάλλονται με τη διαδικασία του άρθρου 3, αλλά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» είτε με τη διαδικασία της υπό στοιχεία Α. 1137/2020 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ, θεωρούνται μη υποβληθείσες και ο φορολογούμενος ενημερώνεται με μήνυμα στην προσωποποιημένη του πληροφόρηση, για υποβολή της δήλωσης μέσω της εφαρμογής myPROPERTY – Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.

 

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 29η-7.11.2023-Διαβίβαση Εγγράφων Δ.Ο.Υ. για αναζήτηση στοιχειών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα Δ.Ο.Υ., για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

A/AΔ.Ο.Υ.Αριθμ. πρωτ.
1ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ16356/16-05-2023
2ΧΑΝΙΩΝ22573/19-05-2023
3ΠΑΤΡΩΝ22432/18-05-2023
4ΣΕΡΡΩΝ21764/24-05-2023
5ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ17089/23-05-2023
6ΒΟΛΟΥ19726/16-06-2023
7ΠΑΤΡΩΝ26871/16-06-2023
8Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.14897/28-06-2023
9ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ30387/30-05-2023
10ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ38764/23-06-2023
11ΣΕΡΡΩΝ31544/01-08-2023
12ΑΓΡΙΝΙΟΥ36631/29-08-2023
13ΑΓΡΙΝΙΟΥ39580/18-09-2023
14ΒΟΛΟΥ28374/21-09-2023
15ΠΑΤΡΩΝ47478/18-10-2023
16ΔΡΑΜΑΣ25172/23-10-2023
17ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ17092/18-09-2023
18ΔΡΑΜΑΣ25507/25-10-2023
19ΒΟΛΟΥ31097/01-11-2023

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο), στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, 10678 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής-28η-25.10.2023-Αποδεικτικό-Φορολογικής-Ενημερότητας

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ΚΦΔ, Ν.4987/2022 (Α΄206)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. Α.1162/19.10.2023 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τίτλο: «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν.4987/2022,Α΄206)» που δημοσιεύτηκε την 23.10.2023 στο ΦΕΚ Β΄6129 και ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με τις παρ.3 και 4 του άρθρου 11, από την έναρξη ισχύος της απόφασης παύουν να ισχύουν τα άρθρα 1 έως 9 της απόφασης ΠΟΛ 1274/2013. Τα αποδεικτικά ενημερότητας που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ισχύουν μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτά.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 27η-11.10.2023-Καθορισμός πληρωμής τελών στο Κτηματολόγιο

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 απόφασης «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 3/05.10.2023 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Δικαιοσύνης – Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄5869/06.10.2023 με τίτλο: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 απόφασης «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά το ν.4512/2018 (Α΄5) (Β΄1397)».

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από την 1ηΙανουαρίου 2023 και δεν έχουν τιμολογηθεί κατά την έκδοση του παρόντος. Οι σχετικές αιτήσεις τιμολογούνται αμελλητί και ο έλεγχος νομιμότητας διενεργείται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος-Συντονιστικής-26η-4.10.2023-διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών

ΘΕΜΑ: «Ν.5055/2023: Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και επείγουσες διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Ν.5055/2023 με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και επείγουσες διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς» (ΦΕΚ Α΄161/29.09.2023).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας