Εγκύκλιος Συντονιστικής 13/2014 – Οδηγίες για υδροληψία

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. οικ. 145097/21-1-2014 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Ειδική Γραμματεία Υδάτων), από το οποίο προκύπτει ότι δεν απαιτείται να προσκομιστεί πιστοποιητικό εγγραφής του σημείου υδροληψίας ή κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ. στις συμβολαιογραφικές πράξεις, άλλες άδειες/εγκρίσεις από δημόσιες αρχές ή ιδιωτικά συμφωνητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 «Υποχρεώσεις δημοσίων αρχών-έννομες συνέπειες» της ΚΥΑ με αριθμό οικ. 145026/2014 (ΦΕΚ 31Β/14-1-2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά  και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», μέχρι την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.6 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 11/2014 – Πρακτικά Σεμιναρίου 13-1-2014

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τα πρακτικά του σεμιναρίου που έλαβε χώρα στις  13-1-2014 στο ξενοδοχείο Τιτάνια με θέματα:

1) «Ν.4223/2013-Πιστοποιητικά Φ.Α.Π.-ΕΝ.Φ.Ι.Α.»,

2) «Ν.4172/2013-Δηλώσεις Φόρου Υπεραξίας και

3) «Ν.4223/2013, άρθρο 41-Αποδεικτικά ενημερότητας, Βεβαιώσεις οφειλών-Καταβολή φόρων».

Το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό θα προβληθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας τις επόμενες ημέρες.

Σας επισημαίνουμε ότι  ήδη αρκετά από τα θέματα που παρουσιάστηκαν έχουν αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών και θα αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης εγκυκλίου (ενδεικτικά ΠΟΛ.1020/2014 που αφορά την προσάρτηση του πιστοποιητικού άρθρου 54Α του ν.4174/2013 και στις αποδοχές κληρονομιάς από 20-1-2014).

Α) Σε κάθε περίπτωση πάντως και για την αποφυγή σύνταξης πράξεων αντίθετων προς τις διατάξεις του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 διευκρινίζεται, κατόπιν συζητήσεων μας με την Διεύθυνση   Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομικών (κυρία Μ.Μενούνου Διευθύντρια Κεφαλαίου και κυρία Α.Κόλλια Προϊσταμένη Τμήματος Φ.Μ.Α.Π.), ότι οι χρονομεριστικές, χρηματοδοτικές μισθώσεις καθώς και όλες οι μισθώσεις του Αστικού Κώδικα και όλες γενικά οι μισθώσεις, που συντάσσονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο (ανεξαρτήτως διάρκειας και αντικειμένου) υπάγονται στην υποχρέωση προσάρτησης πιστοποιητικού κατά τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, σε οριστικοποίηση των λεχθέντων στο σεμινάριο.

Επίσης επισημαίνεται ότι η έναρξη του ηλεκτρονικού συστήματος επιβεβαίωσης και ελέγχου του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α απότον συμβολαιογράφο θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Γ.Γ.Π.Σ.. Πάντα η πρόσβαση στα στοιχεία του φορολογούμενου γίνεται από τον ίδιο τον πολίτη με την χρησιμοποίηση του δικού του κλειδάριθμου. Συνιστάται δε να αποφεύγεται η χρήση του από τον συμβολαιογράφο, η οποία εκτός των άλλων επιφέρει παραβίαση του φορολογικού απορρήτου του φορολογούμενου.

Β) Με αφορμή προβλήματα που εμφανίσθηκαν στη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας  από τις κατά τόπον αρμόδιες ΔΟΥ σχετικά με την αναγραφή του συγκεκριμένου ακινήτου στο σώμα του αποδεικτικού ενημερότητας, εστάλη από το Σύλλογό μας προς τον Γ. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Θεοχάρη και την Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων για την άμεση επίλυση του θέματος  και την ενημέρωση των ΔΟΥ, το με αριθμό πρωτ. 118/20-1-2014 έγγραφο του Συλλόγου μας, το οποίο και σας διαβιβάζουμε.

Γ) Για τα θέματα του φόρου υπεραξίας ήδη έχει αποσταλεί προς τους, Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα, Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη και Γ. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Θεοχάρη  η με αριθμό πρωτ. 17/17-1-2014 επιστολή της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε με τις αρχικές θέσεις και προτάσεις μας, την οποία και σας διαβιβάζουμε συνημμένα.

Τέλος σας ενημερώνουμε  ότι είναι σε εξέλιξη, οι επαφές με την Πολιτική Ηγεσία σήμερα και αύριο για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν, με σκοπό αφενός τη διασφάλιση των συμφερόντων του Έλληνα πολίτη και των συναλλαγών και αφετέρου την απόλυτη προστασία των συμβολαιογράφων με την αποδοχή των προτάσεων που έχουμε υποβάλλει. Στην περίπτωση που αποβούν  άκαρπες οι επαφές αυτές και  ιδιαίτερα για την διαδικασία υπολογισμού, βεβαίωσης, παρακράτησης και είσπραξης του φόρου υπεραξίας θα προχωρήσουμε σε σειρά δυναμικών κινητοποιήσεων με πρώτη την άρνηση υπογραφής και βεβαίωσης των δηλώσεων φόρου υπεραξίας, ως αναρμόδιοι.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 12/2014 – ΠΟΛ 1021/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1021/14-1-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Τμήμα Φ.Μ.Α.Π.), με θέμα: «Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας».

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 10/2014 – Κοινοποίηση ΠΟΛ 1020/2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1020/17-1-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Τμήμα Φ.Μ.Α.Π.), με την οποία συμπληρώνεται η ΠΟΛ 1279/2013 ΦΕΚ 3397Β΄).

Σας επισημαίνουμε ότι, όσον αφορά το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, τούτο μνημονεύεται και επισυνάπτεται και στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας.

Η διάταξη της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται για τις πράξεις αποδοχής κληρονομίας που καταρτίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ΠΟΛ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επίσης τονίζουμε ότι η παρούσα ΠΟΛ 1020/2014 δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 9/2014 – Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την με αριθμό 145026/10-1-2014 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών-Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31Β’/14-1-2014 με περιεχόμενο τη σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ (14-1-2014).

Σας επισημαίνουμε τις διατάξεις του άρθρου 9 της ως άνω απόφασης και ειδικώτερα της παραγράφου 2, σύμφωνα με την οποία:

«Για τη σύνταξη κάθε συμβολαίου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομίας ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος που αφορά στο ακίνητο που πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. ή να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος 8/2014 – ΠΟΛ 1014/14 – Φόρος υπεραξιας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμό ΠΟΛ. 1014 (ΦΕΚ 48Β΄/15-1-2014) με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου  φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 και καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστιοκής 7/2014 – Διαβίβαση εγγράφου Κτηματολογίου – ΠΟΛ 1279/2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτ. 1400669/10-1-2014 έγγραφο της Νομικής Διεύθυνσης (Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου) με θέμα: «Η ΠΟΛ 1279/2013 ( Β΄3397): Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014», προκειμένου να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 6/2014 – Ενημέρωση για αλλαγές και επικαιροποιήσεις εφαρμογών στο πλαίσιο του Νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές και  επικαιροποιήσεις των εφαρμογών στο πλαίσιο του Νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Μεταξύ των εφαρμογών που είναι σε παραγωγική λειτουργία περιλαμβάνεται και η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και από την Παρασκευή 3-1-2014 και η ηλεκτρονική χορήγηση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α για φυσικά πρόσωπα.

Εκδίδεται δε για κάθε αριθμό ταυτότητας ακινήτου Α.Τ.ΑΚ. και για το έτος 2014 χορηγείται πιστοποιητικό για τα έτη 2010-2013.

Κάνετε ΚΛΙΚ εδώ για άμεση μεταφορά στον σχετικό σύνδεσμο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 5/2014 – Έναρξη ανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων για Δήμο Γαλατσίου, Ν.Ιωνίας και Ν.Ηρακλείου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 67/24-12-2013 εγκυκλίου μας, σας υπενθυμίζουμε ότι ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα των περιοχών  του Δήμου Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Δήμου Ν.Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και του Δήμου Ν.Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών είναι η 13η Ιανουαρίου 2014.

Για τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων που απορρέουν από το άρθρο 5 του Ν.2308/1995 σας αποστέλλουμε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. Οικ.: 1331640/23-12-2013 έγγραφο της «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Εγκύκλιος Συντονιστικής 4/2014 – Κτηματογράφηση Δήμου Γαύδου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τον Ν.4164/2013 και την προβλεπόμενη σ’ αυτόν κατάργηση του ΟΚΧΕ, η αρμοδιότητα της κτηματογράφησης του Δήμου Γαύδου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης, περιέρχεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. .

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του αρχείου της κτηματογράφησης, από την έκδοση της με αριθμό 576/20-12-2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε. και για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, αίρεται η υποχρέωση επισύναψης των απαιτουμένων κατά το άρθρο 5 του Ν.2308/1995 εγγράφων στα συμβόλαια, προσκόμισης των εγγράφων αυτών ενώπιον των Δικαστηρίων και ελέγχου ύπαρξής τους εκ μέρους των Υποθηκοφυλάκων κατά την καταχώριση των πράξεων στα βιβλία μεταγραφών.

Κατά το άνω χρονικό διάστημα όταν υποβάλλεται αίτηση για τη μεταγραφή ή την εγγραφή πράξης στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο επισυνάπτεται σε αυτή δήλωση (Δ2) εγγραπτέου δικαιώματος του Ν.2308/1995.

Σημειώνεται ότι εάν στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τη με αριθμ. πρωτ. Οικ.1332016/23-12-2013 εγκύκλιο της «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης