Εγκύκλιος Συντονιστικής 24-2020 – Παράταση αναστολής πλειστηριασμών σε βάρος πυροπλήκτων Ραφήνας, Μαραθώνα

ΘΕΜΑ: Αρ.84 Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α΄146) – Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πυρόπληκτων στους Δήμους Ραφήνας και Μαραθώνος μέχρι 25-01-2021

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με την ΠΝΠ από 26-7-2018 (ΦΕΚ 138 Α) «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018», η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 3 του Ν. 4576/2018 (ΦΕΚ 196 Α), αναστάλθηκε μέχρι 30-9-2019 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολή και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018 στην Αττική.

Με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. α’ του Ν. 4626/2019 (ΦΕΚ 141 Α) «Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. “Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018” (Α’ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας “Μάτι Ξανά” και άλλες διατάξεις», η ανωτέρω περίοδος αναστολής κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων παρατάθηκε μέχρι και 31-7-2020.

Με το άρθρο 84 [Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πυρόπληκτων στους Δήμους Ραφήνας και Μαραθώνος] Ν.4712/2020 (Α΄146) με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» ορίζεται ότι στο άρθρο 11 της από 26ης Ιουλίου 2018 ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α΄196), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 εδάφ. α΄ του ν. 4626/2019 (Α΄ 141), η ημερομηνία «30.7.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «25.1.2021».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 22/2020 – Ν. 4686/2020 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: «Ν. 4686/2020 Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις (Α΄ 96)»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 96 ο Ν. 4686/2020 με τίτλο «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ανωτέρω νόμου, το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) [«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και άλλες διατάξεις»], αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως προκύπτει από τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης και, σε περίπτωση που τελούν υπό αίρεση της καταβολής πιστούμενου τιμήματος, από τις αντίστοιχες νόμιμα μεταγεγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις εξόφλησης και άρσης διαλυτικής αίρεσης, ή τις συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή».

Επίσης, με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του αυτού νόμου, μετά το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, υποβάλλει βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου, με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τα στοιχεία του ακινήτου, ο τρόπος καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος ή μισθώματος και όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η ύπαρξη τυχόν διαλυτικής αίρεσης καθώς και εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί από τον πωλητή για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση αναφορικά με την ανωτέρω κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών για τον τύπο και το περιεχόμενο της παραπάνω βεβαίωσης.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 20/2020 – Παραμεθόριες – Ακίνητα – Brexit

ΘΕΜΑ: Σύσταση εμπραγμάτου ή ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου, κειμένου στην παραμεθόριο υπέρ πολίτου του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ή νομικού προσώπου με έδρα την χώρα αυτή άνευ της απαιτουμένης εκ του άρθρου 26 του Ν. 1892/1990 αδείας, μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν. 4652/2020.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με την οποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, που αφορά ακίνητα, κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή η μεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές………….» και β) του άρθρου 26 του Ν. 1892/1990 (διαδικασία άρσης απαγορεύσεων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «1. α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 25 μπορούν να ζητήσουν την άρση της απαγόρευσης για τις παραμεθορίους περιοχές με αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το ακίνητο. β. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σε επιτροπή, που συνιστάται με θητεία πέντε (5) ετών σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα και απαρτίζεται από τον ίδιο ως Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία Υπουργεία. γ. Η απαγόρευση αίρεται με απόφαση της επιτροπής, που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνόλου του αριθμού των μελών της και με θετική οπωσδήποτε ψήφο του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας………..».

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Απόφαση (ΕΕ) 2020/135 του Συμβουλίου της 30ης Ιανουαρίου 2020) ορίστηκε μεταβατική περίοδος από 31-1-2020 έως 31-12-2020, κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος-μέλος με εξαίρεση τη συμμετοχή του στα θεσμικά όργανα και τις δομές διακυβέρνησης αυτής. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 127 της συμφωνίας, ορίζεται ότι το δίκαιο της Ένωσης εφαρμόζεται για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας μεταβατικής περιόδου, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στην εν λόγω συμφωνία.

Κατ΄ εφαρμογή της συμφωνίας αυτής (BREXIT) και για τη ρύθμιση των διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν από το γεγονός αυτό σε εθνικό πεδίο ψηφίστηκε ο Ν. 4652/2020 «Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» (Α΄92). Ειδικότερα από το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του ως άνω Νόμου, καθώς επίσης και από τα αναφερόμενα στην Εισηγητική Έκθεση αυτού, προκύπτει ότι σκοπός του νόμου είναι να ρυθμίσει το σύνολο των σχέσεων (παραμονή, εργασία, ασφάλιση, περίθαλψη, οικονομική δραστηριότητα) των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των εταιρειών που εδρεύουν στη χώρα αυτή μέχρι την 31-12-2020, η οποία τέθηκε ως καταληκτική ημερομηνία της προαναφερθείσας μεταβατικής περιόδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2 περίπτωση α) και 3 περίπτωση α) του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου, στις οποίες οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχονται στην Ελλάδα μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έως τις 31.12.2020, είτε έχουν εισέλθει πριν αλλά δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 106/2007 και έως 31.12.2020, εξομοιώνοντας αυτούς, μέχρι τις 31.12.2020, με τους πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ.

Εκ των προαναφερθέντων προκύπτει ότι οι διατάξεις του άρθρου 25 Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, εξακολουθούν να εφαρμόζονται και για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι τις 31.12.2020, άλλως θα εθεσπίζετο διάκριση σε βάρος τους σε σχέση με τους πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαγορεύεται από το Ενωσιακό Δίκαιο, σε συνδυασμό μάλιστα και με την συμφωνία αποχώρησης (BREXIT). Επομένως δεν απαιτείται η τήρηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1892/1990 διαδικασία για την άρση της απαγόρευσης κάθε δικαιοπραξίας εν ζωή, με την οποία συνιστάται υπέρ φυσικού ή νομικού προσώπου με ιθαγένεια ή έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρεττανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, που αφορά ακίνητα, κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή η μεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές και η προσάρτηση της εν λόγω αδείας μεταβίβασης στα σχετικά συμβόλαια που θα καταρτιστούν μέχρι την 31.12.2020.

Με τιμή

Ο Προέδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντονιστικής 21/2020 – Προθεσμία αποστολής στατιστικού πίνακα έτους 2019

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 14/2020 Εγκυκλίου μας σχετικά με την παράταση προθεσμιών για υποβολή κατάστασης διαθηκών και στατιστικού πίνακα έτους 2019, σας ενημερώνουμε, ότι το αρμόδιο Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) με το συνημμένο στην παρούσα υπ’ αριθμ. πρωτ. 3459/Β5-124/7-5-2020 σχετικό έγγραφό του καθόρισε ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του στατιστικού πίνακα έτους 2019 την 10η Ιουνίου 2020. Η υποβολή του στατιστικού πίνακα μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς, μέσω fax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο ως άνω έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ. 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 19/2020 – Μη απαίτηση επισύναψης πιστοποιητικών των παραγρ. 4 & 5 άρθρ. 20 Ν. 3889/2010 στις πράξεις αποδοχής κληρονομίας

ΘΕΜΑΜη απαίτηση επισύναψης πιστοποιητικών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 όπως ισχύει στις πράξεις αποδοχής κληρονομίας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

​σας ενημερώνουμε, ότι κατόπιν σχετικής επικοινωνίας της Νομικής Υπηρεσίας του ΣΣΕΑΠΑΔ με τη Νομική Διεύθυνση του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, παραμένει σε ισχύ το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1321509/19-9-2013 έγγραφο της τ. Υποδιευθύντριας της Νομικής Διεύθυνσης της πρώην Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. Ρένας Κουκούτση, σύμφωνα με το οποίοκατά την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία εγγραπτέων συμβολαιογραφικών πράξεων αποδοχής κληρονομίας με τις οποίες επέρχεται κτήση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ως συνέπεια κληρονομικής (καθολικής) διαδοχής, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο ΑΚ 1193, δεν ελέγχεται, η επισύναψη πιστοποιητικού της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών κατά το άρθρο 20 παρ. 4 του N. 3889/2010, αφού οι πράξεις αυτές δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της εν λόγω διάταξης. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιλαμβάνεται στη υπ’ αριθμ. 49/2013 (Α.Π. 254/04.10.2013) Εγκύκλιο της ΣΕΣΣΕ.

​Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 με το άρθρο 48 παρ. 8β’ Ν. 4685/2020 (Α’ 92), δεν απαιτείταιη επισύναψη των πιστοποιητικών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 όπως ισχύει στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας και δεν ελέγχεται η επισύναψη των πιστοποιητικών των ανωτέρω παραγράφων κατά την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία εγγραπτέων συμβολαιογραφικώνπράξεων αποδοχής κληρονομίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 18/2020 – Επισκόπηση διατάξεων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος Ν. 4685/2020 (Α’ 92)

ΘΕΜΑ: Επισκόπηση διατάξεων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος Ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

          σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 92 ο Ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

 

 

Εγκύκλιος Συντονιστικής 17/2020 – Υπεύθυνη Δήλωση για Ασφαλιστική Ενημερότητα

ΘΕΜΑ«Υπεύθυνη Δήλωση φυσικού προσώπου για τη νέα ασφαλιστική ενημερότητα»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

       Σύμφωνα με την περίπτωση 7 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16.04.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1559), απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-ΕΦΚΑ κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει τις ιδιότητες των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1 της αυτής ως άνω Κ.Υ.Α.. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση αυτή, δηλ. το φυσικό πρόσωπο δεν έχει τις ιδιότητες των ως άνω εδαφίων του ανωτέρω άρθρου, δέον είναι το συμβαλλόμενο – φυσικό πρόσωπο να δηλώνει υπευθύνως στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ότι δεν έχει τις ιδιότητες των εδαφίων α’ έως και γ’ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16.04.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄1559).  Επομένως, μόνον ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο άνεργος, ο φοιτητής και η νοικοκυρά, εφόσον δεν προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα, δέον είναι να προβαίνουν στην προαναφερομένη υπεύθυνη δήλωση κατά τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω πώλησης – γονικής παροχής – δωρεάς και κατά τη σύσταση  εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού. 

Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης : «Δηλώνω υπευθύνως ότι δεν έχω τις ιδιότητες των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16.04.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1559)».

Αναμένεται νέα Κ.Υ.Α., η οποία θα εξειδικεύει τα σχετικά με την έκδοση της νέας ηλεκτρονικής ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 16/2020 – Αποστολή εγχειριδίου ερωτήσεων – απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

          αποστέλλεται προς ενημέρωσή σας το εγχειρίδιο ερωτήσεων –απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων, την επικαιροποιημένη έκδοση του οποίου (Απρίλιος 2020) επιμελήθηκαν: 1) η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και συγκεκριμένα οι: α) Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.), β) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου & Περιουσιολογίου, γ) Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.), δ) Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.), ε) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης και στ) Διεύθυνση Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.) και 2) η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

        Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 14/2020 – ασφαλιστική Ενημερότητα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη νέα ασφαλιστική ενημερότητα»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ σημερινής υπ’ αριθμ. πρωτ. 197/2020 ανακοίνωσης της ΣΕΣΣΕ, σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα το πρωί, από το Σύστημα του ΕΦΚΑ χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα, το περιεχόμενο της οποίας δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Ν. 4611/2019 (Α’ 73) και της Υ.Α. 15435/913/2020 (Β’ 1559), καθώς ΔΕΝ περιλαμβάνονται σ’ αυτή το σύνολο των εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και από οποιαδήποτε αιτία.

Συνεπώς, συστήνουμε στα μέλη μας ν’ αναμένουν τη χορήγηση της ενιαίας ασφαλιστικής ενημερότητας από την πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, που αναμένεται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, όπως ήδη σας ενημερώσαμε με την προηγούμενη ανακοίνωση.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 14/2020 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ α) κατάστασης διαθηκών σε Πρωτοδικεία και β) στατιστικού πίνακα 2019

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμιών για υποβολή Α) κατάστασης διαθηκών στα Πρωτοδικεία και Β) στατιστικού πίνακα 2019, λόγω COVID-19»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Ήδη από την 10η Απριλίου 2020, είχαμε αποστείλει επιστολές προς διάφορες υπηρεσίες, στις οποίες οι συμβολαιογράφοι οφείλουν εντός προθεσμιών να καταθέτουν έγγραφα σύμφωνα με τη συμβολαιογραφική πρακτική (Πρωτοδικεία, ΕΛΣΤΑΤ, Δ.Ο.Υ.),  με τις οποίες αιτηθήκαμε την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται από το νόμο για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων από τους συμβολαιογράφους, επικαλούμενοι τις συνθήκες σε σχέση με την διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και τα ληφθέντα από την Πολιτεία μέτρα, σύμφωνα με τα οποία έχει περιοριστεί η συναλλαγή με το κοινό στον απολύτως απαραίτητο βαθμό στους χώρους των δημοσίων υπηρεσιών.

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 166/10-04-2020 επιστολή μας απευθυνόμενη προς το Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος, Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογραφείων, Υποθ/κειων & Κτηματολογικών Γραφείων (Α4) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αίτημα την παράταση προθεσμιών σχετικά με την υποβολή κατάστασης διαθηκών στα Πρωτοδικεία, λάβαμε την από 29-04-2020 σχετική απάντηση, σύμφωνα με την οποία, η παράταση της σχετικής προθεσμίας υποβολής κατάστασης διαθηκών στα οικεία Πρωτοδικεία, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων (ολικής ή μερικής), λόγω του κορωνοϊού και συναρτάται απόλυτα με τις προβλέψεις και εξαιρέσεις που θεσπίζονται με τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών και ως εκ τούτου, παρατείνεται η αναστολή των σχετικών προθεσμιών έως την 15-05-2020.

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 165/10-04-2020 επιστολή μας απευθυνόμενη προς τη Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με αίτημα την παράταση μέχρι 30-06-2020 της υποχρέωσης για την υποβολή του στατιστικού πίνακα 2019, λάβαμε την 29-04-2020 σχετική απάντηση, σύμφωνα με την οποία, μέχρι την 10-05-2020 θα αποσταλεί από την Υπηρεσία έγγραφη υπενθύμιση με νέα ημερομηνία για την υποβολή του στατιστικού πίνακα έτους 2019.

Επισυνάπτονται οι σχετικές επιστολές μας προς Υπουργείο Δικαιοσύνης και ΕΛΣΤΑΤ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας